vrijdag 5 juni 2020 | week 23
Home » fbpost » Voorbereidende grondwerkzaamheden A16-Rotterdam nemen zichtbaar toe

Voorbereidende grondwerkzaamheden A16-Rotterdam nemen zichtbaar toe

Informatiebijeenkomsten Lage Bergse Bos

Voorbereidende grondwerkzaamheden A16-Rotterdam nemen zichtbaar toe

Lansingerland – Op vrijdagmiddag 11 januari jongstleden was er een rondgang door het Lage Bergse Bos van vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, aannemerscombinatie De Groene Boog en Rijkswaterstaat met de pers. We lichten een aantal belangrijke zaken bij de voorbereidingen voor de aanleg van de A16-Rotterdam toe.

Freek J. Zijlstra

Regiomanager bij Rijkswaterstaat Nicolette van den Berg vertelt dat er vanaf februari over een breedte van 80 meter bos gekapt zal worden, daar waar de half verdiepte tunnelbuis het Lage Bergse Bos doorkruist. Vlak voor de Bergweg-Zuid duikt de A16-Rotterdam als tunnel onder de naastliggende vaart en deze weg. Direct daarna klimt te tunnel tot een half verdiepte hoogte over een lengte van ruim twee kilometer. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw van Manege Hillegersberg, omdat het traject van de tunnel precies door het perceel van de huidige locatie snijdt. Na een tweede duik onder de Rotte door komt de snelweg geheel bovengronds en klimt in Ommoord tot viaducthoogte, voorzien van geluidschermen, tot de aansluiting op het Terbregseplein richting Van Brienenoordbrug.

Bereikbaarheid

Harbert van der Wildt, projectdirecteur van aannemerscombinatie De Groene Boog, zegt dat ondergrondse kabels en leidingen ter hoogte van het traject inmiddels voor het grootste gedeelte zijn verlegd. Binnenkort worden er (tijdelijke) bouwwegen aangelegd en medio juni 2020 zal dan met het graven van de tunnelbak begonnen worden. Naar verwachting zal de tunnel in het eerste kwartaal van 2022 aan de bovenkant dicht zijn, zodat dan een aanvang gemaakt kan worden met de aanplanting van deze circa vier meter hoge dijk dwars door het bos. Medio 2024 zal de weg en gehele infrastructuur van de tunnel gereed zijn.
Tijdens de aanleg van de verdiepte bak, maar ook na de gedeeltelijke voltooiing ervan, zal het mogelijk zijn op een drietal plaatsen de hindernis van de tunnelbak te nemen, wandelend of per fiets. Groene schermen zullen deels de werkzaamheden aan het oog onttrekken, maar op diverse plaatsen worden voor geïnteresseerden uitkijkpunten aangebracht.
Boswachter Dick van Stegeren van Staatsbosbeheer voor Recreatieschap Rottemeren, licht toe dat los van de werkzaamheden rond de tunnelbuis, het Lage Bergse Bos de komende jaren een facelift zal krijgen, vergelijkbaar met de herinrichting van de ruimte rond restaurant De Bergsche Plas. Ook is men voornemens het grote aantal (ongebruikte) parkeerplaatsen dat verspreid over het hele bos ligt, terug te brengen tot parkeerplekken dichtbij horecavoorzieningen. Bospercelen zullen opgeschoond worden en er komt een gevarieerder aanplant voor in de plaats.

Vleermuizen

Er zullen veel bomen verdwijnen en dat heeft ook effect op de fauna in dit gebied. Ecoloog Jeroen Demmer van De Groene Boog houdt zich daarmee bezig en bestudeert bijvoorbeeld wat er nodig is om de onderbroken corridor van de vleermuizenpopulaties in tact te laten. Zo wordt er een vijftigtal vleermuizenkastjes als potentiele verblijfplaatsen in bomen opgehangen die niet zullen worden gerooid. Het gaat om twee typen duurzame vleermuiskasten die geclusterd zijn opgehangen om de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis onderdak te bieden.
Omdat door het hele Lage Bergse Bos een groenstrook van 80 meter breedte zal worden verwijderd, gaat De Groene Boog ook alternatieve vliegroutes realiseren. Door gefaseerd bomen en struiken te verwijderen, krijgen vleermuizen de tijd om te wennen aan de locaties van deze vliegroutes. Daardoor kunnen ze ook tijdens de aanleg van de tunnel het tracé oversteken om in het achterliggende deel van het Lage Bergse Bos te foerageren. Veel vleermuizen hebben verblijfplaatsen in woningen in het Molenkwartier.

Essentaksterfte

Door essentaksterfte zal een groot bosperceel langs het Marterpad, dat grenst aan de woonwijk Hillegersberg en dat een natuurlijke buffer vormt tussen de te bouwen tunnelbuis, compleet gekapt moeten worden. Boswachter Van Stegeren vertelt dat in overleg met de woonomgeving is afgesproken die werkzaamheden al in februari te starten en direct in maart met de nieuwe aanplant te beginnen, om zo het zicht op de werkzaamheden van de tunnelbak te beperken. Er komen kleinere boomgroepen voor terug, zoals Atlantisch gemengd loofhout, lindes, eiken, wilgen, zoete kers en esdoorns. Het vervangen van de zieke beplanting heeft niets met de aanleg van de tunnel te maken, maar zal door de bouw ervan wel in versneld tempo worden uitgevoerd om de natuurlijke barrière tussen het woongebied en het tunneltracé zo snel mogelijk te herstellen.

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, het Recreatieschap Rottemeren en aannemerscombinatie De Groene Boog praten u tijdens twee bijeenkomsten graag bij over alle ontwikkelingen die op stapel staan. Dat kan op zaterdag 19 januari of zondag 27 januari bij de informatiestand in het Lage Bergse Bos, tegenover restaurant Bergsche Plas. U bent tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom.

Geef een reactie