maandag 8 maart 2021 | week 10
Home » Nieuws » Participatietraject luchthavenbesluit RTHA
'Praatplaatje' van RTHA dat achtereenvolgens de drie fasen van burgerparticipatie uitwerking van het voorkeusscenario en de besluitvorming met vergunningverlening door de minister in beeld brengt.

Participatietraject luchthavenbesluit RTHA

Participatietraject luchthavenbesluit RTHA

Lansingerland – Langzamerhand worden de geesten weer rijp gemaakt voor een mogelijke uitbreiding van het aantal vliegbewegingen naar en van vliegveld RTHA. De minister en de luchthaven maken werk van burgerparticipatie nadat voor intensivering van vliegverkeer geen draagvlak bleek te zijn. Men kiest nu dus voor de omgekeerde aanpak, ‘burgers eerst’, samen met alle belanghebbenden. De kick-off heeft inmiddels plaatsgevonden.

Freek J. Zijlstra

Terwijl we in een aangescherpte lockdown zitten, lijkt het wel meer dan ooit over burgerparticipatie te gaan. Afgelopen december is de aftrap gegeven voor het participatietraject over het luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dat er vroeg of laat toch moet komen. In een tijd dat pijnlijk duidelijk wordt dat de nationale luchtvaartmaatschappij als gevolg van de malaise steeds meer stappen terug moet doen, blijft vliegveld RTHA gestaag werken aan plannen om te groeien.
Het effect van minder vliegbewegingen op geluidsoverlast en luchtverontreiniging werden het afgelopen jaar hoorbaar en zichtbaar, de extra risico’s van de luchtvaart op het snel verspreiden van het coronavirus door het mondiaal verplaatsen van personen evenzo, maar tegelijkertijd is de export van goederen voor onze economie van groot belang, evenals de aanvoer van beschermende middelen, medische apparatuur, farmaca en vaccins. Traumahelikopters worden bovendien ingezet voor de verdeling van ic-patiënten over het land en daarbuiten.

Charmeoffensief

Op woensdag 20 januari jl. werd een beeldvormingsavond gehouden waarbij de gemeenteraad bijgepraat werd over de aanpak van dat participatietraject. Er is het vliegveld veel aan gelegen om het anders te doen dan de voorgaande jaren. Door het inhuren van externe communicatiedeskundigen die betaald worden uit een daarvoor ingesteld fonds – waardoor hun onafhankelijkheid gewaarborgd is – begint men het traject in omgekeerde volgorde, namelijk met een charmeoffensief naar omwonenden.
Ambtenaar Tanja Dronkers leidde de avond in met het schetsen van het voortraject. RTHA wil op meer bestemmingen vliegen, maar een groei in economisch vliegverkeer wordt onder andere begrensd door de ruimte die helikoptervluchten innemen. Er volgde een kritisch advies van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR, waarin behalve Lansingerland ook Rotterdam, Schiedam en provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd zijn) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Het onderzoek van Joost Schrijnen liet zien dat er geen maatschappelijk draagvlak is buiten de vergunde geluidsruimte om het aantal vliegbewegingen op te voeren. Het bleek bovendien niet mogelijk het helikopterverkeer naar elders te verplaatsen. De laatste twee jaar neemt de maatschappelijke discussie over geluidshinder en luchtkwaliteit toe. De minister beaamt dat geluidshinder en luchtvervuiling moeten worden aangepakt. Groei van de luchtvaart kan alléén als die vermindering daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Gelijkwaardige gesprekpartners

Jeroen Medema (strategisch omgevingsmanager) en Bas Liebeek (expert in het samenbrengen van stakeholders) zijn nu in opdracht van RTHA opnieuw een zoektocht begonnen om voldoende draagvlak voor expansie van RTHA te creëren. Zij hebben daartoe een ‘praatplaat’ gemaakt, en de volgorde van aanpak radicaal omgedraaid. Er wordt nu in Fase 1 eerst in vier stappen een participatietraject doorlopen, waarin alle deelnemende partijen een gelijkwaardige inbreng hebben. Na kennismaking van het 35-tal belanghebbende partijen wordt tijd genomen voor ‘joint fact finding’ waarin 180-200 vragen worden doorlopen, een lijst van (tegengestelde) belangen opgesteld, en tot slot hoe naar oplossingen gezocht kan worden die tot een voorkeursscenario moet leiden. Veel ronde-tafel-overleg, hoge ambities, maar men wil hoe dan ook komen tot een ‘eindproduct’. Dan zijn we inmiddels in Fase 2 beland, waarin het finale plan in detail wordt uitgewerkt. In Fase 3 is het besluitmoment aan de orde, als de minister het definitieve luchthavenbesluit neemt en operationele vergunning aan luchthaven RTHA wordt verleend. Daarbij vinden nog toetsingen plaats (de milieueffectrapportage, m.e.r.).
Dat dit hele participatietraject geen luchtfietserij is, werd nog eens aangescherpt door de stelling dat RTHA een luchthaven van nationaal belang is, waarmee de druk al wordt opgevoerd.

Naschrift

In een reactie op bovenstaand artikel attendeert het projectteam erop, dat het participatietraject niet gericht is op het creëren van draagvlak voor uitbreiding van de luchthaven, maar om alle belangen te betrekken bij het gezamenlijk beschrijven van de toekomst van RTHA. Groei van de luchthaven is hierbij geen vooropgezet plan.
Het participatietraject is een initiatief van Rotterdam The Hague Airport. De gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van I&W onderschrijven het belang van participatie en dragen bij aan de bekostiging van het onafhankelijk projectteam.
Voor het participatietraject is een eigen website ontworpen: www.luchthavenbesluit.nl. Op deze website vindt u alle informatie over het traject, het laatste nieuws, relevante documenten en veelgestelde vragen. Ook kunt u hier in contact komen met het projectteam. De website is inmiddels live en wordt de komende tijd verrijkt met informatie.