dinsdag 4 augustus 2020 | week 32
Home » Politiek » Procesvoorstel aanwending opbrengst Eneco-gelden
Lansingerland - Deze maand zal de gemeenteraad in moeten stemmen met de verkoop van de Eneco-aandelen. Als een belangrijk laatste wapenfeit heeft portefeuillehouder Albert Abee namens het college een procesvoorstel naar de raad gestuurd. Het komt er grofweg op neer dat de helft kan worden besteed aan vervroegde aflossingen van leningen en het restant aangewend kan worden voor lange termijn projecten.

Procesvoorstel aanwending opbrengst Eneco-gelden

Procesvoorstel aanwending opbrengst Eneco-gelden

Lansingerland – Deze maand zal de gemeenteraad in moeten stemmen met de verkoop van de Eneco-aandelen. Als een belangrijk laatste wapenfeit heeft portefeuillehouder Albert Abee namens het college een procesvoorstel naar de raad gestuurd. Het komt er grofweg op neer dat de helft kan worden besteed aan vervroegde aflossingen van leningen en het restant aangewend kan worden voor lange termijn projecten.

Freek J. Zijlstra

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 november 2019 diende WIJ Lansingerland, met steun van D66, GroenLinks en de PvdA nog een motie in met een voorstel tot procesafspraken te komen over de aanwending van de Eneco-gelden. De oppositiepartijen wilden criteria voor bestedingsdoelen voor de opbrengst opstellen, maar de coalitie wachtte liever de voorstellen van het college af.
Zo kon het gebeuren dat het college al op 19 december 2019 een procesvoorstel naar de raad stuurde, waarover op woensdag 15 januari a.s. in commissie Algemeen Bestuur een eerste gedachtewisseling wordt gehouden en in de vergadering van de raad op 30 januari 2020 een besluit moet worden genomen.

Bestedingsvoorstel college

Het college schrijft: ‘Als de raad instemt met verkoop van de Eneco-aandelen èn de verkoop definitief doorgaat, ontvangt onze gemeente een bedrag van circa € 137,5 miljoen. Dit bedrag zal dan in het tweede kwartaal 2020 op de bankrekening van de gemeente staan. Overschotten op de gemeentelijke bankrekening worden op grond van de wettelijke regeling Schatkistbankieren afgeroomd naar de schatkist van het Rijk. Het Rijk vergoedt daarover, op basis van de huidige ministeriële regeling, een rente van (minimaal) 0%. De huidige renteniveaus in de markt zijn dusdanig dat over overtollige liquide middelen rente betaald moet worden (negatieve rente), dus in die zin is het positief dat het Rijk 0% vergoedt. Dit betekent echter wel dat de gemeente over de opbrengst van Eneco geen rente krijgt.’
Elk voordeel heeft een nadeel, en in dit geval valt na verkoop van de Eneco-aandelen vanaf 2021 het jaarlijks dividend van € 1,6 miljoen weg. Dit verlies voor de begroting van 2021 moet dus opgevangen worden vanwege de verplichting de begroting sluitend te maken.
Vervolgens schetst het college drie voornemens voor aanwending van (een deel van) de Eneco-gelden: 1) in 2020 vervroegd aflossen van twee leningen met een totale restschuld van circa € 31 miljoen en een resterend rentebedrag van circa € 5 miljoen; 2) reserveren van circa € 34 miljoen voor 2023 om het verlopen van andere leningen op te vangen; en 3) het vormen van een reserve in 2020 om het wegvallen van het Eneco-dividend op te kunnen vangen.

Het procesvoorstel

Het college wil door bespreking in commissie Algemeen Bestuur en de raad de mening peilen over het voornemen om de schuldpositie van de gemeente versneld te verlagen en daarmee het structureel wegvallen van het dividend te compenseren. Daarna wordt een definitief besluit over dit voornemen genomen en zal tot uitvoering worden over gegaan nadat eerst de verkoop van de aandelen in Eneco definitief is en nadat zekerheid bestaat over het moment waarop de verkoopopbrengst op de bankrekening staat. Vervolgstap is dan om de bank een formeel verzoek tot vervroegde aflossing te doen.

Na het plussen en minnen van bovenstaande voorstellen blijft er ongeveer € 70 miljoen aan opbrengst van de Eneco-gelden over. Het college stelt voor om de besteding hiervan in een raad-breed proces op te nemen en hierbij de financiële lasten van meerjarige opgaven van de gemeente Lansingerland te betrekken. Tot die tijd ‘parkeert’ de raad deze € 70 miljoen waardoor dit bedrag volledig beschikbaar blijft.