donderdag 16 juli 2020 | week 29
Home » Politiek » Leefbaar 3B wil flexwoningen om woningnood op te vangen
Voorbeeld van een project met flexwoningen.

Leefbaar 3B wil flexwoningen om woningnood op te vangen

Leefbaar 3B wil flexwoningen om woningnood op te vangen

Lansingerland – In de digitale vergadering van de gemeenteraadscommissie Ruimte op dinsdag 12 mei jl. stelde de Leefbaar 3B-fractie het plaatsen van flexwoningen voor om schrijnende gevallen sneller van een betaalbare woning te kunnen voorzien. Er was steun vanuit de andere fracties, maar wethouder Kathy Arends zegde alleen een inventariserende verkenning toe en gaf nu al aan dat dergelijke plannen moeten passen in een toekomstbestendige woonvisie.

Door Freek J. Zijlstra

Henk Meester (Leefbaar 3B) heeft al langere tijd oog voor de problemen op de huizenmarkt en met name het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Een paar maanden terug pleitte hij nog voor huisvesting van bepaalde doelgroepen in Tiny Houses, nu richt hij zich met name op schrijnende gevallen zoals gezinnen met kinderen die in een scheidingsprocedure terecht zijn gekomen, zogenaamde economische daklozen en ook ex-studenten die hun studentenkamer hebben moeten verlaten. Meester constateert dat de woningnood in kwalitatieve èn kwantitatieve zin steeds groter worden. Werd tot nu over een gemiddelde wachttijd van 50 maanden gesproken om in aanmerking voor een sociale huurwoning te komen, de realiteit van dit moment is dat deze wachttijd blijft toenemen.
Meester concludeert dat er veel strijkt met het realiseren van permanente nieuwbouw. Dus is het hoog tijd om met noodoplossingen te komen, waarin flexwoningen een oplossing bieden die wél redelijk snel te realiseren is.
Henk Meester betoogt dat het wiel al door andere gemeenten in Zuid-Holland is uitgevonden en verwijst derhalve naar de website van het expertisecentrum. Feit is dat er voor inwoners die op die manier tijdelijke huisvesting vinden, nog steeds nieuwe woningen nodig zijn.
Concreet stelt Henk Meester voor om snel te beginnen en dat kan binnenkort op de locatie waar nu nog de noodbouw van Wolfert Pro staat. Daar zijn immers al nutsvoorzieningen, zoals aansluitingen op water, elektriciteit en het riool. Realisatie van ongeveer 100 flexwoningen is hier uitvoerbaar. Volgens Meester zou 3B Wonen die woningen in beheer willen nemen.

Brede steun commissie

Mauriel van As (VVD) wil van het college duidelijkheid over mogelijke locaties, het kostenplaatje en hoe de selectie van gegadigden plaats gaat vinden. Eigen inwoners eerst? Charles van Harn (CDA) stelt dat flexwoningen spoedzoekers snel en goedkoop helpt hun leven weer op de rails te krijgen. Het plaatsen van flexwoningen is een jaar geleden al aan de orde gekomen tijdens een beeldvormingsavond over het huisvesten van arbeidsmigranten. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) schrikt ervan dat de woningnood zo snel verergert. Hij maant het college om snel aan de slag te gaan en wil meer locaties, verspreid over Lansingerland, zodat de sociale contacten na verhuizing behouden blijven. Kees-Willem Markus (ChristenUnie) denkt dat flexwoningen het best in bestaande woonwijken geïntegreerd kunnen worden om aan te haken bij bestaande infrastructuur. Kijk goed hoe andere gemeenten dit opgepakt hebben, is zijn suggestie aan het college. Michiel Muis (D66) vindt het de hoogste tijd voor tijdelijke noodoplossingen. Zijn er over 10 jaar eigenlijk wel voldoende woningen, of blijven we achter de feiten aanlopen? Ivana Citterbartová (GroenLinks) denkt dat flexwoningen, evenals Tiny Houses, doelmatige instrumenten zijn om inwoners tijdelijk te huisvesten. Snel stappen maken, is haar credo, als het maar niet ten koste van permanente woningbouw gaat! Daar is Valmir Xhemaili (PvdA) het helemaal mee eens.

Verkenning

Wethouder Kathy Arends vindt dat flexwoningen alleen voor spoedzoekers zijn die er twee jaar mogen blijven wonen. Dit soort projecten passen niet in de woonvisie, maar ze is bereid parallel aan de woonvisie waaraan geschreven wordt, een verkenning te laten verrichten naar de mogelijkheden. Daarin komen locaties, doelgroepen, kostenanalyse, regionale verplichtingen en gewenste aantallen per locatie terug. Ze verzekert dat hierover al gesprekken gaande zijn met 3B Wonen, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Provincie Zuid-Holland. Ze heeft dus geen motie nodig om dit onderwerp op te pakken. Over het tempo maken zegt ze: “We willen niet zomaar gaan starten, maar het zorgvuldig doen.” Dit onderwerp komt op z’n vroegst in het najaar terug op de agenda van de commissie.