maandag 1 juni 2020 | week 23
Home » fbpost » Nieuwbouw scholen Rodenrijs vertraagd van start
 Artist impression van het interieur.

Nieuwbouw scholen Rodenrijs vertraagd van start

Nieuwbouw scholen Rodenrijs vertraagd van start

Berkel en Rodenrijs – Na jarenlange huisvesting in noodbouw en steeds weer uitstellen, lijkt er eindelijk een begin gemaakt te worden met de nieuwbouw van het multifunctionele schoolgebouw aan de Chrysantenhof. Een aantal bewoners krijgt nu wel ineens een gezichtsbepalend gebouw voor de deur en wellicht te maken met intensivering van autoverkeer tijdens piektijden. Ze gingen daarover al in gesprek tijdens de inloopavond op 30 oktober jl. in de hal van het gemeentehuis. Als er zienswijzen worden ingediend die tot een aanpassing leiden, zal er onherroepelijk verdere vertraging van het project optreden.

Freek J. Zijlstra

Ruim anderhalf jaar geleden werd het schetsontwerp van de nieuwbouwplannen gepresenteerd aan personeel, ouders/verzorgers en omwonenden. De reacties daarop zijn meegenomen in het definitief ontwerp. In april jl. heeft de gemeenteraad besloten het benodigde budget beschikbaar te stellen voor permanente nieuwbouw. Het definitieve ontwerp werd de basis voor het Ontwerp Bestemmingsplan en de Ontwerp Omgevingsvergunning. Die liggen vanaf 7 november tot en met 18 december a.s. ter inzage.
In het scholencomplex worden de christelijke basisschool Prins Willem-Alexander van Stichting Spectrum en Jenaplanschool De Kwakel van de Laurentius Stichting ondergebracht. Ook krijgen de buitenschoolse opvang Kwakelbinkie van Prokino en het peutercentrum Inkipinky van Stichting Kinderspeelzaal een plek in het gebouw.

Planning

Het onderwijs aan schoolgaande kinderen en de (buitenschoolse) opvang gaan in de huidige noodbouw tijdens de naastliggende bouwwerkzaamheden gewoon door. De sloop, nieuwbouw én (her)inrichting van de openbare ruimte worden integraal in het project uitgevoerd. Dat kan pas beginnen nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld.
De aannemer wordt volgens de huidige planning in het eerste kwartaal van 2020 geselecteerd. Dan wordt in het tweede kwartaal met voorbereidende werkzaamheden begonnen, zoals de sloop van de dislocatie en het bouwrijp maken van de grond. Dan wordt gedurende een periode van anderhalf jaar de nieuwbouw gerealiseerd, en zouden leerlingen – een half jaar later dan eerst werd aangenomen – vanaf januari 2022 het nieuwe schoolgebouw kunnen gaan betrekken. Dan moet ook de huidige noodbouw nog worden gesloopt, het schoolplein worden afgemaakt en de openbare ruimte rond het schoolcomplex worden heringericht. Dan is het inmiddels juli 2022.

Bouwen en leren

Het gaat op de basisschool allang niet meer alleen over rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde. Volgens de artist impression van het interieur worden ruimten multifunctioneel ingericht, zodat het mogelijkheden biedt om te ‘creëren, presenteren, ondernemen, plannen, samenwerken, verantwoorden en reflecteren’.
Aspecten waarop zeker teruggevallen zal moeten worden als tijdens de sloop, nieuwbouw en herinrichting van de ruimte het onderwijs de komende twee jaar ‘gewoon’ doorgaat. De veiligheid van honderden kinderen is namelijk in het geding. Komen er verkeersregelaars tijdens de piekuren? De kosten daarvan zijn toch peanuts voor een project dat ettelijke miljoenen kost?! De werkzaamheden vragen ook om goede communicatie naar de kinderen, hun ouders en de omwonenden en die zal zo veel mogelijk via de gebruikelijke nieuwsbrieven, informatieavonden en websites van de gemeente en basisscholen plaatsvinden.

Geef een reactie