zondag 20 september 2020 | week 38
Home » Algemeen » Peiling: Wat kun je allemaal met € 137 miljoen doen?

Peiling: Wat kun je allemaal met € 137 miljoen doen?

Peiling: Wat kun je allemaal met € 137 miljoen doen?

Lansingerland – Het zal u niet ontgaan zijn dat het verkopen van de Eneco-aandelen de gemeente ruim € 137 miljoen aan gouden eieren heeft opgeleverd. Feitelijk is dat geld van de samenleving. Leden van de gemeenteraad vinden dat bij hen de beslissingsbevoegdheid ligt hoe die gelden uiteindelijk besteed moeten worden. Maar, bent u daarover geraadpleegd? Wat zou úw verlanglijstje zijn?
Wij nodigen u hierbij uit ons tot woensdag 9 september aanstaande via peiling@de-heraut.nl één onderwerp te mailen. In De Heraut van 16 september zullen wij de resultaten van deze peiling publiceren.

Freek J. Zijlstra

Nadat Eneco in handen was gekomen van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power, is er een bedrag van € 137,6 miljoen in de gemeentelijke kas gestort. In aanloop naar dat moment dienden de oppositiepartijen op 28 november 2019 een motie in waarin de procesafspraken over de aanwending van de Eneco-gelden geregeld zouden worden. Besteding van de gelden zou behoedzaam, verstandig en met het oog op de toekomst gedaan dienen te worden, vond de oppositie. De motie riep op een commissie in te stellen die bestedingsdoelen zou opstellen. De coalitiepartijen zagen niets in de motie.
Vlak voor het zomerreces werd op 16 juli jl. echter een amendement van de coalitie aangenomen, waarin werd vastgelegd dat (een deel van) de Eneco-gelden voor de aflossing van schulden zouden worden aangewend. Tot de beslissing daarover genomen is, werden de gelden in een aparte bestemmingsreserve geparkeerd. In het najaar wil de raad verder nadenken over investeringen of voorzieningen die de samenleving ten goede zouden kunnen komen. Het is intussen onduidelijk wat precies bedoeld wordt met ‘een eerlijke en open discussie over de besteding van de Eneco-gelden’ en op welk moment u als inwoner betrokken wordt. Wellicht gebeurt dat helemaal niet.

Wat zouden uw wensen zijn?

Bent u door uw partij gevraagd wat uw wensen voor een beter, mooier en leefbaar Lansingerland zijn bij de aanwending van de Eneco-opbrengst? Oh, u bent geen lid van een politieke partij? Kunt u zich herinneren dat het bij de verkiezingen van 2018 een item was? Tja, de verkiezingen van 2022 zullen hier nú niet al een rol bij gaan spelen, dus hoe denkt u dat uw favoriete politieke partij zal weten wat u hiervan vindt? Per slot gaat het hier wel om € 137,6 miljoen, geld van en voor de samenleving!
We helpen u even op weg bij het kiezen van één onderwerp dat ú op dit moment het belangrijkst vindt:
Wilt u gewoon teruggave van een geldsom aan elk huishouden via een substantiële verlaging van de OZB?
Of kiest u voor een betere leefomgeving en duurzaamheid? Dan valt bijvoorbeeld te denken aan klimaat adaptieve maatregelen, veel boomaanplant, meer groen in de centra (Urban Jungles) of het hoogste onderhoudsniveau van de buitenruimte. Misschien denkt u wel dat het vullen van een groot fonds voor de persoonlijke kosten van de aanstaande energietransitie veel belangrijker is.
Denkt u aan voorzieningen voor de jeugd? Bijvoorbeeld meer hangplekken, sport- en spelvoorzieningen of grote podiumevenementen.
Gaan uw gedachten naar mobiliteit en veiligheid? Zoals gratis OV voor ouderen, aanleg van veilige fietstunnels, bewaakte fietsenstallingen, bredere fietspaden of veel meer Boa’s op straat.
Wellicht denkt u dat de gemeente geld moet vrijmaken voor goedkope bouwgrond, bijvoorbeeld voor het tijdelijk plaatsen van Tiny Houses of flexwoningen, het bouwen van starterswoningen of levensloopbestendige seniorenwoningen.
Of, misschien heeft u wel een heel ander briljant idee voor een goede besteding van dit geld?
Laat ons uw besteding van het geld weten via peiling@de-heraut.nl met de reden waarom u daarvoor kiest. U kunt tot uiterlijk woensdag 9 september aanstaande uw reactie inzenden.