donderdag 29 oktober 2020 | week 44
Home » Politiek » Schonere lucht en beduidend minder geluidsoverlast tijdens lockdown
Uit het DCMR-rapport. Geluidsmetingen op zes verschillende meetpunten van januari t/m juli 2020. De transparante staven op de achtergrond zijn metingen in 2019.

Schonere lucht en beduidend minder geluidsoverlast tijdens lockdown

Schonere lucht en beduidend minder geluidsoverlast tijdens lockdown

Lansingerland – Zoals toegezegd stuurde gedeputeerde Willy de Zoete het DCMR-rapport met meetgegevens van de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport, uitgevoerd tijdens de corona lockdown, naar de gemeente. Het bevestigt eerdere waarnemingen.

Freek J. Zijlstra

De rapportage is tot stand gekomen op verzoek van Provinciale Staten en de grote vraag was wat het effect van een sterk verminderde economische en sociale activiteit op deze kwaliteitsparameters voor de woonomgeving is.
Bij de uitvoering van metingen van geluid richtte de DCMR zich uitsluitend op het gebied rond luchthaven Rotterdam The Hague Airport, terwijl de metingen van luchtkwaliteit NO2, PM10 en ultrafijnstof in het hele Rijnmondgebied werden uitgevoerd.
Exacte cijfers van de hoeveelheid autoverkeer ontbreken, evenals indicatoren voor activiteiten binnen de vervuilende industrie. Wel is het aantal vliegbewegingen geregistreerd. Gedurende april t/m juni was dat voor grote luchtvaart respectievelijk 5, 9 en 15% ten opzichte van dezelfde periode in 2019; voor de kleine luchtvaart betrof het 48, 82 en 109% ten opzichte van die maanden in 2019.

Vliegtuiggeluid

Er zijn metingen uitgevoerd op zes meetposten. Meetpost 6 staat bijvoorbeeld bij de Pastoor Canniuslaan in het Centrum van Bergschenhoek. De meetpost staat op een klein veldje naast een woongebouw. De metingen betreffen vooral passages met hoge geluidniveaus. In bijgaande grafiek staat het aantal gemeten vliegtuigpassages met een gemiddeld geluidniveau van 60 dB of meer. Op de voorgrond de aantallen in 2020; de transparante staven op de achtergrond tonen de passages uit 2019.
Het totale gemiddelde geluidniveau wordt over 24 uur bepaald; dat is het totaal van het lokale wegverkeer en het vliegverkeer. Het geluid van een vliegtuig komt bij een passage boven het gemiddelde achtergrondniveau uit. Uit de gegevens van 2019 is berekend dat de bijdrage van al het vliegtuiggeluid op meetpost 6 ongeveer 45% van het totale geluid is.
In april is het totale geluid ongeveer met 3 dB afgenomen en het vliegtuiggeluid met 16 dB. Een afname van 3 decibel betekent een halvering van de hoeveelheid geluid. De hoeveelheid vliegtuiggeluid is in de maanden april t/m juni afgenomen met 83 tot 97%.
In de maanden april t/m juni van 2020 ligt de bijdrage van het vliegtuiggeluid aan het totale geluid tussen de 3 tot 9%, terwijl het jaargemiddelde in 2019 uit kwam op 45%.
DCMR concludeert dat de afname van het totale geluid goed te verklaren is door het grotendeels wegvallen van het vliegverkeer. De bijdrage van het vliegtuiggeluid varieert per meetpost. Hoe groter de bijdrage normaal gezien is, hoe groter de afname nu zal zijn.
Doordat vliegtuiggeluid vooral bestaat uit pieken met hoge geluidniveaus, veroorzaakt door vliegtuigpassages, zijn enkele passages vaak al voldoende voor een forse bijdrage op het totale gemiddelde geluidniveau.

Luchtkwaliteit

DCMR concludeert dat de lockdown voor een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit zorgde. Hoewel de DCMR geen signalen heeft gekregen dat de bedrijvigheid in de grote industrie is afgenomen, is er toch op alle meetpunten een flinke daling zichtbaar. Dit heeft te maken met afnames van het lokale verkeer in de wijken, het inzakken van MKB-bedrijvigheid en lange afstandseffecten (achtergrond rest van Nederland en Europa).
Tijdens de lockdown daalde de luchtvervuiling met ongeveer 20% (NO2, PM10) ten opzichte van het jaargemiddelde van 2019.
Voor de bepaling van ultrafijnstof zijn onvoldoende metingen uitgevoerd om het effect van de lockdown betrouwbaar vast te kunnen stellen. Wel heeft men vastgesteld dat 38 – 49% van de snelwegen afkomstig was, en 11 – 22% door de industrie werd uitgestoten.
Uit metingen in Overschie leidt men af dat de afwezigheid van het vliegverkeer slechts een vermindering van 4% ultrafijnstof kan betekenen in vergelijking met 2019. De afname van het wegverkeer door Overschie heeft dus een veel groter effect dan het vliegverkeer op de uitstoot van ultrafijnstof.