zaterdag 6 maart 2021 | week 09

Politiek

Jan Pieter Blonk terug in gemeenteraad

Jan Pieter Blonk terug in gemeenteraad Lansingerland – Jan Pieter Blonk, lid van Leefbaar 3B, gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraadscommissie Algemeen Bestuur werd op 19 oktober getroffen door een hartinfarct. Tijdens het werk voelde hij pijn op de borst en in zijn linkerarm. De ambulance stond in no time voor de deur en in het ziekenhuis plaatste de chirurg …

Lees meer

Wethouder Fortuyn: “N209 is zorgenkindje”

Lansingerland - Wethouder Simon Fortuyn heeft namens het college een brief gestuurd naar Floor Vermeulen, lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van provincie Zuid-Holland. Daarin licht de wethouder een aantal bespreekpunten toe voor het overleg dat beide colleges begin volgend jaar over de verkeersproblematiek zullen hebben. Commissie Ruimte vroeg in de vergadering van 3 december jl. vooral aandacht voor de N209.

Lees meer

Inrichting ruimte rond A16 Rotterdam

Lansingerland - Commissie Ruimte had vorige week de vaststelling van het bestemmingsplan A16 Rotterdam voor het gedeelte van Lansingerland op de agenda staan. Er waren vragen over de aanplant van bomen ter compensatie van de bomenkap, de juridische toets voor bevoegdheden tussen Rijkswaterstaat en gemeente Lansingerland, en het doen van een veiligheidstoets bij aanleg van een buisleidingenstelsel dichterbij woonwijk Rodenrijs-West.

Lees meer

De parkeerproblemen in Berkel Centrum

Lansingerland - Commissie Ruimte had voor de vergadering van 3 december jl. allemaal onderwerpen op de agenda staan die te maken hadden met mobiliteit. Parkeren in het dorpscentrum van Berkel is een terugkerend probleem, terwijl de meeste inwoners daar toch echt hun wekelijkse boodschappen moeten doen. Als resultaat van de discussie komt er een blauwe zone in de Terpstraat tijdens een proefperiode.

Lees meer

Eindelijk weer verlichting

Berkel en Rodenrijs - Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte van 12 november jl. werd opgemerkt dat de verlichting op de rotonde Boterdorpseweg/Raadhuislaan al weken defect is en gevraagd werd of er spoedig iets gedaan kon worden aan deze onveilige situatie. De niet werkende verlichting is een aantal malen doorgegeven aan netbeheerder Stedin en gevraagd is afdoende maatregelen te nemen.

Lees meer

Opnieuw aandacht voor negatieve invloed lachgas

Lansingerland - Op 4 december besprak de raadscommissie Algemeen Bestuur de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Lansingerland. In de APV staat de regelgeving die in een gemeente geldt wat betreft de openbare orde en veiligheid. De aandacht ging vooral uit naar het gebruik van lachgas.

Lees meer

Wilderszijde: bouwen, bouwen, bouwen!

Lansingerland - De gemeenteraad heeft het collegevoorstel met de beleidspunten voor het Masterplan ##+## Bestemmingsplan Wilderszijde in de vergadering van donderdag 28 november jl. vastgesteld. Meer sociale woningbouw werd bepleit, een derde ontsluitingsweg wordt onderzocht en een verlaagde parkeernorm wordt on hold gezet.

Lees meer

Reken jezelf rijk met de opbrengst van Eneco aandelen

Lansingerland - Als Eneco overgaat in de handen van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power kunnen de aandelen mogelijk een fors bedrag in de gemeentelijke kas brengen. De oppositiepartijen vinden het noodzakelijk dat het college samen met de raad tot bestedingsvoorstellen komt op het moment dat de voorgenomen verkoop doorgaat en willen daarom nu al procesafspraken maken, maar daar voelt de coalitie niets voor.

Lees meer

Het werk van SchuldHulpMaatjes breidt nog steeds uit

Lansingerland - Op woensdag 27 november jl. reikte wethouder Ankie van Tatenhove aan acht nieuwe SchuldHulpMaatjes na het doorlopen van de noodzakelijke basiscursus het certificaat uit. Ze kunnen direct aan de slag, want de vraag naar een persoonlijk begeleider voor inwoners die in financiële problemen zijn gekomen, neemt nog steeds toe.

Lees meer

“Opschaling onderhoudsniveau buitenruimte”

Lansingerland - In vervolg op de presentatie van het rapport van Lansingerland Peilt over de kwaliteit van de leefomgeving en onze publicatie daarover in De Heraut van 30 oktober jl., wil wethouder Simon Fortuyn nog wel een en ander toelichten. “We onderkennen het belang van meer groen en water in de woonomgeving als maatregelen in het kader van klimaatadaptie.”

Lees meer