zaterdag 6 maart 2021 | week 09
Home » Politiek » Toch verbod op lachgas in de openbare ruimte
Lansingerland - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het gebruik van lachgas in de openbare ruimte vanaf nu verboden is. Burgemeester Van de Stadt: “We spreken jongeren aan op het gebruik van lachgas en grijpen nadrukkelijker in als er sprake is van overlast door lachgasgebruik. Met dit amendement op de Algemene Plaatselijke Verordening geven we aan de jeugd een duidelijk signaal af.”

Toch verbod op lachgas in de openbare ruimte

Toch verbod op lachgas in de openbare ruimte

Lansingerland – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het gebruik van lachgas in de openbare ruimte vanaf nu verboden is. Burgemeester Van de Stadt: “We spreken jongeren aan op het gebruik van lachgas en grijpen nadrukkelijker in als er sprake is van overlast door lachgasgebruik. Met dit amendement op de Algemene Plaatselijke Verordening geven we aan de jeugd een duidelijk signaal af.”

Freek J. Zijlstra

Er is het afgelopen jaar een toenemende aandacht voor de effecten van lachgasgebruik en het wachten is op algemene wet- en regelgeving. Ook Paul Lieverse (ChristenUnie) vroeg regelmatig aandacht voor de problematiek rondom het recreatief gebruik van lachgas. De ChristenUnie heeft – gesteund door het CDA, de PvdA en WIJ Lansingerland – daarom een amendement ingediend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin het verbod op hinderlijk lachgasverbruik in Lansingerland wordt geregeld.
De toegevoegde tekst in artikel 2:48a is als volgt geformuleerd: ‘Het is verboden op een openbare plaats lachgas te gebruiken indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, de veiligheid in gevaar brengen, het woon- en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken.’ In de toelichting schrijft Lieverse dat Lansingerland, net als veel andere gemeenten, in afwachting van een landelijk verbod naar andere wegen zoekt om het gebruik van lachgas tegen te gaan. De populariteit van lachgas als ‘partydrug’ neemt namelijk fors toe, er kleven ernstige gezondheidsrisico’s aan, de patronen en ballonnen belasten het milieu en verkeersincidenten als gevolg van lachgasgebruik nemen toe. Bovendien heeft lachgas impact op het klimaat.

Meer voorlichting

Marko Ruijtenberg (GroenLinks) geeft aan dat dit onderwerp in zijn fractie veel discussie veroorzaakt. Men onderkent de gezondheidsaspecten, de aantasting van de openbare orde en effecten op de verkeersveiligheid. De schade van het specifieke zwerfafval voor het milieu is groot, evenals de uitstoot die meer schade veroorzaakt dan CO2. “Het gebruik van 15 ballonnen lachgas komt overeen met 75 km autorijden,” volgens Ruijtenberg. Omdat lachgas een vrij verkrijgbaar artikel is wil hij geen ‘jacht’ op gebruikers. “Men kan er zelf voor kiezen; we staan voor een liberaal en realistisch beleid.”
Ineke den Heijer (D66) begrijpt de intenties van de indieners van het amendement, maar denkt dat er al voldoende mogelijkheden zijn om vanuit de APV op te kunnen treden als dat nodig is. “Dit toegevoegde artikel in de APV is vooral symbolisch en moeilijk te handhaven. Als de burgemeester de overlast door lachgasgebruik had kunnen regelen, dan had hij dat al wel gedaan. Als we ècht iets willen doen, moeten we de actie omzetten in preventie en voorlichting. Daar verwacht mijn fractie veel meer van,” aldus Den Heijer.
Portefeuillehouder burgemeester Pieter van de Stadt onderschrijft de effecten van lachgasgebruik. “Wij zien op het gebied van de openbare orde in onze gemeente geen grote problemen door lachgasgebruik. Hinder kan inderdaad op grond van de geldende APV aangepakt worden. Maar, we moeten klip en klaar duidelijk maken dat uitwassen van lachgasgebruik niet kunnen.”
Indiener Lieverse voegde eraan toe dat behalve handhaving we ons met elkaar nog meer op voorlichting moeten richten.
Het amendement werd slechts met tegenstemmen van D66 en de halve GroenLinks-fractie in ruime meerderheid aangenomen.