Het bouwen van een nieuwe woonwijk op Bleizo-West kent de nodige uitdagingen.
Het bouwen van een nieuwe woonwijk op Bleizo-West kent de nodige uitdagingen.

Recent onderzoek werpt licht op ontwikkeling Bleizo-West

Algemeen 3 keer gelezen

Lansingerland - Het onderzoek naar de impactbeoordeling op het milieu voor de ontwikkeling van Bleizo-West tot een gemengd woonwerkgebied met 4.000 - 6.000 woningen en 100.000 tot 150.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte aan bedrijven en voorzieningen, heeft belangrijke inzichten opgeleverd. Uitgevoerd in opdracht van het college, werden de resultaten van dit onderzoek op 15 februari gedeeld in een brief aan de raad. De focus van de uitgevoerde impactbeoordeling ligt op de verkeers-, geluids-, luchtkwaliteits- en veiligheidseffecten, vanwege hun cruciale rol in het creëren van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De kern van deze bevindingen: realisatie van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is binnen handbereik.

In een recent onderzoek uitgevoerd door Antea, zijn diverse milieuaspecten grondig geanalyseerd met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Mobiliteit, geluid, slagschaduw van windturbines, trillingen, luchtkwaliteit, lichthinder, kabels en leidingen, omgevingsveiligheid, gezondheidsbevordering, bodem en water, ruimtelijke kwaliteit en stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden waren enkele van de aspecten die werden onderzocht. Antea concludeert dat er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gecreëerd, maar dit vereist wel aandacht voor omgevingsfactoren, zoals de nabijheid van de snelweg A12, spoorlijnen en hoogspanningsverbindingen. Mogelijke oplossingen omvatten het instellen van een stilstandvoorziening of het verplaatsen van de windmolens. Deze maatregelen zijn benoemd in het rapport en zullen verder worden uitgewerkt in het op te stellen stedenbouwkundig ontwerp. Het onderzoek brengt belangrijke aandachtspunten naar voren, zoals de afwikkeling van het autoverkeer via de kruispunten van de N470 en N209 met de A12, de cumulatieve geluidsbelasting van de aanwezige geluidsbronnen, geluid- en slagschaduwhinder van bestaande windmolens op bedrijvenpark Lansinghage, aan te houden afstanden (magneetveldzones) van aanwezige kabels en leidingen, streven naar het voldoen aan de WHO-advieswaarden van 2021 voor luchtkwaliteit en het beheersen van stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase. Deze aandachtspunten zullen een cruciale rol spelen in het vervolg van het planproces om een duurzame en leefbare omgeving te waarborgen voor toekomstige bewoners. 

Het onderzoek werpt een kritische blik op de beperkte invloed die de gemeente heeft op verschillende cruciale aspecten van gebiedsontwikkeling. Mobiliteit, luchtkwaliteit en stikstof blijken prominente, landelijke problemen die ook in dit specifieke project naar voren komen. De bevindingen wijzen op diverse uitdagingen, waaronder de afwikkeling van het autoverkeer via de kruispunten met de A12, de cumulatieve geluidsbelasting, de aanwezigheid van bestaande windmolens op bedrijvenpark Lansinghage, de benodigde afstanden tot kabels en leidingen, en de vraagstukken omtrent luchtkwaliteit en stikstof. Het recente onderzoek naar de ontwikkeling van Bleizo-West tot een gemengd woonwerkgebied onthult een reeks uitdagingen en noodzakelijke aanpassingen. Ten eerste, het verkeer, met slechts een kleine toename van 3%, benadrukt de behoefte aan verbeteringen aan de kruispunten met de A12 om verkeersknelpunten te vermijden. Ten tweede, de geluidsbelasting, voornamelijk veroorzaakt door de A12 en het spoor, vraagt om een uitgebreid pakket aan mitigerende maatregelen, zoals afschermende bebouwing langs de snelweg. Zonder mitigerende maatregelen zijn woningen binnen deze contouren niet mogelijk. Ook de aanwezigheid van windmolens op bedrijvenpark Lansinghage creëert uitdagingen voor de plaatsing van woningen binnen de geluids- en slagschaduwcontouren. Daarnaast zijn afstanden tot kabels en leidingen van belang voor zowel beheerbaarheid als veiligheid, en vereisen ze zorgvuldige planning. Op het gebied van luchtkwaliteit en stikstofuitstoot voldoet het ontwikkelingsperspectief aan advieswaarden uit 2005, maar valt het niet binnen de strengere advieswaarden van 2021, wat geen unieke situatie blijkt te zijn. Terwijl de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase binnen de normen blijft, wordt er na voltooiing niet voldaan aan de norm, gedeeltelijk vanwege de huidige staat van het gebied als grasland en braakliggend terrein.

Informatievoorziening
Het gemeentebestuur van Lansingerland heeft de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op de hoogte gebracht van het uitgevoerde milieuonderzoek om te voldoen aan alle benodigde informatie, voor een heroverweging van het beleid voor de ontwikkeling van Bleizo-West. Deze ontwikkeling, die in lijn is met regionale afspraken over wonen en economie, kan worden uitgevoerd met respect voor een aanvaardbare woon- en leefomgeving. Eerdere onderzoeken hebben ook laten zien dat het plaatsen van windmolens op Bleizo-West een ingewikkelde kwestie is.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant