zaterdag 23 januari 2021 | week 03

Politiek

Masterclass VVD Zuid-Holland in t Manneke

Berkel en Rodenrijs - De coronacrisis heeft in de afgelopen maanden t Manneke flink getroffen. Boekingen van grote groepen waren niet mogelijk en het regende afzeggingen. Inmiddels is bekend dat de dinerclub Professionals in de Polder en de VVD Zuid-Holland weer hebben geboekt.

Lees meer

Oproep: denk mee over Wilderszijde

In Wilderszijde verrijst de komende tien jaar een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige woonwijk. Wilderszijde in Bergschenhoek wordt daarmee ook de eerste ‘Lansingerlandse’ wijk. Een groene, klimaatadaptieve wijk met 2.500 tot 3.000 woningen en bijpassende voorzieningen, zoals basisscholen, een gezondheidscentrum en kleinschalige commerciële voorzieningen om de hoek.

Lees meer

Gemeenteraad stemt in met financiering crisismaatregelen

Lansingerland - Het college van b. en w. onttrekt € 5 miljoen voor de financiering van corona-crisismaatregelen uit de Algemene reserves. Toen de knip eenmaal open ging, werd tegelijkertijd € 10,3 miljoen geoormerkt voor het opvangen van tekorten door het mislopen van dividenden en ook ging er € 4 miljoen naar het Sociaal Domein om verwachte tekorten aan te vullen.

Lees meer

Gemeenteraad steunt verzoek om opvang minderjarige vluchtelingen

Lansingerland - Een motie van de fractie van D66 waarin het college van b. en w. werd verzocht zich aan te sluiten bij de coalitie van een honderdtal andere gemeenten die de Rijksoverheid oproept het verzoek van Griekenland in te willigen om minderjarige jongeren op te vangen werd met brede steun aangenomen in de raadsvergadering van 28 mei jl.

Lees meer

Criminaliteit neemt toe

Lansingerland - Het totaal aantal misdrijven is in 2019 met 18% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen was er nog sprake van een lichte daling. We vroegen burgemeester Van de Stadt of er in Lansingerland misschien iets aan het veranderen is en welk pakket van maatregelen hij in gedachten heeft om het tij te keren.

Lees meer

Lansingerland Samen Duurzaam wil meer groen

Lansingerland - Sandy Rijs uitte twee weken geleden in de maandelijkse column van het duurzaamheidsplatform haar wens om meer plukbermen aan te leggen en vroeg aandacht voor het aanplanten van bomen. Dat was aanleiding genoeg bij te praten met Sandy, in gezelschap van Michaël Wilde, de initiatiefnemer van dat platform.

Lees meer

Rekenkamer: Er zijn te weinig gelijkvloerse woningen voor ouderen

Lansingerland - Rekenkamer Lansingerland heeft onderzoek naar ondersteuningbehoeften bij kwetsbare ouderen gedaan en de wijze waarop de gemeentelijke overheid daarin een rol speelt. De conclusie is dat het beter kan en dat het langer zelfstandig thuis wonen onvoldoende gefaciliteerd wordt. Het onderzoeksrapport met de titel ‘Kwetsbaar en uit beeld’ signaleert ook dat er onvoldoende woonaanbod voor ouderen is en dat het voorzieningenniveau te pover is om op die manier zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Lees meer

College staat tijdelijke vergroting van de terrassen voor de horeca toe

Lansingerland - Politieke partijen oefenden in de extra commissievergadering Algemeen Bestuur op maandag 18 mei jl. druk uit op wethouder Kathy Arends om de horeca tijdelijk meer terrasruimte te geven als ze daarvoor een verzoek indienen en dat binnen een paar dagen - zo mogelijk vóór 1 juni - èn ruimhartig te regelen. Het college gaf onder voorwaarden gehoor aan de oproep.

Lees meer