dinsdag 9 maart 2021 | week 10
Home » Politiek » Vaststelling kadernota voor Jeugdhulp
Lansingerland - De gemeenteraadscommissie Samenleving bespreekt donderdag 14 januari aanstaande een reactie van het college op de voorlopig vastgestelde Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het Jeugdhulpgebruik ligt bij jongeren tot 18 jaar in de regio ruim boven de 10% en daar wordt door de 15 gemeenten tezamen ongeveer € 250 miljoen aan besteed.

Vaststelling kadernota voor Jeugdhulp

Vaststelling kadernota voor Jeugdhulp

Lansingerland – De gemeenteraadscommissie Samenleving bespreekt donderdag 14 januari aanstaande een reactie van het college op de voorlopig vastgestelde Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het Jeugdhulpgebruik ligt bij jongeren tot 18 jaar in de regio ruim boven de 10% en daar wordt door de 15 gemeenten tezamen ongeveer € 250 miljoen aan besteed.

Freek J. Zijlstra

Toch is die investering nog steeds niet genoeg en duiken in de landelijke pers voortdurend berichten over wachtlijsten in de Jeugdhulp op. De voorzichtige inschatting is dat de aanhoudende coronacrisis de hulpvraag onder jongeren sterk zal doen toenemen.
De GRJR is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten, te weten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De GRJR zorgt ervoor dat specialistische jeugdhulp en crisisopvang beschikbaar is. De GRJR voert haar taken uit op grond van een mandaat dat is verleend door de individuele gemeenten. Het Algemeen Bestuur van de GRJR heeft de Kadernota op 14 oktober 2020 voorlopig vastgesteld.

Regiovisie

Het Rijk wil gemeenten met de aankomende wetswijziging verplichten om een regiovisie op te stellen en deze door de afzonderlijke gemeenteraden te laten vaststellen. Momenteel werken de 15 gemeenten van de GRJR aan de ontwikkeling van deze regiovisie. Dat wordt het gezamenlijke beleidskader voor de deelnemende gemeenten. Het heeft inhoudelijke zeggingskracht en geeft richting aan de inkoopstrategie.
De deelnemende gemeenten hebben in 2014 besloten om deze samenwerking aan te gaan om gemeenschappelijk de specialistische jeugdhulp in te kopen. Daardoor hoeven gemeenten niet vooraf alle typen te verlenen zorg te inventariseren en die jeugdhulp vervolgens zelf in de gemeente beschikbaar te hebben. Het gezamenlijk inkopen betekent een breder aanbod en meer keuzemogelijkheden voor de individuele jongere, een betere match tussen vraag en aanbod en daardoor een effectieve en efficiënte inzet van jeugdzorg. Dat kan bestaan uit pleeghulp, crisiszorg, langdurig verblijf, daghulp, ambulante hulp, of andere specialistische zorg aan jeugdigen.
De Kadernota 2022 schetst op hoofdlijnen inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. De gemeenteraden krijgen de mogelijkheid om een zienswijze mee te geven. Daar maakt ook het college van b. en w. van Lansingerland volgens afspraak in de gemeenteraad nu gebruik van.

Meer grip

In die zienswijze benadrukt het college een drietal punten. Ten eerste dat er realistisch begroot moet worden. Dat betekent dat er niet krapper begroot moet worden dan goed zou zijn voor de jeugdhulp en dat kosten geïndexeerd moeten worden waar dat passend is. Tegelijkertijd wil het college inzetten op het ombuigen van de trend van voortdurende kostenstijging. Men denkt dat dat mogelijk is door het beperken van de instroom en het versnellen van de door- en uitstroom van cliënten bij de verschillende hulporganisaties.
Ten tweede stipt het college de tijdige inzet van passende zorg aan. Men constateert dat de aanbieders van specialistische ambulante hulp lange wachtlijsten kennen door opstopping in de keten, doordat onvoldoende door- en uitstroom plaatsvindt. Een betere afstemming tussen de regionaal gecontracteerde aanbieders en de lokale teams kan een deel van de oplossing zijn.
Daarom breekt het college van Lansingerland tenslotte een lans voor de inzet van praktijkondersteuners GGZ Jeugd bij de huisartsen. De gedachte is dat lichte ondersteuning plaatselijk kan en regionale specialistische jeugdhulp kan worden ingezet bij zwaardere problematiek. Daardoor wordt de druk op die specialistische jeugdhulp beperkt. Met de toegevoegde inzet van de jeugdcoach op school (JOS) wordt de lokale infrastructuur versterkt en vindt bovendien een betere verbinding en afstemming tussen jeugdhulp en onderwijs plaats. Het college verwacht daarmee als gemeente meer grip op het verlenen van jeugdhulp te krijgen.