woensdag 26 juni 2019 | week 26
Home » Politiek

Politiek

Rectificatie artikel bomenkap

Lansingerland – In De Heraut d.d. 19 juni jongstleden schreven we in het artikel met als titel ‘Nadere bestudering bomenkap recreatiegebied Rottemeren’, dat Leon Hoek (WIJ Lansingerland) de indiener van het amendement was. Dat is niet juist. Het was Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) die het amendement opstelde na de rondleiding die Tineke van der Knaap op 31 mei jl. …

Lees meer

Kaderbrief gemeente begroting 2020

Lansingerland - Op 20 juni presenteerde wethouder Albert Abee de kaderbrief 2020. De kaderbrief is het startdocument van de nieuwe planning ##+## control-cyclus. Deze brief is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën voor 2020. Hiermee brengt de gemeente prioritering aan in beleidswensen en maken we gezamenlijk politiek-bestuurlijke keuzes over de ontwikkeling van Lansingerland. De gemeenteraad bespreekt op 26 juni deze brief in de commissie Algemeen Bestuur, die uiteindelijk tot een vastgestelde begroting zal leiden.

Lees meer

Groen licht voor herontwikkeling De Snip

Bleiswijk - Commissie Samenleving gaf op maandag 17 juni jl. groen licht voor nieuwbouw op de locatie van De Snip. Na een langdurig en moeizaam proces krijgt deze toplocatie toch een nieuw gezicht. Na de snik ##+## slik - de uitplaatsing van de bibliotheek en de forse afschrijving - is de blik op de toekomst gericht. De servicebalie en de Oudheidkundige Verenigingen en Museum Bleiswijk komen terug in de nieuwbouw, en behalve een restaurant met terras komen er 21 woningen.

Lees meer

Is realisatie van cultuurhuis Blok B in Berkel Centrum wel verantwoord?

Lansingerland - De gemeenteraad nadert de voorlaatste stap in de besluitvorming over nieuwbouw van een cultureel centrum met stadse allures. Wat mag cultuur kosten? Is dat een investering van minstens € 650.000 waard en een jaarlijkse injectie van € 60.000, of omgerekend € 10 extra per inwoner? De vraag die de gemeenteraad moet beantwoorden is of realisatie van cultuurhuis Blok B een ongekend succes of een financieel Blok aan het Been gaat worden. Een bodemloze put waar jaarlijks geld uit de samenleving ingepompt moet worden om lege film- en theaterzalen open te houden voor een handjevol publiek. Ondanks brede politieke steun tijdens de commissievergadering Samenleving van 17 juni jl. komt dit onderwerp voordat besluitvorming plaatsvindt als bespreekpunt terug in de gemeenteraad, omdat een aantal coalitiepartijen hun punt nog eens willen maken.

Lees meer

Gemeente gaat verder met verduurzaming in de buitenruimte

Lansingerland - Commissie Ruimte sprak naar aanleiding van een notitie van wethouder Albert Abee over energiezuinige straatverlichting en wat een zinvolle investering is bij een vroegtijdige vernieuwing. We doen het als gemeente met energielabel A overigens best al goed.

Lees meer

De woningbouw in harde cijfers

Lansingerland - Het college van b. en w. informeert de gemeenteraad jaarlijks over de geboekte voortgang met betrekking tot de woningbouw. Een bijzonder actueel thema. Tijdens de bespreking ervan in commissie Ruimte spraken de meeste fracties hun bezorgdheid over de fors opgelopen achterstand uit.

Lees meer