zaterdag 8 augustus 2020 | week 32
Home » Politiek » Zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota in de maak
Bewoners willen geen vliegtuigoverlast en minder fijnstof.

Zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota in de maak

Zienswijze op Ontwerp-Luchtvaartnota in de maak

Lansingerland – Het college van b. en w. heeft in opdracht van de gemeenteraad een concept zienswijze geschreven op de Ontwerp-Luchtvaartnota. Lof van de fracties voor het verweer in begrijpelijk ambtelijk jargon, maar de commissie Ruimte had toch nog wel een groot aantal suggesties ter aanscherping van de tekst en er moet klare wijn geschonken worden.

Freek J. Zijlstra

Vanuit de commissie is er géén draagvlak voor nachtvluchten en überhaupt niet voor uitbreiding van het aantal vluchten, er is geen begrip voor het afwijken van de vliegpaden en burgerparticipatie moet meer benadrukt worden. Maar vooral dat de inzichten over vliegen moeten worden bijgesteld als gevolg van de coronacrisis. Voor de gemeenteraadsvergadering van 16 juli wordt een aantal amendementen in gezamenlijkheid voorbereid.
“Ze zijn weer begonnen met vliegen!” “Wát zeg je? Ik versta je niet door dat vliegtuig!!!” Je kunt er het bekende (wrange) grapje over maken, maar het lijkt wel of na een maandenlange periode van relatieve rust elk opstijgend vliegtuig veel meer herrie lijkt te maken dan voorheen. We gaan dus ‘gewoon’ weer verder waar we gebleven waren. Of toch niet? Daar gaat de politieke discussie ook over en de vraag is of de minister gevoelig is voor gefundeerde klachten over het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Wat moet anders?

Ook in deze nota over het luchtvaartbeleid lijken bereikbaarheid en de economische belangen onevenredig zwaar te wegen. De luchtvaart als belangrijke bron voor werkgelegenheid zou onmisbaar zijn. Dat weegt zwaarder dan overlast in termen van geluidshinder en luchtvervuiling voor omwonenden. Hoewel de luchtvaartnota geldt voor heel Nederland, zijn de regionale effecten groot.
De zienswijze van de provincie Zuid-Holland op de Ontwerp-Luchtvaartnota is duidelijk. Vermindering van hinder door de luchtvaart voor omwonenden, oog voor ruimtelijke ordening, innovatie als middel voor hinderreductie en verduurzaming, verbeterde participatie en een strikt regionale rol voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).
De provincie stelt in de onderbouwing dat vrijkomende hinderruimte ten gunste moet komen aan de samenleving. Kennis over hinder verzamelt de provincie bijvoorbeeld via het burgermeetnet. Verder maakt de provincie zich zorgen over de voorgenomen aparte gebruiksruimte voor maatschappelijk helikopterverkeer. De provincie schrijft dat toepassing van synthetische brandstoffen de hoeveelheid ultrafijnstof kan verlagen. Geluid adaptief bouwen verbetert de leefomgeving. Tot slot pleit de provincie voor sterkere betrokkenheid van gemeenten in de bestaande overlegstructuren rond Schiphol en RTHA.

Thea van de Coevering, onder andere namens Lansingerland lid van de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA), diende meerdere zienswijzen in. Lansingerland ligt al in een zwaar vervuild Rijnmondgebied en longartsen hebben bij meerdere gelegenheden gewezen op de stapeling van luchtverontreiniging door industrie, wegverkeer en vliegverkeer waardoor (individuele) grenswaarden overschreden worden en de gezondheid van bewoners ernstig in gevaar kunnen komen. Dat vinden Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) ook: “We wonen in een gebied met de vuilste lucht. Alle reden om RTHA te sluiten, maar de minister geeft de luchtvaart juist ruim baan.”

De puntjes op de i

Inwoners dienen regelmatig zienswijzen bij de gemeente in op voorgenomen bestemmingsplannen. Het slagingspercentage is gering. “Wordt er wel naar me geluisterd? Word ik wel serieus genomen?,” is dan een vaak gehoorde klacht. Nu staan het college en de gemeenteraad zelf voor het indienen van een zienswijze op een Ontwerpnota, waarvan het slagingspercentage door velen gering wordt geacht.
Niettemin is de raad voor een groot deel van oordeel dat het wel genoeg is met de overlast in onze woonomgeving. Jan Alsemgeest (WIJ Lansingerland) is bang dat bij vermindering van het aantal nachtvluchten een verschuiving naar de late avond zal plaatsvinden. Arjen Hofman (ChristenUnie) herhaalt het nog maar eens: er is géén draagvlak voor uitbreiding en er moeten géén late avondvluchten bij komen. Michiel Muis (D66): “De denklijn van het Rijk lijkt nog steeds ‘groei’ te zijn. Er is een duidelijk ‘rapport Schrijnen’. RTHA mag niet het afvoerputje van Schiphol worden!” Om af te sluiten met: “Participatie is veel meer dan alleen maar een zienswijze mogen indienen!”
Menno Duk (GroenLinks) herhaalde de boodschap van Ivana Citterbartová dat er minder gevlogen moet worden en zo nodig gebruik te maken van de trein. Petra Verhoef (PvdA) vindt dat er veel meer op de ontwikkeling van een duurzame luchtvaart gefocust moet worden. En haal de streefdatum om CO2 neutraal te vliegen dan van 2070 naar 2040. Hans van der Stelt (CDA) zegt dat de concept-zienswijze voldoende het gevoelen van zijn fractie weergeeft. Mauriel van As (VVD) kent veel mensen die, evenals hijzelf, veel vliegen. Zijn fractie is tégen het blokkeren van de groei en hij stelt dat luchtvaart belangrijk is voor werkgelegenheid en bereikbaarheid. Toch mag er wat hem betreft niet buiten de vliegpaden en vluchttijden gegaan worden, want ‘afspraak is afspraak’. Tot slot voorziet Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) bij een beperking van Schiphol simpelweg een shift naar RTHA. Daar zegt hij ‘nee’ tegen, evenals tegen nachtvluchten. Hij denkt dat de piekbelasting voorkomen kan worden door een maximum aantal vliegbewegingen per tijdvak vast te stellen.
Wethouder Simon Fortuyn kan aan de bak en de raad wacht in de laatste vergadering voor het zomerreces een belangrijke klus. Een groot deel van de samenleving is belanghebbende en kijkt met belangstelling naar het resultaat. Wordt vervolgd.