maandag 1 maart 2021 | week 09
Home » Algemeen » Wanneer gaat er nu iets met de Eneco-gelden gebeuren?
Voorlopig blijven de Eneco-gelden in de knip.

Wanneer gaat er nu iets met de Eneco-gelden gebeuren?

Wanneer gaat er nu iets met de Eneco-gelden gebeuren?

Lansingerland – De commissie Algemeen Bestuur bespreekt in de vergadering van woensdag 13 januari het procesvoorstel over de te nemen stappen die gezet moeten worden bij de besteding van de € 137,6 miljoen die de verkoop van de Eneco-aandelen heeft opgebracht. De inbreng van de inwoners is heel beperkt en volgt pas laat in het proces.

Freek J. Zijlstra

De gemeenteraad heeft na de ontvangst van het Eneco-geld besloten eerst procesafspraken te maken over de bestemming van die grote som gelden. Daartoe heeft op verzoek van het presidium wethouder financiën Jan-Willem van den Beukel in het najaar van 2020 oriënterende gesprekken met de fractievoorzitters gevoerd. Het resultaat daarvan is dat er nu een procesvoorstel ligt en enkele inhoudelijke uitgangspunten zijn geformuleerd hoe de Eneco-gelden aangewend zouden kunnen worden.

Peilingen door De Heraut

In De Heraut van 2 september 2020 vroegen we aan u wat uw ideeën voor een zinvolle besteding van de € 137,6 miljoen aan Eneco-gelden zou zijn. Daarop stuurden 70 lezers 100 onderbouwde voorstellen in. Daarvan werd 22 keer het mogelijk maken van betaalbare woningen, met name voor senioren en starters, genoemd. Bij de anonieme online peiling een week later was 70% van de lezers het daarmee eens.
Duurzaam investeren in groen (13%) en schone energie (12%) scoorden goed in de open peiling, wat later in de anonieme online peiling door 90% van de lezers gesteund werd.
Opmerkelijk was het aantal inwoners dat voor een vorm van (belasting)teruggave aan de inwoners dacht (17%). Bij de daarop volgende anonieme peiling was 79% van de lezers het daarmee eens.
In de schriftelijke peiling van 2 september jl. vond slechts 9% dat de financiële huishouding van de gemeente toekomstbestendig moest worden gemaakt, door schulden af te lossen en weer in aandelen te beleggen. Er was ook bij 9% van de lezers die reageerden behoefte aan financiering van cultuur of sport. Terzijde werd gevraagd om meer Boa’s en gratis OV voor ouderen.

Schuldenreductie en weer investeren

Volgens de brief van het college van b. en w. aan de gemeenteraad willen vrijwel alle fracties allereerst de schulden van de gemeente verminderen, hoewel onduidelijk is tot welk bedrag en op welke manier men dan wil gaan. Daarbij speelt een rol wat een acceptabele schuldenlast is.
Met de verkoop van de Eneco-aandelen is een jaarlijks dividend van € 1,6 miljoen weggevallen. Door verlaging van de rentelasten op de schulden zou in ieder geval het verlies aan dividend gecompenseerd moeten worden, vindt de meerderheid van de fracties van de politieke partijen.

Ervan uitgaande dat er na het vroegtijdig aflossen van schulden nog een bedrag over blijft, kan men dan aan investeringen gaan denken.
Daar worden door de fracties de voorwaarden aan gekoppeld dat investeringen niet alleen maatschappelijk rendement oplevert, maar ook tot een financieel rendement leidt. Dan wordt in eerste instantie gedacht aan het investeren in zogenoemde revolverende fondsen en vervolgens in nutsbedrijven en/of in energietransitie gerelateerde activiteiten. In die laatste twee categorieën zou bijvoorbeeld een kapitaalverstrekking aan Stedin vallen.
De concrete vragen die de gemeeenteraad zich stelt zijn daarom: ‘Waar wenden we het geld voor aan?’ en ‘Aan welke financiële randvoorwaarden moet deze investering voldoen’? Het college stelt daartoe een toetsingskader op dat gelijktijdig met de Kadernota 2022 nog vóór het zomerreces in de raad besproken en vastgesteld zal worden. Als voorbereiding daarop zal medio april 2021 een beeldvormende avond voor de raad worden gehouden.

Toekomstbestendige aanwending

Bijna alle fracties vinden het onwenselijk om de Eneco-gelden te gebruiken om meerjarige tekorten aan te vullen. De begroting moet ook zónder dat geld structureel in evenwicht zijn.
De meeste fracties willen in de toekomst van Lansingerland investeren. Dat moeten dan wel zichtbare en tastbare doelen zijn die bij voorkeur vele jaren meegaan en waarvan de jongere generatie kan profiteren, met de gedachte dat de gemeente goed achtergelaten wordt voor het nageslacht. Een klein aantal fracties vindt dat iedereen van de opbrengsten moet kunnen profiteren, inclusief het bedrijfsleven.
Meerdere politieke fracties staan terughoudend tegenover het actief gaan investeren in woningen en zorgbedrijven. Nagenoeg alle fracties vinden het onwenselijk de Eneco-gelden aan te wenden om (tijdelijk) belastingen te verlagen.

Burgerparticipatie

De fractievoorzitters zien voor de inwoners alléén een rol weggelegd als het gaat om de wijze waarop besluitvorming tot stand komt, niet als het gaat om de bestemming van de Eneco-gelden. Burgerparticipatie zou volgens de meerderheid niet nodig zijn omdat gemeenteraadsleden immers representatieve volksvertegenwoordigers zijn. Participatie is pas aan de orde als er concrete voorstellen op tafel liggen.
Er wordt door de acht gemeenteraadsfracties verdeeld gedacht over het tijdpad waarin het geld besteed moet worden. Uiteenlopend van ‘volgend jaar een begin maken’ tot ‘er de komende tien jaar tijd voor nemen’. Het college stelt daarom een middenweg voor, door in de Kaderbrief 2022 globale ‘bestedingsrichtingen’ vast te leggen en in de jaren daarna in uitvoeringsprogramma’s te concretiseren.