donderdag 1 oktober 2020 | week 40
Home » Politiek » Sport vraagt om voldoende en goede voorzieningen

Sport vraagt om voldoende en goede voorzieningen

Sport vraagt om voldoende en goede voorzieningen

Lansingerland – Commissie Samenleving sprak op maandag 9 december jl. over de eerste contouren van het sportaccommodatieplan als vervolg op het visiestuk. Het gaat om structureel € 4,7 miljoen en incidenteel € 75.000, waarop een huuropbrengst van € 1,1 in mindering moet worden gebracht.

Freek J. Zijlstra

Het college heeft een paar maanden geleden al het visiestuk ‘Scoren met Sport’ geschreven. De gemeente wil sport voor iedereen mogelijk maken. De sportvisie draagt bij aan het vitaler en toekomstbestendig maken van sportverenigingen en maakt een goed sport- en beweegklimaat Lansingerland tot een gemeente waar men graag wil wonen.
Veel inwoners in Lansingerland bedrijven actief één of meerdere sporten, vaak in verenigingsverband. Heel veel vrijwilligers zetten zich actief voor sportverenigingen in, achter de plantafel, langs de lijn of in de kantine. Achter het stuur om de kinderen naar uitwedstrijden te rijden. Anderen zijn passief met sport bezig en kijken graag hoe sporters zich inspannen. Dat kijken kan heel ontspannend zijn, tenzij men zich teveel opwindt. Je kunt er ook veel over lezen of eindeloos, al dan niet aan de bar met een biertje, over praten.
Om al dat gesport op gemeentelijk niveau goed te laten verlopen, wordt er in de commissie Samenleving ook veel gepraat over de noodzaak van bewegen, hoe je inwoners zover krijgt en welke voorzieningen er nodig zijn. Dat vraagt niet alleen om een visie op sport, maar ook om een plan hoe alle sporten onderdak kunnen krijgen in Lansingerland. En daar hoort bij hoe nieuwe initiatieven op hun toegevoegde waarde beoordeeld worden en uiteindelijk gefaciliteerd voor zoveel mogelijk sporters. Uiteraard komt men altijd uit op wat dat kost en wie dat gaat betalen, want het gaat tenslotte om veel geld.

Concept-Accommodatieplan

De gemeente werkt intensief samen met sportverenigingen, scholen, ondernemers en andere betrokken partijen in Lansingerland. In het Accommodatieplan legt het college van b. en w. een visie vast op voorzieningen voor binnensport, buitensport en het zwembad. Sporters en sportverenigingen onderschrijven de visie. Er wordt gelet op trends en ontwikkelingen in sportbeoefening en op bevolkingsontwikkeling. De gemeente gaat vooraf meer regelen, dat komt terug bij het opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma en dat vraagt de komende 10 jaar om investeringen in sportaccommodaties.
Het is de wettelijke taak van de gemeente om voldoende capaciteit in sporthallen, -zalen en gymzalen van bewegingsonderwijs beschikbaar te stellen voor primair en voortgezet onderwijs. Ieder kind van zes jaar en ouder moet minimaal anderhalf uur bewegingsonderwijs per week krijgen, verhoogd tot maximaal 2,25 uur per week. In het voortgezet onderwijs krijgt een leerling twee uur per week gymles van een professionele docent.
Een groei naar 70.000 of meer inwoners betekent in potentie meer sporters en daar zijn voldoende sportaccommodaties voor nodig. De gemeente anticipeert tussen deeltekort en structureel tekort aan sportaccommodaties. Bij een tekort wordt onderzocht of aanpassingen dan wel uitbreidingen noodzakelijk zijn.
De gemeente werkt aan een herinrichting en optimaal gebruik van het Annie M.G. Schmidtpark voor sportbeoefening. Deze locatie wordt gezien als een volwaardig alternatief voor uitbreidingen op sportparken, met name voor ad-hoc en/of nieuwe sporten.

Kosten en tijdpad

Bij de binnensporten gaat het om tien locaties, waaronder sporthallen, gymzalen en het zwembad. Dat kost € 3,1 miljoen, waarvoor € 0,7 miljoen huuropbrengsten begroot zijn.
Bij de buitensporten gaat het om drie sportparken, in elke kern één, en dat kost € 1,6 miljoen. De huuropbrengst wordt begroot op € 0,45 miljoen.
Schaatsvereniging Lansingerland legt een inline-skatebaan voor € 25.000 aan en bij tennisvereniging LTC Triomf wordt een padelbaan voor € 50.000 aangelegd. Die vallen onder incidentele kosten.
Na de bespreking in de commissie Samenleving stelt het college de uitgangspuntennotitie vast en legt het concept-Accommodatieplan ter advisering voor aan de sportverenigingen. Na vaststelling van het Accommodatieplan door het college wordt dit in februari en maart 2020 besproken in commissie Samenleving en ter besluitvorming aan de gemeenteraad van 26 maart 2020 voorgelegd. Medio april 2020 zullen noodzakelijke investeringen uit het Accommodatieplan in de Kaderbrief 2021 worden vastgelegd.