zaterdag 6 maart 2021 | week 09
Home » Nieuws » “We doen het samen, houd vol!`”
Ook burgemeester Pieter van de Stadt draagt in het gemeentehuis een mondkapje. Zo wordt er rekening met elkaar gehouden. Foto: Ariana Kok gemeente Lansingerland.

“We doen het samen, houd vol!`”

Burgemeester Pieter van de Stadt over tweede golf coronabesmetting

“We doen het samen, houd vol!`”

Lansingerland – Ongemerkt zijn we met elkaar sneller in een tweede golf besmettingen met het coronavirus terechtgekomen dan verwacht. Na een aanvankelijk regionale aanpak met extra maatregelen zijn die inmiddels opgeschaald naar landelijke regels. We spraken in deze onrustige tijden op donderdag 1 oktober jl. met burgermeester Pieter van de Stadt over zijn rol als lokaal bestuurder en vroegen hoe hij aankijkt tegen het gedrag van de inwoners. We moeten niet laks worden en daarom blijft zijn boodschap onverkort: ‘We doen het samen’ en ‘Houd vol!’.

Freek J. Zijlstra

Hoe zorgt het college voor zichtbaarheid door de beperkingen tijdens de coronacrises. Wat zijn de persoonlijke ervaringen van b. en w.?

“We zijn op de eerste plaats gewoon inwoner. Alle maatregelen die voor iedereen gelden, gelden ook voor ons. Dus, hoe blijf je sporten, hoe doe je boodschappen, hoe onderhoud je je sociale contacten, hoe ga je om met je ouders die op leeftijd zijn? Wij lopen zelf ook tegen de belemmeringen aan. De leerschool is hoe je er mee omgaat. De regels voor de samenleving gelden beroepshalve ook voor college en gemeenteraad. Daarom is besloten digitaal te blijven vergaderen. Dat vinden we niet leuk; digitaal vergaderen is vreselijk vervelend. Het hoeft niet, want wettelijk mogen we vergaderen en kunnen we dat veilig regelen. Maar het uitgangspunt is dat we ‘schouder aan schouder met onze inwoners en ondernemers willen staan’. Iedereen worstelt met de dilemma’s. Wat voor hen geldt, geldt ook voor ons.”

Wat merkt de samenleving daarvan?

“We bellen met veel mensen en vragen hoe het gaat. Kunnen we wat voor jullie doen? Welke hulp hebben jullie nodig? Ik hoor van de ondernemers, de winkeliers, de verenigingen, de verzorgingshuizen dat ze die contacten op prijs stellen. We bieden ondersteuning, maar we nemen het niet over. Ze kunnen altijd een beroep op ons doen als ze met een probleem zitten.”

Op dit moment zijn 1 op de 100 mensen besmet. Gedragen inwoners van Lansingerland zich daar op dit moment voldoende naar?

“Ik denk dat inwoners er over het algemeen heel genuanceerd en goed in zitten. Men maakt zich zorgen, maar laat zich ook niet gek maken. De urgentie van het afgelopen voorjaar moet wel weer terug. Dat is belangrijk. We moeten het zeer serieus nemen. Het virus is nog steeds onder ons en grijpt om zich heen. Ook jonge mensen kunnen er ernstig ziek van worden en ik denk dat men zich dat ook realiseert. Dus let op: houd je aan de maatregelen! Tegelijkertijd moet men het gewone leven kunnen voortzetten. De maatregelen die je in je persoonlijk leven moet volgen, en dat moet je vooral zélf willen, doen we uiteindelijk voor elkaar. Zo kunnen we een algemene lockdown voorkomen. Het volgen van maatregelen lukt ook wel eens niet. Daar moeten we echter met elkaar niet te sterk op focussen.”

Kunnen we met ons gedrag een tweede lockdown voorkomen, intelligent of niet?

“We hebben tot aan de zomer gezien dat als we ons gemiddeld genomen aan de maatregelen houden, het best wel goed gaat. Maar als we het loslaten, als we laks worden, zie je dat de cijfers direct gaan oplopen. We hebben het met ons gedrag in de hand, als we het van onderop, vanuit de samenleving, zélf doen. De overheid gaat het niet oplossen. Wel geven we van bovenaf – landelijk, regionaal en lokaal – aanwijzingen en adviezen. We laten mensen niet zelf verzinnen wat de oplossingen zouden kunnen zijn. Zo gaan we het laatste advies ook in het gemeentehuis opvolgen door daar iedereen een mondkapje te laten dragen. Het is niet verplicht en we gaan op het dragen van mondkapjes ook niet handhaven. Je zult echter zien dat steeds meer mensen een mondkapje gaan dragen.”

Wat is in de aanpak van de toenemende besmetting het streven?

“De besmettingsgraad, de R, moet snel omlaag en ruim onder de 1 komen. Dat is in de lockdown in maart/april ook gelukt. Je moet de maatregelen zo ver laten gaan en dat die door zoveel mensen worden nageleefd, waardoor die factor omlaag gaat. Dat kan alleen als we het weer samen doen. Daarbij helpt streng handhaven en boetes uitdelen onvoldoende. Ga niet de hele tijd kijken naar mensen die zich niet aan de regels houden, maar blijf zelf gemotiveerd volhouden en draag zo bij aan de afname in de besmettingsgraad.”

Komen er acties voor bepaalde doelgroepen?

“In verschillende beleidsmaatregelen is er al voortdurend aandacht voor jongeren en eenzame ouderen. We doen dus al veel op specifieke personen gericht beleid. In de aanpak van corona lijkt het vooral locatie-gevoelig te zijn. Je richt je met bepaalde maatregelen daarom op bepaalde plaatsen, zoals de horeca en winkels. Daar gaan we scherp op communiceren door het ophangen van posters en het plaatsen van borden in de centra om het winkelend publiek extra op de geldende regels en adviezen te wijzen. Ook werken we met publieksvoorlichters op de drukkere locaties om aandacht te vragen voor de maatregelen. Verzorgingshuizen en sportverenigingen nemen zelf adequate maatregelen en passen die actueel aan.”

Er zit pijn bij eetcafés zoals die naast de sporthal en het zwembad. Begrijpt u dat? Kan hier geen maatwerk geleverd worden?

“In de landelijke discussie gaat het er voortdurend over of mensen de logica achter de maatregelen nog wel begrijpen. Je hebt daarom eenduidige en heldere maatregelen nodig. Soms sluiten die niet goed aan op bepaalde situaties. Het overheidsbesluit geeft aan dat alle eet- en drankvoorzieningen op en bij sportcomplexen dicht moeten. Daarbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen commerciële en para commerciële instellingen. De bedoeling van die regel is dat men na het sporten niet blijft hangen. Dan wordt zo’n café een bron van gezelligheid en besmetting. Ik begrijp de klachten van betreffende gelegenheden en hun verzoek om maatwerk en ben daarover met die cafés in gesprek. Het is schipperen om recht te doen aan de belangen van die horeca. Uitgangspunt is dat een generieke regel helder is en voor iedereen te begrijpen. Ik begrijp de zorgen van de caféhouders en andere ondernemers die in de knel komen. Daar sta ik als burgermeester pal voor.
We proberen echt verder in de brede zin álles te doen om iedereen in deze gemeente bij te staan. Ik kan geen zorgen wegnemen, maar wel handreikingen doen. We staan als gemeente vierkant naast onze inwoners, onze verenigingen en onze ondernemers. De raad heeft daarvoor extra geld ter beschikking gesteld.”

(Redactie: Het overleg met de betreffende sporthoreca heeft erin geresulteerd dat er voor zaken met een aantoonbare zelfstandige horecafunctie door de gemeente een ontheffing is aangevraagd bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit betekent in afwachting van deze ontheffing, dat sporters niet welkom zijn en bezoekers alleen terecht kunnen voor van tevoren geboekte diners of het afhalen van maaltijden; situatie op 5 oktober.)

Zijn de problemen met testen nu acceptabel opgelost?

“Ga uit van het voorzorgsprincipe en laat je niet alleen testen om te kijken of je het hebt, maar ook om te kijken of je het niet hebt. Dus áls je klachten hebt, ga er als voorzorg van uit dat je het hebt en blijf thuis en handel er verder naar. Als je dan een negatieve uitslag krijgt, haal opgelucht adem en ga weer naar buiten. Het is de komende drie weken ongelooflijk belangrijk dat iedereen verstandig handelt en zich inspant om een complete lockdown te voorkomen. Met een volgende lockdown is niemand gediend en dat betekent een volgende slag voor de economie. Je kunt nu boodschappen doen en naar de horeca, maar je moet je wel aan de algemene regels houden. Dan kan iedereen zoveel mogelijk zijn of haar taken blijven doen en verder gaan met leven.”

Vijf vuistregels om besmetting in de hand te houden. Illustratie: Freek J. Zijlstra.

Online raadsvergadering

De gemeenteraad van Lansingerland had op 1 oktober jl. een korte digitale vergadering. Eigenlijk stond alleen de informatievoorziening over de corona-aanpak aan de raad als bespreekpunt genoteerd.

Bij zijn welkomstwoord verdedigde burgemeester Van de Stadt het besluit van het presidium om ondanks het gemis aan interactie en het levendige debat tóch te kiezen voor digitaal vergaderen, rekening houdend met de gezondheid van raadsleden en tegelijk het goede voorbeeld aan de samenleving te willen geven.
Controle van de coronaregels door handhavers is vooral actueel bij horeca, feestzalen en sportverenigingen. Bij overtreding wordt eerst mondeling en dan schriftelijk gewaarschuwd, waarna uiteindelijk geverbaliseerd wordt als men zich niet aan de opgelegde regels houdt.
De D66-fractie had met steun van GroenLinks een motie ingediend met als doel de raadsleden sneller over ingrijpende coronamaatregelen te laten informeren en actiever bij besluitvorming te betrekken. De andere fracties in de raad vinden echter dat het college van b. en w. volstrekt adequaat handelt en complimenteren de burgemeester juist. Ze zijn heel tevreden over de wekelijkse updates die door de Veiligheidsregio en het college worden verstrekt. Ze willen geen extra vertragende bureaucratische interventies. Als de coronanoodwet van kracht wordt, krijgt de burgermeester wel meer bevoegdheden. Hij is bereid dan daarover met de raad van gedachten te wisselen. De motie werd derhalve ingetrokken.