dinsdag 29 september 2020 | week 40
Home » Politiek » Wilderszijde: bouwen, bouwen, bouwen!
Lansingerland - De gemeenteraad heeft het collegevoorstel met de beleidspunten voor het Masterplan ##+## Bestemmingsplan Wilderszijde in de vergadering van donderdag 28 november jl. vastgesteld. Meer sociale woningbouw werd bepleit, een derde ontsluitingsweg wordt onderzocht en een verlaagde parkeernorm wordt on hold gezet.

Wilderszijde: bouwen, bouwen, bouwen!

Wilderszijde: bouwen, bouwen, bouwen!

Lansingerland – De gemeenteraad heeft het collegevoorstel met de beleidspunten voor het Masterplan & Bestemmingsplan Wilderszijde in de vergadering van donderdag 28 november jl. vastgesteld. Meer sociale woningbouw werd bepleit, een derde ontsluitingsweg wordt onderzocht en een verlaagde parkeernorm wordt on hold gezet.

Freek J. Zijlstra

Hanneke Vliet Vlieland, directeur van woningcorporatie 3B Wonen, sprak voordat de beleidsuitgangspunten van het Masterplan & Bestemmingsplan Wilderszijde vastgesteld werden, de gemeenteraad toe. Ze appelleerde aan de basisbehoefte en het fundamentele recht een dak boven je hoofd te hebben. In een vastlopende woningmarkt is er momenteel een schrijnend gebrek aan betaalbare huurwoningen. Gemeente Lansingerland blijft weer groeien, maar de woningbouw blijft daarbij sterk achter. Op een beschikbare huurwoning ontvangt 3B Wonen gemiddeld 135 reacties. Dat zijn vooral starters met een inkomen onder de € 42.000, jonge mensen die de samenleving van Lansingerland hard nodig heeft en aan zich wil binden, zoals leraren, verzorgenden en medewerkers bij de grote bedrijven in onze woonomgeving. “Wilderszijde biedt ongekend veel kansen en die moeten we gaan verzilveren door meer te bouwen! Laat u niet bang maken of beïnvloeden door de instroom van mensen buiten Lansingerland. De huidige woonplaats van iemand mag niet bepalend zijn of wij dan een huurwoning aanbieden. Bij de toewijzing van een woning in Wilderszijde leveren we zoveel mogelijk maatwerk, zodat er een evenwichtige samenstelling van bewoners zal zijn. We doen echt meer dan alleen meer stenen stapelen.” Hanneke Vliet Vlieland bepleitte een veel hoger percentage sociale huurwoningen dan waarop de gemeente in het gunstigste geval zou kunnen uitkomen.

Meer sociaal bouwen

Petra Verhoef (PvdA) diende samen met GroenLinks, D66 en Leefbaar 3B een motie in waarin het college wordt opgeroepen in het overleg met provincie en ministerie van Binnenlandse Zaken over de voorwaarden van versneld bouwen, te streven naar een hoger percentage sociale huurwoningen dan de huidige 20%, en meer betaalbare woningen voor starters en ouderen. Wat betreft de infrastructuur in te zetten op uitbreiding en verbetering van het OV en een betere ontsluiting van de wijk voor langzaam verkeer. De 30 tot 40% betaalbare woningen (sociale huur en vrije sector midden-huur of koop) biedt volgens de PvdA onvoldoende zekerheid over het uiteindelijke percentage sociale huurwoningen dat bij voltooiing van Wilderszijde behaald zal worden. Het percentage sociale huurwoningen in Lansingerland ligt nu op 18.6%.
Eric Kampinga (VVD) vindt dat het een diverse en gevarieerde prachtwijk moet worden. Marko Ruijtenberg (GroenLinks) vindt in het stuk (nog) niets terug over luchtverontreiniging en geluidsbelasting. “Niet horen, niet zien en niet ruiken is onrealistisch gebleken. Deze gemeente bouwt verkeerd; er komen te weinig sociale huurwoningen, het is onhoudbaar vast te houden aan 20%. Om de achterstand in te lopen is minstens 30% nodig, of anders geformuleerd, 50% bereikbare woningen.”
De motie werd, met uitzondering van de VVD, door de andere fracties gesteund.

Planvorming

Aldert van der Spek, directeur van het gelijknamige loon- en grondwerkbedrijf aan de Schiebroekseweg aan de rand van het plangebied Wilderszijde, is een maatschappelijk betrokken ondernemer. Hij stelt de grote ontmoetingsruimte ‘De Verdieping’ regelmatig beschikbaar voor bijvoorbeeld het interkerkelijk ‘Mannenontbijt’, de Alpha-cursus en andere vergaderingen zoals recent van SchuldHulpMaatje. “Zijn wij nu een goede buur of een verre vriend? Ik ga ervan uit dat concrete afspraken uit het verleden nagekomen worden. Ik word zenuwachtig van sterretjes op een plankaart. Waarom gaat u maar niet met ons in gesprek?” Wethouder Albert Abee ging later bij de beantwoording diep door het stof: “Uitermate vervelend dat er recent geen contact is geweest. Dat deugt van geen kanten. In het eerste kwartaal van 2020 zal met omwonenden worden gesproken. We gaan echter de komende week kijken wat er is misgegaan tijdens de planvorming en verwachtingen voor de toekomst met elkaar bespreken.”
Michiel Muis (D66) wil niet alleen inwoners, maar ook de raad vroegtijdig in de planvorming betrekken en tekstueel vastleggen dat binnen het gepresenteerde tijdsframe, voorafgaand aan de ter inzagelegging, het ontwerpbestemmingsplan ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Alleen de drie andere oppositiepartijen steunden zijn amendement, dat daardoor werd verworpen.

Parkeernorm en extra ontsluitingsweg

Henk Meester (Leefbaar 3B) gaat ervan uit dat Wilderszijde een wijk wordt waar men graag wil gaan wonen. Zijn fractie dringt aan op een goed OV tot in de woonwijk. Voordat het zover is wilde hij daarom vastgelegd hebben dat de parkeernorm vooralsnog niet wordt verlaagd, de ontwikkeling van het autobezit en in het bijzonder van de elektrische auto’s periodiek gemonitord wordt en dat de wijk daarom zo ontworpen wordt dat ingespeeld kan worden op de actuele behoefte aan openbare parkeerruimte en openbare laadpalen. Zijn amendement kreeg de steun van de VVD, het CDA en WIJ Lansingerland en werd aangenomen.
Eric Kampinga (VVD) diende een amendement in waarbij de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer slechts via de twee bestaande rotondes aan de Boterdorpseweg mogelijk is. Als het daar vastloopt kan het verkeer het hele gebied aan Wilderszijde niet meer uit. Zijn fractie bepleit daarom onderzoek naar de mogelijkheid van een derde onafhankelijke gebiedsontsluiting. Dat amendement werd aangenomen; de fracties van D66 en GroenLinks stemden tegen. Wethouder Abee gaf aan dat aansluiting op de A16 Rotterdam technisch onmogelijk is.