zondag 24 januari 2021 | week 03
Home » Nieuws » Stop! Geluidsoverlast Klapwijkseweg biedt wethouder Fortuyn petitie aan
Taco van Berkel en Robert Bakker hebben de petitie aan wethouder Simon Fortuyn overhandigd.

Stop! Geluidsoverlast Klapwijkseweg biedt wethouder Fortuyn petitie aan

Stop! Geluidsoverlast Klapwijkseweg biedt wethouder Fortuyn petitie aan

Lansingerland – Omwonenden van de Klapwijkseweg in Berkel en Rodenrijs hebben zich op 22 september jl. als een nieuwe belangengroep tegen geluidsoverlast gepresenteerd met het aanbieden van een petitie aan wethouder Simon Fortuyn. Ze zijn de toenemende geluidsoverlast meer dan zat en willen dat de gemeente nu eindelijk eens maatregelen treft. De wethouder laat onderzoeken of er metingen verricht kunnen worden, maar wilde verder geen enkele toezegging doen.

Freek J. Zijlstra

Wat ooit een provinciale 80 km-weg naar een groot dorp was, begint steeds meer een uitvalsweg in de stedelijke omgeving van Berkel te worden voor de grote hoeveelheid woningen die uit de grond gestampt zijn in de oorspronkelijke weilanden aan de westgrens ervan. Officieel een 50 km-weg, maar niet wezenlijk anders ingericht dan voorheen en daarom meer dan uitnodigend om er harder te rijden.
Dat hadden de bewoners van de Klapwijkse Eilanden zich meer dan tien jaar geleden niet gerealiseerd. Ook door de bewoners van de veelal oorspronkelijke woningen aan de Klapwijkseweg wordt de toename van verkeersoverlast als heftig ervaren. De bewoners in de Lissen, de recent gerealiseerde appartementencomplexen uitkijkend op de Klapwijkseweg, geven blijk van extra overlast van snel optrekkend en hard remmend verkeer. De omwonenden vinden dat dat de verkeersintensiteit toeneemt, dat er regelmatig hard wordt gereden en dat het verouderde wegdek ook nog eens bijdraagt aan die ernstige geluidsoverlast. De continue verkeersstromen en het aanhoudende geraas is slecht voor de gezondheid en tast het leefcomfort ernstig aan.
Dus is het verzoek van de 180 ondertekenaars aan het college van b. en w. duidelijk en nogal voor de hand liggend: gemeente, neem zo snel mogelijk structurele maatregelen om de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau te verminderen!
Dit verzoek valt niet uit de lucht. Een aantal bewoners heeft al vanaf 2012 (!) aan de provincie en gemeente Lansingerland kenbaar gemaakt dat de geluidsoverlast onacceptabel is. Er zou incidenteel 70 dB gemeten zijn. Er is bij de ontwikkeling van de Lissen ook met de gemeente over gesproken. Men zoekt nu de publiciteit omdat bewoners zich onvoldoende gehoord voelen en urgentie bij de gemeente lijkt te ontbreken.

Fluisterasfalt?

Sinds 1 juli jl. is het beheer van de Klapwijkseweg overgedragen aan de gemeente Lansingerland. De conclusie van bewoners is dat de provincie Zuid-Holland deze klacht de afgelopen acht jaar heeft laten liggen en dat de weliswaar geïnformeerde gemeente heeft gewacht tot de overdracht. Het is teleurstellend dat al die tijd niet benut is om geluidsmetingen aan de gevels van woningen langs de weg uit te voeren en zodoende de toename van de overlast objectief vast te leggen en passende maatregelen voor te bereiden.
Wat zou er nu moeten gebeuren? Taco van Berkel, één van de initiatiefnemers: “Geluid reducerende maatregelen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van fluisterasfalt, snelheidbeperkende herinrichting, en zo mogelijk geluidwallen aanbrengen.”
De vernieuwing van de grondkerende constructie en verhoging van de dijk in combinatie met de vernieuwing van het wegdek staan nu gepland voor 2026. Dat is een gezamenlijk project met Hoogheemraadschap Delfland. Er zal volgens de ambtelijke organisatie nog hard aan getrokken moeten worden om dat dan ook gerealiseerd te krijgen.

Een kleine eerste stap

Namens alle ondertekenaars en vanuit de belangengroep overhandigden Robert Bakker en Taco van Berkel de petitie aan wethouder Simon Fortuyn.
In een eerste reactie zei de wethouder: “De Klapwijkseweg is een gebiedsontsluitingsweg en ook een belangrijke verbinding met het winkelcentrum van Berkel, dat een regionale functie heeft. Ik kan niet beoordelen hoe groot de overlast is, en daarom zijn objectieve geluidsmetingen nodig. Verwacht niet te veel van extra stil asfalt. Het helpt wel, maar het meeste lawaai komt van het bandencontact met het asfalt en motoren die harder dan 50 km per uur rijden. Stil asfalt gaat hooguit 3-4 dB schelen. Het is een overweging waard die nader onderzocht moet worden.”
Wethouder Fortuyn zegde toe te laten onderzoeken of er geluidmetingen door de regionale milieudienst DCMR verricht kunnen worden, maar sprak wel al direct uit dat te nemen maatregelen onderdeel zouden moeten zijn van het gezamenlijke project met Delfland. Hij verwees hierbij naar de herinrichting van de Noordeindseweg, die binnenkort gereed is. “Er is bij de overdracht door de provincie een onderhoudsbudget van ongeveer € 1 miljoen voor een periode van 10 jaar afgesproken. Voor dat bedrag moet de hele klus worden uitgevoerd.” De wethouder gaf nadrukkelijk aan dat hij afhankelijk is van de samenwerking met de partners van het Hoogheemraadschap Delfland. Hij zal in zijn overleg met die partners onderzoeken of de geplande werkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden. Fortuyn: “We gaan zorgvuldig met publiek geld om. Daarom is het streven van de gemeente om werk-met-werk te combineren, teneinde de beperkte financiële middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.”
Hoe komt het nu dat de gemeente acht jaar niets heeft gedaan? Fortuyn: “De weg was niet van ons en ik hoor er nu voor het eerst van.” Initiatiefnemer Taco van Berkel spreekt dat tegen. Er zijn in die afgelopen jaren meerdere contactmomenten met de gemeente geweest, ook met de vorige wethouder op deze portefeuille.
Fortuyn sloot het gesprek af door aan te geven dat de opdracht aan DCMR eerst duidelijk geformuleerd moet worden, daarna worden de resultaten met de bewoners gedeeld en pas dan kan er verder gesproken worden over maatregelen die nodig zijn en wat daarvan gerealiseerd kan worden. Voor geen van deze stappen heeft de wethouder een tijdpad genoemd. Op weg naar 2026 dus…