donderdag 4 maart 2021 | week 09
Home » Politiek » Wethouder, bewoners en stichting fel in verzet
.

Wethouder, bewoners en stichting fel in verzet

Bezwaren tegen testritten HSL aangehoord

Wethouder, bewoners en stichting fel in verzet

Lansingerland – Tijdens de zitting op maandag 18 november in het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag, hoorde een ambtelijke commissie van het ministerie (dus zeker niet onafhankelijk) toelichtingen aan over ingediende bezwaarschriften wat betreft de ontheffing om ook nachtelijke testritten over het HSL spoor toe te staan.

Bewoners en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL stelden de voorwaarde dat eerst de beloofde geluidswerende maatregelen uitgevoerd moeten worden, voordat sprake kan zijn van testritten. Deze belangenafweging zou voluit recht doen aan een bijna 11 jaar durende strijd van bewoners tegen de grove aantasting van het leefklimaat door de HSL.
Dit kreeg extra effect doordat bewoner Jeroen van den Berg een vaker gebruikt spandoek uitrolde voor de verraste blikken van de commissie. In diverse betogen van bewoners en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL werd in alle toonaarden het onrecht benadrukt, de stroperigheid in de procedures, de vertragingen in de besluitvorming, de wisseling van functies van ambtelijke zijde, en in zekere zin ook de arrogantie van de macht. De planologische blunder van de aanleg van de HSL dwars door woonkernen is al een treurigheid op zich. Maar zelfs de compensatie in de vorm van gerechtvaardigde en afgesproken geluidwerende maatregelen duurt nu al vier jaar na de toezegging van het budget voor Lansingerland.

Wantrouwen

Van alle kanten wezen bewoners en stichting dan ook op de rol van de Rijksoverheid in dit dossier. Vaak wordt gesproken over een ‘onbetrouwbare overheid’. Vooral door bepaalde actuele kwesties is deze rol zeer in de belangstelling, zo kwam onder meer ter tafel. Ook de premier spreekt in de media over een overheid die te vertrouwen moet zijn. Helaas lijkt het daar thans in dit proces niet op. Een aansprekend en concreet voorbeeld van burgerparticipatie, lijkt nu verzand in bizarre belangenafweging bij de Rijksoverheid. Zeer teleurstellend voor het vertrouwen van burgers in overheden, aldus bewoners en stichting.
Ook de verstoring van de slaap door de aangekondigde testritten van nieuwe treinen werd door aanwezige bewoners en de stichting scherp op tafel gelegd. Gewezen werd op de gezondheidsschade en de opvattingen van de WHO hierover. Bij monde van de voorzitter van de stichting werd nog eens haarfijn uiteengezet tegen welke hobbels en vertragingen de stichting in een reeks van jaren is aangelopen. Het geduld van bewoners is nu echt op!

Leefklimaat

Wethouder Simon Fortuyn onderstreepte namens de gemeente Lansingerland in zijn toelichting op het ingediende bezwaar, in een fel betoog, dat ook zijn geduld op is. Hij sprak daarbij meermalen ‘over mijn bewoners’ en wierp zich met zoveel woorden op als bestuurlijke hoeder van het leefklimaat in ‘zijn’ gemeente. Ook hij toonde zich teleurgesteld over de langdurige gang van zaken en stelde zich ook nu weer solidair op met de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL.
Na afloop van de sessie van anderhalf uur toonden bewoners en stichting zich tevreden over de elkaar aanvullende, voorbereide en spontane, toelichtingen en commentaren. Het blijft echter zeer de vraag of dit tot een ander beleid leidt. In ieder geval voor 26 december 2019 volgt het advies van de commissie bezwaarschriften.