zondag 24 januari 2021 | week 03
Home » Nieuws » Wethouder: “Mijlpaal waarop twintig jaar is gewacht!”
Doorkijkje in Park de Polder vanaf de Schiebroekseweg; meer bomen als natuurlijke geluidswal en filter voor fijnstof?

Wethouder: “Mijlpaal waarop twintig jaar is gewacht!”

Politieke brainstorm over Masterplan Wilderszijde

Wethouder: “Mijlpaal waarop twintig jaar is gewacht!”

Lansingerland – De commissie Ruimte sprak in een extra vergadering op maandag 8 juni jl. over de laatste versie van het Masterplan voor Wilderszijde. Het werd ruim na middernacht voordat alles over ‘groen en blauw wonen’, de dichtheid van bouwen, het aantal (eigen) parkeerplaatsen en waar de (financiële) rek in het plan zit, ter tafel was gekomen. Het gaat dan ook om minstens 2.600 woningen die in de komende tien jaar uit de grond gestampt moeten worden.

Freek J. Zijlstra

Steen er uit, plant er in. Het omgekeerde gaat nu voor het braakliggend terrein aan Wilderszijde gebeuren. Groen er uit, gestapelde stenen er voor terug. Maar het wordt toch een klimaat neutrale wijk? Vooralsnog ligt de verhouding op 30% groen en 70% bebouwing.

Park de Polder snel bebossen

Jaap van Lien heeft in plaats van zijn inspraakrecht namens de Werkgroep Regioplannen van Natuur- en Vogelwacht Rotta een brief naar de commissie Ruimte gestuurd. Er was en is bezorgdheid over de klimaatbestendige inrichting van de woonwijk en men gaat er vooralsnog vanuit dat de geplande hoeveelheden groen (20%) en water (10%) uitzicht bieden op een toekomstbestendige leefomgeving. Het realiseren van natuurvriendelijke oevers kan de biodiversiteit ten goede komen en het woonplezier vergroten, stelt Rotta. Maar, de toekomstige woonwijk krijgt een bijzonder ongunstig inpassing door de aanleg van de A16 Rotterdam, de luchthaven en de doorgaande N209. De cumulatie van geluid en fijnstof zullen van invloed zijn op het leefklimaat en de gezondheid van toekomstige inwoners. De werkgroep van Rotta denkt daarom dat het gebied dat wordt aangeduid als Park de Polder, een heel belangrijke absorberende rol moet gaan vervullen, vooral met het oog op het naastliggende verkeersplein Ankie Verbeek Ohrlaan. Daarom is een snelle bebossing van het park als natuurlijke buffer vereist, vooral als de bebouwing van Wilderszijde vanuit het zuiden begint.

Vanaf maandag 8 juni jl is het fietspad Park de Polder overigens in verband met werkzaamheden aan de A16 Rotterdam afgesloten.Tijdens de afsluiting wordt er ook een extra fietstunnel onder de N209 gemaakt. Naar verwachting gaat het fietspad in het najaar van 2023 weer open. Alle tijd dus om bomen te planten.

Planoptimalisatie

Petra Verhoef (PvdA) diende als bespreekpunt de verdichting van nieuwbouwwijken in, om zo het aantal sociale (huur)woningen te kunnen opschroeven. Voor Wilderszijde is nu de bouw van 2.600 woningen voorzien, en Verhoef vindt dat alles op alles gezet moet worden om dat aantal alsnog naar 3.000 te brengen. Dan moet gedacht worden aan (meer) flatgebouwen, die bij uitzondering hoger dan de afgesproken 15 meter kunnen zijn. Ivana Citterbartová (GroenLinks) vindt dat verdichting nooit ten koste van de groenvoorziening mag gaan. Michiel Muis (D66): “Met alleen stenen krijg je geen fijne woonomgeving”. Hij vindt een goede mix van woningen ook belangrijk. Een gezonde leefomgeving staat ook voorop bij Arjen Hofman (ChristenUnie). Aan het dorpse karakter van zo’n woonomgeving zitten limieten: het aantal woningen en de hoogte van de bebouwing. Jan Alsemgeest (WIJ Lansingerland) ziet die beperkingen ook als bovendien het uitgangspunt een kwalitatief goede wijk is, waar ruimte blijft voor ontspanning. Dan moet maar prioriteit aan andere bouwlocaties gegeven worden om het percentage sociale huurwoningen en de hoeveelheid starterswoningen te kunnen realiseren. Charles van Harn (CDA) rekent voor dat de bouwimpuls van 12,5% in Zuid-Holland betekent dat Lansingerland naar 2.925 woningen zou moeten gaan. Dat gaat dan ten koste van de doelstellingen zoals dorps, rustig en landelijk wonen. Dus moet het college snel elders aan de slag, zoals langs de Lijsterlaan in Bleiswijk, met het bouwen van seniorenwoningen. “Daar gaat nu eerst weer een onderzoek uitgevoerd worden. Het gaat traag en het getuigt niet van daadkracht”, aldus Van Harn. Ook voor Matthijs Machielse (VVD) moet hoogbouw eerder uitzondering dan regel zijn. De inzet moet nu niet op verdichting, maar op versnelling gericht zijn. Daarbij is voor de VVD 3.000 woningen in Wilderszijde het absolute maximum. Henk Meester (Leefbaar 3B) ziet geen voordelen in verdichting. Hij vraagt weer aandacht voor tijdelijke flexwoningen en dat er vastgehouden wordt aan kwalitatief hoofwaardige en levensbestendige woningen.
Wethouder Jan-Willem van den Beukel stelt dat er al zo veel mogelijk geoptimaliseerd is in de plannen voor Wilderszijde. Ook voor het college geldt kwaliteit boven verdichting en het streven is juist om sociaal betaalbare woningen door de woonwijk heen te realiseren.

Parkeernorm

Volgens de huidige plannen wil het college voor Wilderszijde een lagere parkeernorm hanteren. Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) wil dat de norm voor sociale (huur)woningen weer naar 1,0 opgetrokken wordt. Het zal nog wel een tijd duren voordat het autobezit gaat afnemen, is zijn stelling. “We willen géén parkeerproblemen!” Matthijs Machielse doet daar nog een schepje bovenop: “Niet in je eigen wijk kunnen parkeren is bloed irritant!” Zijn partij voelt niets voor ‘ruimtelijk adaptieve parkeerplaatsen’. Daarmee bedoelt het college dat groenvoorzieningen altijd nog omgezet kunnen worden in parkeerplaatsen. De VVD wil nu juist het omgekeerde: áls het autobezit inderdaad omlaag gaat, dan kan er te zijner tijd meer groen komen. Bovendien vindt hij het ‘onwenselijk’ dat bezoekers, zoals opa en oma, aan de rand van de wijk zouden moeten parkeren, en dan ook nog eens een beperkte tijd. Charles van Harn vindt dat er gewoon parkeergarages onder appartementencomplexen moeten komen en dat parkeren nooit ten koste van groenvoorziening mag gaan. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) betwijfelt of autobezit en autogebruik echt gaan afnemen. In het amendement van 28 november 2019 is toch vastgelegd dat de parkeernorm niet omlaag mag?! Wat is er sindsdien veranderd? Gaat het om een besparing van € 5 miljoen of liggen er ruimtelijke of ideële redenen aan ten grondslag? Arjen Hofman is voorstander van een lage parkeernorm, het beperken van autobezit en het bevorderen van OV-gebruik. Dat vindt Michiel Muis ook. “Bij een duurzame wijk hoort beperkt autobezit en dus een lage parkeernorm. Dat verhoogt de kwaliteit van de woonomgeving.” D66 is tegen de ‘terugvaloptie’, het adaptief bestemmen voor groen of parkeerplaatsen. Met een stevige visie op mobiliteit is dat onnodig. Menno Duk (GroenLinks) stelt de huur of koop van een parkeerplaats inclusief een laadpaal voor. Valmir Xhemaili (PvdA) wijst er op dat toekomstige bewoners weten dat ze in een autoluwe wijk gaan wonen of er om die reden bewust voor kiezen.

‘Genoeg is genoeg’?

Vervolgens gingen de fracties nog meer gedetailleerd op het Masterplan in. Petra Verhoef mocht weer aftrappen en stelde dat hoger bouwen langs de HSL en de Boterdorpseweg, rekening houdend met de bebouwing aan weerszijden, best mogelijk moet zijn. “Je kunt niet in percentages wonen” is haar nieuwe slogan, dus moet het aantal sociale huurwoningen gewoon naar 750. En dat ‘dorpse’ wonen mag wel modern en uitnodigend zijn. Menno Duk vindt het aandeel koopwoningen onder de € 180.000 nu al veel te laag en ziet dat helaas ook niet in Wilderszijde gebeuren. Michiel Muis vindt het Masterplan risicovol als men vast rekent op de Rijksbijdrage. Wat als die uitblijft? Toch is hij tevreden over het klimaatadaptief, energieneutraal, duurzaam en circulair bouwen van een autoluwe wijk. Arjen Hofman is met Rotta eens dat er snel veel bomen aangeplant moeten worden. Bouwhoogten tot 28 meter passen niet in zijn beeld van het dorpse karakter en de identiteit van Lansingerland. Hij vindt een derde ontsluiting op de Boterdorpseweg risicovol. Waarom niet beginnen met sociale huurwoningen, als er naar behoefte gebouwd gaat worden? Hij mist een paragraaf over overlast door (vlieg)verkeer.
Jan Jumelet ziet een risico in de overvolle Metro E-lijn waarop een autoluwe woonwijk die gebruik van het OV moet maken te zwaar leunt. “Eindelijk, eind 2021 wordt er na jarenlange voorbereiding met de bouw in Wilderzijde begonnen,” was zijn verzuchting. Charles van Harn ziet wel iets in ‘gespiegelde hoogbouw’, maar stelt wel vast dat we nu gemiddeld 17% gestapelde woningen in Lansingerland hebben en dat zou in Wilderszijde 40% moeten zijn? Matthijs Machielse vraagt ook waar de sociale koop komt en Jan Pieter Blonk vindt dat er tempo gemaakt moet worden met het planten van bomen.

Wethouder Jan-Willem van den Beukel ging gezwind met kennis van zaken op een aantal vragen in, niet nadat hij vaststelde dat dit moment voor alle betrokken medewerkers een mooie mijlpaal is waarop al twintig jaar gewacht wordt! Er zijn volgens hem veel ambities in dit plan verwerkt. De huidige aantallen zijn zeer zorgvuldig geconstrueerd en in balans met elkaar. Hij is huiverig om daarin te gaan wijzigen. Open eindjes komen terug in het bestemmingsplan, zoals het treffen van geluidwerende maatregelen. Bomen ter compensatie van de A16 Rotterdam worden door Rijkswaterstaat te zijner tijd gecompenseerd. “We denken goede kaarten te hebben om in aanmerking voor de Rijksbijdrage te komen.” En: “Hoger bouwen kan helpen om voldoende betaalbare woningen te kunnen realiseren, als dat in samenhang met de omgeving is.” Hij beaamt dat het OV een dragende factor is. En over de parkeerplaatsen zegt hij: “Niemand is er op uit om bezoekers eindeloze afstanden te laten lopen.” De wethouder vindt bouwen voor senioren als doelgroep belangrijk, met name omdat doorstroming uit te grote woningen dan wordt bespoedigd. Tot slot, het bouwen van sociale koopwoningen lijkt ‘geen haalbaar product’.
Voor de komende raadsvergadering werden verschillende amendementen aangekondigd.