vrijdag 5 juni 2020 | week 23
Home » Politiek » Voorbereiding op nieuw luchthavenbesluit zet vliegveld RTHA op scherp
 De luchthaven in Rotterdam.

Voorbereiding op nieuw luchthavenbesluit zet vliegveld RTHA op scherp

Voorbereiding op nieuw luchthavenbesluit zet vliegveld RTHA op scherp

Lansingerland – Het was (op papier) even stil rond de voortdurende discussie over uitbreidingsplannen van luchthaven Rotterdam The Hague Airport, maar in verband met de voorbereidingen op een nieuw luchthavenbesluit komen betrokkenen in het geweer met hun zienswijzen op de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De overlast in de zomervakantieperiode door vroege en late vluchten, en de gevolgen voor mens en natuur door stikstofdepositie maakten inwoners van Lansingerland en omgeving letterlijk en figuurlijk weer wakker.

Freek J. Zijlstra

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie bereiden een besluit voor over de herziening van het Nederlandse luchtruim. Bij dat besluit moet een plan Milieueffectrapportage (plan-MER) worden opgesteld, waarin wordt vermeld op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van de herziening van het Nederlandse luchtruim voor de leefomgeving. De eerste stap in het opstellen van een plan-MER is de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin staat wat in het plan-MER onderzocht zal worden.
De NRD geeft algemene informatie over de luchtruimherziening en de aanleiding voor een plan-MER. Vervolgens worden de varianten beschreven en wat daarin meegewogen wordt. Dan volgt het toetsingskader met de criteria waarop de effecten worden bepaald. Thema’s zijn veiligheid (ongevalsrisico), geluid bij klimmen en dalen, klimaat en luchtkwaliteit, stikstofdepositie, vliegefficiëntie, capaciteit van het luchtruim en ruimtebeslag op de grond. Tot slot wordt de te volgen procedure beschreven.
Het kabinet neemt in de zomer van 2020 een concept-Voorkeursbeslissing over plan-MER, waarna medio oktober een advies van de Advies Commissie volgt met een Nota van Antwoord. Eind 2020 vindt de definitieve Voorkeurs Luchtruimbeslissing plaats.

Zienswijzen

De gemeenteraad heeft op 3 oktober jl. een zienswijze van b. en w. van gemeente Lansingerland op de plan-MER vastgesteld. We noemen daar een aantal punten uit.
Gemeente Lansingerland is niet betrokken bij het tot stand komen van de NRD. Nu kan er slechts een zienswijze als reactie ingediend worden. Het college stelt vast dat het verminderen van uitstoot en geluidshinder aanleiding van de plan-MER zouden moeten zijn, maar dat de nadruk nu toch wel heel erg op het vergroten van de capaciteit van het luchtruim ligt. De NRD geeft geen prioritering als het gaat om het onderscheiden van milieueffecten, capaciteit, efficiëntie en veiligheid van het vliegverkeer. In de variantenanalyse zou ook rekening gehouden moeten worden met vliegroutes naar en van Rotterdam The Hague Airport. Waar ligt de grens van groei en wat is de maximale civiele capaciteit, wil het college weten. Waarom wordt op voorhand niet gekozen voor een variant met de minste negatieve duurzaamheidseffecten? Het college wil onderzoek naar het laag vliegen en het afwijken van vastgelegde routes voor RTHA – en dus overlast – als gevolg van de reikwijdte van het luchtruim van Schiphol en het feit dat vliegverkeer naar en van die bestemming altijd voorrang heeft. Tot slot, er wordt uitgegaan van een toename van het aantal passagiers per vliegtuig, en dat kan alleen maar betekenen dat er grotere vliegtuigen worden ingezet, met (nog) meer geluidshinder!

Overlast door vroege en late vluchten

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft een zienswijze ingediend waar ingegaan wordt op hinderbeleving, verstoring van de natuur en stiltegebieden en effecten op de volksgezondheid. Ook Thea van de Coevering, namens Lansingerland lid van de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA) diende een goed gedocumenteerde zienswijze in. Wethouder Simon Fortuyn constateerde in de raadsvergadering grote overeenstemming tussen ‘zijn’ en haar zienswijze. Toch wijst Van de Coevering nog eens op de extra hinder die ontstaat door een toename van vroege landingen en starts en extra starts laat op de avond. Volgens haar bepaalt RTHA zelf verdeling van de aantallen vluchten per dag. De vertrekhalcapaciteit is gelimiteerd tot 900 instappers per uur. De RTHA-directie kiest er echter voor om in het eerste uur 1200 passagiers te faciliteren. Hierdoor kunnen acht tot negen vliegtuigen tussen 7.00 en 8.00 uur vertrekken en neemt de geluidsbelasting en uitstoot in de vroege uren met een kwart toe.
Op basis van gegevens van John Witjes, bewonersvertegenwoordiger CRO-RTHA Schiedam, toont Van de Coevering aan dat het ‘door de nacht vliegen’ ook is toegenomen. RTHA geeft aan geen invloed uit te kunnen oefenen op de planning van dit soort vluchten door chartermaatschappijen, die ’s avonds laat vertrekken van RTHA, in de nacht op de bestemming landen en tijdig weer opstijgen voor de terugvlucht om vlak na zevenen weer terug te zijn in Rotterdam. Omdat ze soms vroeger zijn en aankomen tijdens starts vlak na 7.00 uur, worden er rondjes gevlogen, met extra overlast als gevolg. Maximale efficiency voor de maatschappij, maar ook maximale geluidshinder voor de bewoners.

Stikstofdepositie

Jeroen Heuvelink, oud-wethouder voor D66 in de vorige raadsperiode, is tegenwoordig lid van Provinciale Staten. Hij heeft recent vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over Rotterdam The Hague Airport. Heuvelink: “Het blijkt dat RTHA geen natuurvergunning heeft en daarmee geen beperking kent op de uitstoot van stikstof. Met de huidige crisis door het Programma Aanpak Stikstof is dat saillant. De activiteiten van RTHA kunnen er dus zo maar voor zorgen dat belangrijke woningbouwprojecten niet door kunnen gaan. De provincie is bevoegd gezag voor het verstrekken van een natuurvergunning en ik zou graag zien dat zij die taak richting Rotterdam Airport serieus uitvoeren.”
In zijn toelichting bij de vragen aan Gedeputeerde Staten schrijft Heuvelink: ‘Volgens Mobilisation for the Environment is RTHA daarmee in overtreding. Bij monde van de commercieel directeur bevestigt RTHA dat zij geen natuurvergunning hebben en geven aan van mening te zijn die niet nodig te hebben.’
Desiree Breedveld van RTHA laat ons weten dat niet Gedeputeerde Staten, maar het ministerie van Landbouw bevoegd gezag is als het gaat om stikstof en bijbehorende vergunningen. Luchthavens vallen inderdaad onder de uitzonderingen waarvoor Gedeputeerde Staten niet het bevoegd gezag is.
“Dat doet niets af aan het probleem op zich,” zegt Heuvelink. Hij wil ook weten wat de hoeveelheid stikstof is die door de vliegbewegingen van en naar RTHA per jaar wordt uitgestoten en in welke Natura-2000 gebieden depositie van de stikstof van RTHA plaatsvindt.

Geef een reactie