donderdag 1 oktober 2020 | week 40
Home » Politiek » Noodzaak bouwen woningen middensegment steeds urgenter
Lansingerland - Het nijpend tekort aan sociale huurwoningen en wat een correcte manier van inschrijven en toewijzen is, wordt in regionaal verband vastgelegd. Het document uit 2015 moest met een paar kleine aanpassingen worden vastgesteld. Tijdens de bespreking in de commissie Ruimte bracht Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) de middenhuursector in en Eric Kampinga (VVD) zei te vinden dat iedereen gelijke kansen moet hebben.

Noodzaak bouwen woningen middensegment steeds urgenter

Verordening Woonruimtebemiddeling

Noodzaak bouwen woningen middensegment steeds urgenter

Lansingerland – Het nijpend tekort aan sociale huurwoningen en wat een correcte manier van inschrijven en toewijzen is, wordt in regionaal verband vastgelegd. Het document uit 2015 moest met een paar kleine aanpassingen worden vastgesteld. Tijdens de bespreking in de commissie Ruimte bracht Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) de middenhuursector in en Eric Kampinga (VVD) zei te vinden dat iedereen gelijke kansen moet hebben.

Freek J. Zijlstra

De gemeenteraad moet in de vergadering van 20 februari a.s. de concepttekst Verordening Woonruimtebemiddeling vaststellen. Gemeente Lansingerland vormt samen met 14 gemeenten het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR). De laatste vaststelling van de Verordening Woonruimtebemiddeling dateert van 2015. Door deze verordening hanteren alle gemeenten binnen de regio dezelfde regels voor het toewijzen van de sociale huurwoningen en de wijze waarop er met urgente woningzoekers wordt omgegaan. Alle 14 deelnemende gemeenteraden moeten in gezamenlijkheid vóór 1 juli 2020 een nieuwe verordening vaststellen. Uit de evaluatie van de huidige verordening is gebleken dat kleine tekstuele wijzigingen gewenst zijn, en op een aantal punten verfijningen moeten worden toegepast.

Middenhuur

Jan Pieter Blonk stelde in de commissievergadering van dinsdag 4 februari jl. tevreden vast dat 25% van de vrijgekomen sociale huurwoningen (ongeveer 60 per jaar) worden toegewezen aan Lansingerlanders en dat moet vooral zo blijven. Hij constateert dat er grote krapte bestaat in het lagere segment van de vrije huursector, pakweg huren tussen € 720 en € 900. Er zijn inwoners die net teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om voor een hypotheek in aanmerking te komen. Blonk wil dat dit middensegment in de huursector ook gereguleerd wordt en dat dit vastgelegd wordt in de verordening. Hiertoe gaat zijn fractie een amendement indienen.
Arjen Hofman (ChristenUnie) wil dat de menselijke maat bij het toepassen van regels gehanteerd wordt. “Probeer binnen de regels oplossingen te zoeken voor het probleem áchter de urgentie.” Daarom roept Hofman op veel meer gebruik te maken van een experimentele aanpak in de woonruimtebemiddeling. Valmir Xhemaili (PvdA) wil dat de doorstroming naar het middenhuursegment mogelijk wordt gemaakt. Dan moeten die woningen er wel zijn. Bouwen, dus.
Ivana Citterbartová (GroenLinks) stelt vast dat de weinige middenhuur woningen die er in Lansingerland zijn, voornamelijk privaat bezit zijn. Zij roept 3B Wonen op die woningen te bouwen. Eva Heijblom (D66) wil de schaarse huurwoningen ‘eerlijk, rechtvaardig en transparant’ verdelen. Zij denkt dat de wijze van aanbieden nu naar tevredenheid verloopt.

Gelijke behandeling

Eric Kampinga (VVD): “Het gaat in de verordening jammer genoeg niet over uitbreiding, maar over toewijzing van de beschikbare woningen. In z’n algemeenheid is de VVD het eens met de verordening, maar heeft een principieel probleem met de tekst dat statushouders gelijkgesteld worden aan urgenten. De praktijk leert dat statushouders direct bemiddeld worden. Deze woningen gaan dus aan de neus van andere urgenten voorbij, ook aan reguliere woningzoekers. Het gaat mij om het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Waarom wordt de één sneller bediend dan de ander? Zou je de statushouder een tijdelijke woning kunnen aanbieden? Je moet het aantal sociale huurwoningen uitbreiden, anders heeft die regeling geen zin.” Dat is een opmerkelijke uitspraak omdat Kampinga vorig jaar nog vond dat het bouwen van 2.500 – 3.000 sociale woningen in de komende tien jaar ten koste zou gaan van zijn eigen achterban. De VVD overweegt een motie in te dienen over gelijke behandeling.

Wethouder Kathy Arends stelt dat Lansingerland onvergelijkbaar is met bijvoorbeeld Rotterdam, waar een veel groter aanbod is in het middensegment. Om te kunnen bouwen voor dat middensegment moet er eerst een markttoets komen, dan worden aanbesteed en als geen partijen geïnteresseerd zijn, kan 3B Wonen op de vraag inspelen. Bij die woningcorporatie is mogelijk investeringsruimte voor 60 woningen in dat middensegment.
Over statushouders tegenover urgenten zegt Arends dat de gemeente nu eenmaal wettelijk verplicht is zich aan de jaarlijkse taakstelling te houden, waardoor statushouders voor gaan bij woningtoewijzing.