maandag 8 maart 2021 | week 10
Home » Politiek » Tussenevaluatie Visienota Onderwijs
Lansingerland - Commissie Samenleving besprak op donderdag 14 januari jl. de tussenevaluatie op de Visienota Onderwijs 2017 - 2025 ‘Met het oog op de toekomst’. Nog niet alles gaat goed, hoewel de gemeente zelf claimt het grootste deel van de gestelde doelen behaald te hebben of goed op schema te liggen wat de uitvoering ervan betreft. De commissie is grotendeels tevreden over de voortgang, maar teleurgesteld dat het op innovatie en wijknetwerken niet goed gelukt is.

Tussenevaluatie Visienota Onderwijs

Tussenevaluatie Visienota Onderwijs

Lansingerland – Commissie Samenleving besprak op donderdag 14 januari jl. de tussenevaluatie op de Visienota Onderwijs 2017 – 2025 ‘Met het oog op de toekomst’. Nog niet alles gaat goed, hoewel de gemeente zelf claimt het grootste deel van de gestelde doelen behaald te hebben of goed op schema te liggen wat de uitvoering ervan betreft. De commissie is grotendeels tevreden over de voortgang, maar teleurgesteld dat het op innovatie en wijknetwerken niet goed gelukt is.

Freek J. Zijlstra

In de afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Lansingerland samen met ouders, leerlingen en professionals in het onderwijs gewerkt aan een Lansingerlandse visie op het onderwijs. Er is gebleken dat er behoefte is dat de gemeente daarin een actievere rol mag spelen, anders dan het vervullen van de strikt wettelijke taken.
Er wordt geconstateerd dat de basis van onderwijs in Lansingerland goed is, maar blijven doorbouwen middels nieuwe ontwikkelingen is vereist. De gemeente gaat zich daarom onder andere richten op kwalitatief sterk onderwijs dichtbij huis, het bieden van ondersteuning op maat dichtbij school, samenwerkende netwerkvoorzieningen in de woonwijk, het creëren van kansrijke carrièremogelijkheden in de regio en andere onderwijsconcepten introduceren.

Hoe wil men dit gaan concretiseren?

Netwerk: Verschillende voorzieningen zoals kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, voor- en vroegschoolse educatie, jeugd- en jongerenwerk en sport- en cultuurverenigingen werken in de praktijk nauwelijks met elkaar en met de basisscholen samen. Het streven is nu om wijknetwerken van de verschillende voorzieningen in een wijk met elkaar en de basisschool te verbinden en vorm te gaan geven.
Jeugdzorg: Door nauwe samenwerking tussen de gemeente en het onderwijs kunnen jongeren met problemen eerder opgespoord worden en de noodzakelijke jeugdhulp geboden worden.
Arbeidsmarkt: De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt van het onderwijs constante en snelle aanpassingen. Om innovatie in het onderwijs zo veel mogelijk te ondersteunen wordt een Innovatiebudget Onderwijs opgezet. Het streven is om leerlingen een Mbo-opleiding aan te bieden die aansluit op de vraag van de lokale arbeidsmarkt.
Verbreden aanbod basisonderwijs: Er is in de samenleving vraag naar andere onderwijsconcepten in Lansingerland. Dat kan te zijner tijd bij de nieuwbouw van een basisschool in Wilderszijde gerealiseerd worden, maar wellicht kan een nieuw onderwijsconcept nu al op 1 van de 22 bestaande basisscholen geïntroduceerd worden.
Leefmilieu: Verduurzaming van het onderwijs en verbetering van de verkeersveiligheid op de belangrijkste fietsroutes naar school krijgen meer aandacht.

Waar ging het niet goed?

Het college schrijft dat van de 20 acties voor verbetering van het onderwijs er inmiddels 18 zijn behaald of in de uitvoering ervan nog op schema liggen. De afgelopen jaren is het instellen van de Jeugdcoach op School (JOS) een belangrijke stap gezet om de lijntjes naar gespecialiseerde Jeugdhulp kort te maken. De JOS ondersteunt de school ook bij het vroegtijdig herkennen van problemen en adviseert leraren bij zorgvragen. Daarover zijn de scholen positief gestemd. Verbeterpunt is de aansluiting tussen lokale jeugdhulp en het specialistisch onderwijs (zoals speciaal onderwijs, speciaal basis onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs) buiten de gemeentegrenzen.
Een toenemend aantal ouders vraagt bij een andere samenstelling van de bewoners in Lansingerland en een veranderende moderne samenleving om andere onderwijsconcepten, zoals Montessori, Vrijeschool, Steve Jobsschool of Gepersonaliseerd Leren. Dat staat nu hoog op de agenda.
Bij onderwijsachterstandenbeleid, taalonderwijs, onderwijs voor meerbegaafde leerlingen én de aansluiting met de arbeidsmarkt, zet de gemeente de komende twee jaar in op hogere ambities.
Het oprichten van drie wijknetwerken is maar gedeeltelijk gelukt. Dat komt omdat de belangen van scholen en vormen van opvang te veel uit elkaar lopen om in de praktijk concrete en langdurige afspraken te maken. Het lukt wel om lokale sport- en cultuurverenigingen te verbinden aan de scholen, dankzij de combinatiefunctionarissen. De gemeente heeft een geldbedrag beschikbaar gesteld zodat het onderwijs kan innoveren. In de praktijk bleek hier nauwelijks respons op te zijn.

Politiek oordeel

Juval Pat El (VVD) stelt vast dat Commissie Samenleving over een tussenevaluatie onderwijs praat, terwijl scholen intussen tijdens de coronacrisis alles uit de kast halen om onderwijsvernieuwing toe te passen en online aan te bieden. De grote meerderheid van de commissie is overigens tevreden over de voortgang van de gestelde doelen, het onderwijsaanbod en de kwaliteit van het onderwijs, zoals gerapporteerd in die tussenevaluatie. De knipperlichtgeldstromen voor wijknetwerken en innovatie die als sluitpost van de begroting lijken te dienen, zit Wouter Hoppenbrouwer (Leefbaar 3B) nogal dwars. Initiatieven voor andere onderwijsvormen liggen bij de ouders, die daarvoor een verzoek bij de Minister van Onderwijs moeten indienen, stelt Hoppenbrouwer. Ook Frank Buijs (CDA) wijst erop dat het college best een aantal uitgangspunten voor verschillende onderwijsconcepten kan formuleren, maar dat de ouders of schoolverenigingen hier aan zet zijn. Hij stelt vast dat er in Lansingerland geen praktijkonderwijs wordt aangeboden. Leon Hoek (WIJ Lansingerland) vindt dat het onderwijs ondanks de corona goed op schema ligt met alle gestelde doelen. Er moet bij de vestiging van scholen in Wilderszijde wel iets te kiezen zijn, vindt hij. Bij het oprichten van wijknetwerken heeft men het wel erg snel laten afweten. Hij begrijpt dat scholen bij zoveel papierwerk de aanvraag voor geld uit het innovatiefonds laten liggen. Dat moet makkelijker. Paul Lieverse (ChristenUnie) vindt het geen drama dat de wijknetwerken en het innovatiefonds niet gelukt zijn. Hij stelt dat rooms-katholieke of protestantse scholen ook best met onderwijsvernieuwing kunnen komen. Erik Jonker (D66) benadrukt dat een wijknetwerk rondom een leerling gebouwd moet worden en dat onderwijs altijd met vernieuwing bezig is. Selgei Gabin (GroenLinks) is dan ook verbaasd dat slechts één bestaande school het onderwijsconcept gaat wijzigen. Petra Verhoef (PvdA) vindt dat het college met behulp van het stoplichtenmodel wel heel gemakkelijk 18 acties ter verbetering van het onderwijs inkleurt als geslaagd of op schema.