zaterdag 23 januari 2021 | week 03

Politiek

Marathonvergadering van de gemeenteraad

Lansingerland - In een zeven uur durende vergadering besprak de gemeenteraad op 5 november 13 amendementen op de begroting en 23 moties om het voorgenomen beleid op onderdelen bij te sturen. De oppositiepartijen kregen nauwelijks voet aan de grond.

Lees meer

Schuldhulpverlening in Lansingerland (1)

Lansingerland - Onder de titel ‘Belofte maakt schuld’ heeft de Rekenkamer een bestuurlijke nota met een vernietigende conclusie uitgebracht over de wijze waarop de gemeente de schuldhulpverlening coördineert. De Rekenkamer spreekt over ‘dienstverlening’ van de gemeente en concludeert dat het op bestuurlijk niveau veel te weinig prioriteit krijgt. Het schort niet alleen aan kennis over het aantal inwoners dat in aanmerking zou komen voor een hulptraject, maar het ontbreekt ook aan een helicopterview en inzicht wat de effecten van de verschillende vormen hulpverlening zijn. Dat noemt de Rekenkamer alarmerend.

Lees meer

Algemene beschouwingen begroting 2021 Lansingerland

Lansingerland - De gemeenteraad boog zich in de bijzondere commissievergadering van woensdag 28 oktober jl. over de begroting voor 2021 en de daarop volgende jaren. Alle politieke partijen zijn zich bewust van het feit dat de coronacrisis de toekomst in financiële zin onzeker maakt. Het college heeft een sluitende begroting gemaakt en daartoe gelden uit de algemene reserves onttrokken en gerichte keuzes gemaakt voor posten waarop bezuinigd kan worden. Dat viel niet bij iedereen goed en daarop zullen tijdens de gemeenteraadvergadering van 5 november aanstaande amendementen en moties worden ingediend.

Lees meer

Over financiën en toekomstige inwoners

Lansingerland - Voordat de gemeenteraad op 29 oktober jl. een aantal beleidsstukken bij hamerslag vaststelde, werd nog een viertal amendementen ter precisering van de tekst ingediend. WIJ Lansingerland zag drie amendementen die vooral met het financieel borgen van het beleid te maken hadden, gehonoreerd worden door de raad. GroenLinks legde de vinger nog maar eens bij schimmigheden rond de geluidsinventarisatie van onderdelen van de bouwplannen in het project Wilderszijde. Gelukkig wint de openbaarheid van bestuur. Toekomstige bewoners moeten echt goed weten waar ze aan toe zijn.

Lees meer

De juridische kosten van de standplaatsloting

Lansingerland - Het zijn van die Hendrik-Haan-uit-Koog-aan-de-Zaan-heeft-de-kraan-open-laten-staan verhalen die zo lekker makkelijk doorvertellen en steeds groter worden. Zo ook met de kosten die de gemeente volgens velen heeft moeten maken om de gevolgen van het standplaatsenbeleid in juridische zin goed af te hechten. Reden om bij de gemeente navraag te doen.

Lees meer

Gevolgen van de nieuwe Wet Inburgering

Lansingerland - De gemeenteraad werd op 15 oktober jl. voor de tweede keer door de ambtelijke organisatie bijgepraat over de betekenis van de Wet Inburgering die vanaf 1 juli 2021 van kracht zal zijn. Dan krijgt de gemeente de volledige regie over de inburgering terug. Deze week werd door VluchtelingenWerk Lansingerland bekendgemaakt dat die vrijwilligersorganisatie de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden al per 1 januari 2021 beëindigt. Het werk wordt overgenomen door Humanitas.

Lees meer

Beheer cultuurhuis Blok B in handen van stichting

Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Samenleving heeft in hoofdlijnen het voorstel van het college van b. en w. overgenomen om het beheer van cultuurhuis Blok B in handen te geven van een stichting zonder winstoogmerk. In dat model is de gemeente eigenaar van het pand en verleent jaarlijks € 650.000 subsidie om voorgestelde culturele activiteiten te kunnen realiseren. De gemeente is dan niet verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Mogelijk komt bij vaststelling van het sturingsmodel door de gemeenteraad nog een amendement op de wijze waarop de gemeente alsnog kan ingrijpen als het niet goed gaat.

Lees meer

Laatste realisatieovereenkomst Parkzoom ondertekend

Lansingerland - Met de ondertekening van de laatste koop- en realisatieovereenkomst is overeenstemming bereikt over de laatste nog te bouwen woningen in Parkzoom. De overeenkomst betreft de realisatie van het appartementencomplex op de hoek Randweg-West en Noorderparklaan in Parkzoom 4 (Bergschenhoek).

Lees meer

De ‘Vraag van de week’

Vorige week plaatsten we een ‘Vraag van de week’ die over het advies voor het dragen van een mondkapje ging. Op de vraag: Gaat u op plaatsen waar het dragen van een mondkapje sterk wordt geadviseerd, hieraan zondermeer gehoor geven? antwoordde slechts 59% met ‘ja’.

Lees meer