zaterdag 23 januari 2021 | week 03
Home » Politiek » Woningbouwontwikkeling Bleiswijk krijgt vorm
Lansingerland - De gemeenteraadscommissie Ruimte sprak op dinsdag 1 december jongstleden over de nota waarin uitgangspunten voor woningbouwbouwontwikkeling in projecten Merenweg en Lange Vaart beschreven zijn. Er is brede steun voor de nota van het college van b. en w. De PvdA-fractie overweegt amendementen waarin de maximale bouwhoogten en de hoeveelheid sociale woningen nader worden vastgelegd.

Woningbouwontwikkeling Bleiswijk krijgt vorm

Woningbouwontwikkeling Bleiswijk krijgt vorm

Lansingerland – De gemeenteraadscommissie Ruimte sprak op dinsdag 1 december jongstleden over de nota waarin uitgangspunten voor woningbouwbouwontwikkeling in projecten Merenweg en Lange Vaart beschreven zijn. Er is brede steun voor de nota van het college van b. en w. De PvdA-fractie overweegt amendementen waarin de maximale bouwhoogten en de hoeveelheid sociale woningen nader worden vastgelegd.

Freek J. Zijlstra

We hebben in De Heraut van 25 november jl. de contouren van de voorgestelde woningbouwontwikkeling op locaties Lange Vaart (ongeveer 200 woningen) en Merenweg (500-700 woningen) beschreven. Uit het woningbouwbehoefteonderzoek is vastgesteld dat er de komende tien jaren minstens 400 gelijkvloerse seniorenwoningen en een zo groot mogelijk aantal starterswoningen gebouwd moeten worden.
Rogier Triesschijn plaatste op 27 mei jongstleden een oproep dat hij in contact zou willen komen met enkele actieve dorpsgenoten uit Bleiswijk om te onderzoeken wat bestuurlijk de mogelijkheden zijn. Immers, met de komst van de Omgevingswet wordt burgerparticipatie wettelijk verankerd, waardoor burgers en instellingen actief kunnen meebeslissen over belangrijke wijzigingen en/of initiatieven in hun woonomgeving. Triesschijn sprak in bij de vergadering van de commissie waarin hij meldde dat de inmiddels opgerichte klankbordgroep seniorenwoningbouw Bleiswijk (KSB) actief is. “De woningbouwbehoefte in Bleiswijk liegt er niet om! Er is een ontstellend tekort aan woningen voor senioren en starters,” aldus Triesschijn. Zijn conclusie is dat de woningbouw in Lansingerland de afgelopen jaren veel te eenzijdig is geweest. Hij bepleit daarom actieve samenwerking tussen de gemeente, 3B Wonen, projectontwikkelaars èn de klankbordgroep om op die manier tot een passender invulling van de nodige woningen te komen. Dan kan het gaan om een ‘knarrenhof’, maar ook om flexibele woningbouw waarmee door kleine aanpassingen in de actuele woningbehoefte kan worden voorzien. “Laten we nu in Bleiswijk voor Bleiswijkers bouwen en op de andere bouwlocaties in Lansingerland voor de regio”. De provincie Zuid-Holland moet nu al betrokken worden bij de verkeersproblematiek rond de aansluitingen op de N209 die verder onder druk zullen komen te staan, vindt de klankbordgroep.

Politieke reacties

Zowel de coalitiepartijen als de oppositiepartijen vinden de Nota van Uitgangspunten een goed document om mee aan de slag te gaan. Wel zijn er nu al de nodige aandachtspunten. De provincie moet inderdaad betrokken worden bij het oplossen van verkeersknelpunten op de N209. Wethouder Simon Fortuyn spreekt toch met de gedeputeerde over de geluidschermen, dus kunnen deze problemen nu ook al meegenomen worden in het overleg.
Deze projecten bieden volgens Henk Meester (Leefbaar 3B) een goede gelegenheid om gedeeltelijk flexwoningen en Tiny Houses te realiseren. Hij wil geen hoogbouw in Bleiswijk. Wel beaamt hij verkeersknelpunten. “Bleiswijk heeft slechte OV-verbindingen en is niet zelfvoorzienend, dus heeft men voor een goede bereikbaarheid een auto nodig.”
Ook de VVD wil volgens Matthijs Machielse het bijzondere dorpskarakter van Bleiswijk behouden en geen hoogbouw. Charles van Harn (CDA) benadrukt nog maar eens dat het bouwen van maximaal 900 woningen in tien jaar slechts 90 woningen per jaar betekent die aan het huidige bestand worden toegevoegd. Daarom vindt Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) dat de bouw wel versneld mag worden. Ook Kees-Willem Markus bepleit eerder te beginnen met bouwen waar dat al kan. Hij vindt toevoeging van 900 woningen aan een bestand van 4800 woningen een grote stap in de ontwikkeling van Bleiswijk. “De levensvatbaarheid van Bleiswijk is een forse investering waard.” En over de betrokkenheid van de klankbordgroep zegt Markus: “Liever meer participatie dan te weinig participatie!” Ook Ronald van der Stad (D66) vindt dat terdege met de input van omwonenden rekening moet worden gehouden. “En nu doorpakken, want de bouwlocaties liggen min of meer al klaar!” Menno Duk (GroenLinks) vraagt om voldoende woningen in het lage prijssegment en ook Valmir Xhemaili (PvdA) vindt dat het percentage sociale woningbouw fors omhoog, zelfs naar 50% moet. “Wij zijn in de regio het slechtste jongetje van de klas met het laagste percentage sociale woningen!”