donderdag 22 oktober 2020 | week 43
Home » Nieuws » Standplaats De Visch wordt uitsterflocatie
Locatie naast De Visch zoals het oorspronkelijk bedoeld was: leeg?

Standplaats De Visch wordt uitsterflocatie

Facelift Westerwater uitgesteld

Standplaats De Visch wordt uitsterflocatie

Berkel Centrum – Veel inwoners van Berkel en Rodenrijs hebben zich in 2019 boos gemaakt over de wijze waarop het college van b. en w. omging met het toewijzen van standplaatsen. In het centrum van de belangstelling stond bloemenkraam Steentjes, maar onbedoeld werd de Kaaswaag slachtoffer toen het door loting een concurrerende kaashandel vlak voor de deur kreeg. Het college speelt nu in op veranderde omstandigheden en wijst locatie De Visch aan als uitsterflocatie. De herstelde doorgang speelt daarbij de hoofdrol. Bovendien stelt het college de herinrichting van het Westerwater nog maar even uit.

Freek J. Zijlstra

Standplaatsenbeleid veroorzaakt veel beroering…

Het gedoe rond de standplaatsenregeling begon allemaal met de uitplaatsing van bloemenkraam Steentjes omdat het plein aan de Herenstraat/Kerksingel op de schop ging. Steentjes werd tijdelijk ondergebracht onder De Visch naast de Albert Heijn en kwam terug op het plein langs de Herenstraat toen dat gedeeltelijk voltooid was. Begin augustus 2019 kwam het college met een standplaatsenregeling, waarbij behalve onder De Visch nieuwe plaatsen gecreëerd werden aan de Kerksingel rond de Hervormde Kerk. Omdat het plein aan de Herenstraat een open karakter moest houden, werd voor de grote plaats die Steentjes nu aan de Herenstraat inneemt een sterfhuisconstructie vastgelegd. De bloemenkraam mag daar vooralsnog blijven staan en Martin Steentjes wil de komende tien jaar zijn brood nog wel met zijn bloemenkraam blijven verdienen, vertelde hij. Liever was hij blijvend teruggegaan naar toplocatie De Visch, maar toewijzing van die plaats werd op juridische gronden door loting bepaald. Drie standplaatshouders kregen door successievelijke loting en persoonlijke voorkeurdagen een plaats voor één dag per week toegewezen. De locatie is echter vanaf het begin maar twee dagen per week door drogisterij Wasbo (op vrijdag) en kaashandel Van Dijk (op zaterdag) ingenomen. De Griekse levensmiddelenkraam is nooit gekomen.
Inmiddels heeft vergunninghouder Wasbo om een standplaatslocatie op de Kerksingel gevraagd, zodat de locatie De Visch nu slechts op zaterdag door kaashandel Van Dijk wordt bezet. De gemeente kon daarom elk moment nieuwe aanvragen verwachten, vooral nu de kaashandel test of zijn omzet hoger is op de nieuwe locatie aan de Kerksingel. Bloemenhandel Steentjes heeft bevestigd nog steeds belangstelling voor locatie De Visch te hebben. Sterker nog, er loopt nog een hoger beroepszaak die opgeschort is door de coronacrisis.

…maar sterft alsnog een stille dood?

Het college schrijft namelijk in een brief van 28 april jl. aan de gemeenteraad dat het de afgelopen periode van winkeliers verschillende klachten ontvangen heeft over het ontsierend effect van het innemen van standplaats De Visch op dat deel van Berkel Centrum West.
Daarnaast ontving het college van de winkeliersvereniging Berkel Centrum en enkele standplaatshouders het verzoek om een uitsterfbeleid te hanteren voor deze standplaats De Visch.
Het college schrijft dat de aanwijzing van de locatie en de toewijzing aan drie standplaatshouders in de zomer van 2019 tot veel commotie leidde. Het college heeft nu besloten om locatie De Visch aan te wijzen als uitsterflocatie en heeft dat in de brief van 28 april jl. aan de gemeenteraad meegedeeld. Dit besluit betekent dat er geen nieuwe vergunningen voor deze standplaats zullen worden verleend. De vergunning voor de overgebleven standhouder wordt niet aangetast door dat besluit, schrijft het college.
Het college herhaalt het bezwaar dat het ter plaatse woekeren is met de weinige ruimte. De doorgang van winkelend publiek wordt belemmerd, er zijn minder plaatsen om fietsen te stallen en de standplaats blokkeert het uitzicht van publiek op het terras van Edelweiss. Uitbating op die plaats heeft volgens het college een ontsierende uitstraling op dat deel van het winkelcentrum.

Desgevraagd bevestigt Frits Heel, secretaris/penningmeester van Winkeliersvereniging Berkel Centrum, de gang van zaken. Hij wijst er nog eens op dat er 139 bezwaarschriften tegen het standplaatsenbeleid bij de gemeente zijn ingediend. Het college nam het advies van de bezwarencommissie echter over om de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren omdat die te laat waren ingediend. De bezwaartermijn van 6 weken blijkt volgens Frits Heel in te gaan op het moment dat het besluit genomen wordt en niet op de datum van publicatie. Het college bood echter wel de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Dat heeft, mede door het onvoldoende benutten van de standplaatsen, tot deze wijziging in beleid geleid. De stand van Wasbo is inmiddels op zijn verzoek verplaatst naar de nieuwe en deels nog ongebruikte standplaatsen aan de Kerksingel ter hoogte van Intersport. Daar staat op de zaterdag voortaan ook de groentestand die naast Verhage een locatie had. Volgens Frits Heel resulteren de gesprekken met kaashandel Van Dijk ertoe dat hij serieus gaat onderzoeken of een standplaats op zaterdag aan de Kerksingel voor hem rendabeler en interessant is. Daarmee zou de rust bij De Visch weerkeren.
De locatie naast Verhage is overigens ook aangemerkt als uitsterflocatie. Daar blijft vooralsnog de stand van Bloemenboyd operationeel.

Facelift Westerwater uitgesteld

Op 23 april jl. berichtte het college de gemeenteraad al over de gebiedsontwikkeling Berkel Centrum West. De herinrichting van het Westerwater zou een upgrade in de vorm van nieuwe bestrating, meubilair en extra groen krijgen. Deze herinrichting zou ook zonder de uitbreiding van het centrum hebben plaatsgevonden, maar is in het inrichtingsplan meegenomen als onderdeel van Berkel Centrum West. De herinrichting stond gepland voor juni t/m september 2020. Er was in overleg met de ondernemers bewust gekozen voor de vakantieperiode. Bovendien zou het Westerwater dan gereed zijn voordat de ontwikkelaar in oktober start. De ontwikkeling voor de 1e fase (blokken 1 t/m 4) van het project, bestaande uit woningen, parkeerplaatsen en winkels, is echter vertraagd. De verkoop van projectonderdelen vergt meer tijd dan gedacht, evenals het contracteren van de aannemer.
Het college heeft vanwege de coronacrisis nu in overleg met de Winkeliersvereniging en ondernemers besloten de werkzaamheden uit te stellen tot minimaal begin 2021. De maanden november en december zijn in verband met Sinterklaas en Kerst immers ook zeer belangrijk voor de ondernemers.