maandag 13 juli 2020 | week 29
Home » Politiek » Transitievisie Warmte
Lansingerland - De leden van de gemeenteraad werden op 5 november jl. nog eens apart op de hoogte gebracht van het voortgangsproces om woonwijken gefaseerd van gas los te krijgen en over te schakelen op andere warmtebronnen. Een week later kwamen de politieke reacties los tijdens de vergadering van commissie Ruimte.

Transitievisie Warmte

Transitievisie Warmte

Lansingerland – De leden van de gemeenteraad werden op 5 november jl. nog eens apart op de hoogte gebracht van het voortgangsproces om woonwijken gefaseerd van gas los te krijgen en over te schakelen op andere warmtebronnen. Een week later kwamen de politieke reacties los tijdens de vergadering van commissie Ruimte.

Freek J. Zijlstra

Het afgelopen jaar zijn er al verschillende avonden georganiseerd waarbij inwoners over de op handen zijnde energietransitie werden geïnformeerd. De eerste avond werd op 19 maart gehouden en de tweede op 12 september. De opzet was om te informeren en samen na te denken hoe het verder moet. De gemeente wordt daarbij wel geacht over twee jaar een raamplan klaar te hebben om op die manier naar het tussenstation 2030 en het eindpunt 2050 toe te werken, het jaar waarin alle huizen gasloos zouden moeten zijn. Hoewel raadsleden mondjesmaat de bewonersavonden bezochten, wordt er door wethouder Albert Abee en zijn ambtenaren hard aan een energiestrategie gewerkt, waarvan de contouren op 8 oktober jl. werden gepresenteerd. Tussentijds werden er drie energiemarkten annex klimaatcafés gehouden. De energietransitie is dus echt hot topic. Toch komen er verhoudingsgewijs maar weinig inwoners voor in de benen en de gemiddelde leeftijd ligt bij alle infoavonden hoog voor zo’n jonge gemeente. Misschien wordt dat anders als plannen wijksgewijs meer vorm krijgen. Daarbij is de overzichtskaart misschien een handig oriëntatieinstrument.

Proefwijken

Sanne de Boer, adviseur en projectleider bij Over Morgen, ondersteunt gemeente Lansingerland in de regisserende rol naar de transitie. Ze vertelde in haar presentatie eigenlijk niets nieuws in vergelijking met de inwonersavond op 12 september jl.
Het is nogal een opdracht: gemiddeld moeten de komende 30 jaar ongeveer 800 woningen per jaar van het gas af. Dat kan gaan om het aanleggen van een warmtenet of het vervangen en upgraden van het elektriciteitsnet. De focus ligt op de korte termijn en de resultaten uit drie proefwijken zijn richtinggevend voor de planmatige aanpak van andere wijken. De transitievisie wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld.
De gemeenteraad wordt gevraagd het groene licht te geven aan die proefwijken, aangeduid als ‘kansrijke wijken’: Boterdorp/Eilandenbuurt in Bergschenhoek, de zuidzijde van Bleiswijk en de havenbuurt van Berkel en Rodenrijs. Ter inventarisatie is per wijk modelmatig het kostenniveau in beeld gebracht. Men inventariseert eerst op hoofdlijnen, later komen de cijfers per (type) woning wellicht aan de orde. Deze drie verschillende wijken zouden volgens de huidige indeling respectievelijk vallen onder klein kostenverschil, voorkeur voor een warmtenet en voorkeur voor all electric. (De glastuinbouwgebieden zijn bij het samenstellen van de overzichtskaart buiten beschouwing gelaten).
Stedin verzorgt in ons leefgebied het transport van elektriciteit en gas, niet van een warmtenet. Huub Halsema vertelde dat bij aansluiting op een warmtenet er altijd nog (meer) elektrische capaciteit nodig is voor de warm/heet-watervoorziening en om te kunnen koken. Dat vraagt om aanpassingen van de elektriciteitsinfrastructuur.
Woordvoerders van de focusgroep, die na de eerste energietransitiebijeenkomst voor inwoners ad hoc is samengesteld uit enthousiaste inwoners, vertelden over hun ervaringen. Deze meedenktank bestaat uit een achttal (oudere) mannen.

Politieke reacties

Partijen vinden de notitie van 45 pagina’s geen doorwrocht visiestuk, maar eerder een realistische inventarisatie van mogelijkheden. Er moet wat gedaan worden, liefst zo snel mogelijk en dat kan door met de drie proefprojecten ervaring op te doen. Dat is de teneur.
Goede communicatie kan voor voldoende draagvlak zorgen, dus daar moet op worden ingezet. WIJ Lansingerland vindt dat het gemeentelijk energieloket veel meer gepromoot moet worden. D66 denkt dat veel inwoners af zullen wachten of worden afgeschrikt door de (hoge) kosten. Hoeveel moet ik investeren en wanneer krijg ik met de omslag te maken? Komen er collectieve oplossingen? Dat zijn de grote vragen van inwoners. Het CDA vertrouwt erop dat er alsnog aansluiting op de industriële warmterotonde van Rotterdam kan worden gerealiseerd. De ChristenUnie stelt voor op termijn kijkwoningen te gaan realiseren. Leefbaar 3B benadrukt de betrouwbaarheid omdat gekozen oplossingen soms financiële offers van inwoners zullen vragen. Daar haakt GroenLinks op in door te stellen dat te snel of te langzaam handelen bepalend kan zijn voor het uiteindelijke draagvlak. De PvdA wijst op ‘energiearmoede’ als de kosten onevenredig hoog voor inwoners met een kleine beurs zullen worden.
Wethouder Albert Abee zegt dat de energietransitieavonden juist worden georganiseerd om voldoende draagvlak te creëren. Er zijn altijd een paar felle voor- of tegenstanders die zich laten horen, maar de overgrote meerderheid zal te zijner tijd meegaan in de voorgestelde richting. De trajecten voor de energietransitie voor woonhuizen en gebouwen lopen parallel aan die van de glastuinbouw. Wellicht dat die in later stadium op elkaar kunnen aansluiten. “Het gaat erom dat we warmte in onze huizen krijgen, linksom of rechtsom,” aldus Abee.