zaterdag 23 januari 2021 | week 03
Home » Politiek » Wat heb je aan beloften zonder huis of geld?
Lansingerland – Dankzij Petra Verhoef werd de gemeenteraadsvergadering van 17 december jl. in plaats van een korte hamerstukbijeenkomst een avondje-PvdA. Met het indienen van achtereenvolgens een amendement op de Nota van Uitgangspunten woningbouwontwikkeling Bleiswijk en twee moties over vormen van schuldhulpverlening, werd het roerige 2020 uiteindelijk met het terugtrekken van zowel amendement als beide moties afgesloten.

Wat heb je aan beloften zonder huis of geld?

Wat heb je aan beloften zonder huis of geld?

Lansingerland – Dankzij Petra Verhoef werd de gemeenteraadsvergadering van 17 december jl. in plaats van een korte hamerstukbijeenkomst een avondje-PvdA. Met het indienen van achtereenvolgens een amendement op de Nota van Uitgangspunten woningbouwontwikkeling Bleiswijk en twee moties over vormen van schuldhulpverlening, werd het roerige 2020 uiteindelijk met het terugtrekken van zowel amendement als beide moties afgesloten.

Freek J. Zijlstra

Petra Verhoef diende in vervolg op de commissievergadering Ruimte, waarin de Nota van Uitgangspunten voor woningbouwontwikkeling in Bleiswijk aan Lange Vaart en Merenweg werd besproken, een amendement in met de gewijzigde tekst ‘Het streven om minstens 50% van het woonprogramma als betaalbaar (koop/huur) te programmeren, waarvan de helft (25%) als sociale huurwoningen’.
In haar toelichting stelt Verhoef dat Bleiswijk volgens de Nota van Uitgangspunten momenteel 4.806 woningen heeft, waarvan 67% koopwoningen (3.200) en 22% sociale huurwoningen (1050). De voormalige gemeente Bleiswijk telde relatief veel sociale huurwoningen. Zij meent dat het goed is om deze sociale traditie, die goed aansluit bij het dorpsachtige karakter van deze kern, door te zetten naar de nieuwe tijd. De meeste partijen vinden dit amendement, waarin om méér sociale huurwoningen wordt gevraagd, te prematuur. Veel zaken moeten nog verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Dat kan te zijner tijd wel in het Masterplan. Michiel Muis (D66) vindt dat er niets op tegen is nu al vast te leggen wat het streven is en voor Selgei Gabin (GroenLinks) mag het amendement zelfs nog wel wat verder gaan, door te benoemen dat er 30% sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Volgens wethouder Kathy Arends is er nog veel informatie nodig, zoals stedenbouwkundige inpassing, het precieze aantal te bouwen woningen, verkeersontsluitingen, het percentage groen, het overleg met verschillende grondeigenaren en de beschikbare financiën om te ontwikkelen. Petra Verhoef vindt het jammer dat er niet nu al afspraken gemaakt kunnen worden en zou best Eneco-gelden willen bestemmen om financiële tekorten op te vangen, maar houdt haar amendement in portefeuille tot er een geschikter moment komt.

Schuldhulpverlening

Naar aanleiding van het falende beleid van de gemeente bij de aanpak van de schuldhulpverlening zoals geconstateerd door de Rekenkamer, geeft Petra Verhoef in een motie woorden aan mogelijke onrust onder inwoners en afnemend vertrouwen in de lokale overheid als ze in financiële problemen zijn gekomen. “Bij schuld horen excuses,” en die heeft Verhoef gemist in de reacties van het college en wethouder Ankie van Tatenhove. De gemeenteraad is het eens over het ernstig falende beleid, maar vindt dat excuses niet afdwingbaar zijn. Er is een ernstig probleem blootgelegd en nu is het zaak met de presentatie van een nieuw beleidsplan voor de komende jaren lering te trekken uit de harde conclusies en verbeteringen aan te brengen. Wethouder Van Tatenhove herhaalde haar gevoel dat ze een ‘tik om de oren had gekregen’ en bovendien dat de aanbevelingen van de Rekenkamer zouden worden overgenomen en dat er dus gewerkt wordt aan nieuw beleid waarvan de effecten goed gemonitord zullen worden. Met die toezegging trok Verhoef haar motie in. Wel bleef de suggestie staan als vervolg op de vier artikelen over schuldhulpverlening in De Heraut dat de wethouder via een aanvullend interview haar nieuwe beleidsplan toe zou lichten. Waarvan akte.

Hulp slachtoffers Toeslagenaffaire

Petra Verhoef diende een motie ‘vreemd’ (dit is een motie over een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd) aan de orde. Hierin wil de PvdA de gemeente Lansingerland proactief krijgen als het gaat om hulpverlening aan gedupeerden van de Toeslagenaffaire van het Rijk, waarbij compensatie maar mondjesmaat op gang komt en de financiële afhandeling ernstig vertraagd is.
Gemeentelijke financiële tegemoetkoming om inwoners die hierdoor in ernstige schuldenproblematiek zijn geraakt en hulp bij opgelopen emotionele schade is zeer wenselijk. Bovendien heeft het Rijk € 11 miljoen aan gemeenten toegezegd om hulp te verlenen. Op dit moment is van 33 huishoudens in Lansingerland bekend dat zij tot de gedupeerden van de Toeslagenaffaire behoren. Gemeenten zouden echter niet vrij zijn, met het oog op de privacy, zelf contact op te nemen met gedupeerden en adequate ondersteuning aan te bieden. De PvdA-fractie vraagt middels deze motie alles in het werk te stellen dat gedupeerden zich kunnen melden bij de gemeente voor welke ondersteuning dan ook.
De andere politieke partijen zijn het er over eens dat het voor betrokkenen een drama is en er veel leed is veroorzaakt, dat de Rijksoverheid dan wel aan zet is, maar dat de gemeente alles in het werk moet stellen om waar nodig de helpende hand aan inwoners te bieden. Omdat het vertrouwen in de overheid zo ernstig geschaad is, is snelle en gerichte hulp noodzakelijk, en wellicht kunnen de korte lijntjes met de lokale overheid dan tot eenvoudige oplossingen leiden.
Wethouder Ankie van Tatenhove vindt de gedachte achter de motie eveneens sympathiek, maar ziet in verband met de privacyregels obstakels. Inwoners kunnen zich wel zelf voor hulp melden bij de gemeente. “Wij willen mensen heel graag helpen,” zei Van Tatenhove, in vervolg op het vorige onderwerp over schuldhulpverlening. Ze zegde ook toe na te laten gaan op welk bedrag Lansingerland van het Rijk kan rekenen als bijdrage in het oplossen van de gevolgen van de Toeslagenaffaire. Met die toezeggingen bracht Verhoef de motie niet in stemming.