dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Politiek » Klein stapje gezet in woningbouwontwikkeling Bleiswijk
Bouwlocaties Lange Vaart en Merenweg in Bleiswijk met de voorgestelde raamstructuren.

Klein stapje gezet in woningbouwontwikkeling Bleiswijk

Klein stapje gezet in woningbouwontwikkeling Bleiswijk

Lansingerland – Het college heeft door de presentatie van de Nota van Uitgangspunten een heel klein stapje gezet in de richting van de zo begeerde bouw van woningen voor senioren en starters in Bleiswijk. Maar dat probleem speelt in heel Lansingerland. Bovendien stuurde het provinciaal bestuur recent een dwingende brief naar de gemeente waarin klip en klaar wordt gemaakt dat er véél meer sociale woningbouw gerealiseerd moet worden, en snel een beetje. In plaats van de voorgenomen 1020 sociale huurwoningen moeten er de komende tien jaar ruim drie keer zoveel woningen in die sector gebouwd worden. De mouwen moeten nu wel heel ver opgestroopt worden.

Freek J. Zijlstra

Beleidsmedewerker Jeroen Koch presenteerde tijdens de online beeldvormingsavond op woensdag 18 november jl. een samenvatting van die nota van uitgangspunten die naar de raad gestuurd wordt. Hij refereerde aan het raadsbesluit van 23 april jl. met betrekking tot het woningbouwbehoefte onderzoek dat er de komende 10 jaar minstens 400 gelijkvloerse seniorenwoningen en een zo groot mogelijk aantal starterswoningen gebouwd moeten worden. Hij presenteerde het raamwerk voor de bouw van ongeveer 200 woningen op het perceel aan de Lange Vaart en 500-700 woningen op het gebied bij de Merenweg.

Eigen dorps karakter

Bleiswijk komt met de realisatie van deze twee grootschalige projecten eindelijk tot een afronding van woningbouw op de gebieden die daarvoor al lange tijd zijn geoormerkt.
Hoewel je in plannen niet kunt wonen en er vanwege de dringende behoefte tempo moet worden gemaakt, was men aanvankelijk van plan de bouw te spreiden over een periode van 10 jaar. Door de interventie van de provincie ligt een flinke versnelling nu echter voor de hand.
In de Nota van Uitgangspunten worden de ambities en hoofddoelstellingen vastgelegd. Dan komt er een Masterplan met daarin opgenomen de hoofdstructuren, waarna het Omgevingsplan wettelijk getoetst kan worden aan de daaraan gestelde kaders. Dan is het zomaar medio 2023 voordat de eerste paal de grond in gaat.
Vooralsnog houdt men vast aan de indertijd gestelde uitgangspunten, namelijk dat Bleiswijk binnen Lansingerland een heel eigen karakter heeft met sterke sociale en maatschappelijke structuren. De dorpse sfeer zijn kenmerkend alsook de inpassing in het polderlandschap met veel groen en water. Oorspronkelijk lag de vraag er om meer voor Bleiswijkers zelf te bouwen: senioren die kunnen doorschuiven en starters die in hun geboortedorp kunnen blijven. De regionale druk blijft echter – nu meer dan ooit – aanwezig. Bovendien heeft Bleiswijk meer jonge gezinnen nodig om middenstand, scholen en het verenigingsleven op peil te houden.

Binnen bestaande structuren

In het bouwgebied Lange Vaart is het dijkprofiel en het zicht op het open landschap van betekenis. De nieuwbouw moet vloeiend aansluiten op bestaande bouw langs de Korenmolenweg.
In het bouwgebied bij de Merenweg vormt de polderstructuur de leidraad voor de inrichting van de woonwijk. Daarbij zijn de bomenrijen en het dorpslint bepalende factoren. De ontsluiting van verkeer naar de N209 via de nu al drukke toegang over de Hoekeindseweg is een hoofdpijndossier. Door het verkeer via verschillende toegangswegen te spreiden denkt men te zijner tijd de verkeersdruk te kunnen oplossen.
De duurzaamheid zal een prominente rol spelen in beide plannen. Aansluiting op een collectief energiesysteem, het gebruik van restwarmte uit het nabije kassengebied en het gezamenlijk groenbeheer zijn wat voorbeelden. De percelen zijn nu in eigendom van de gemeente, ontwikkelaars en particulieren. De gemeente faciliteert voornamelijk en stelt kaders voor de samenwerkende marktpartijen. Corporatie 3B Wonen neemt de sociale woningbouw voor haar rekening, maar de omvang daarvan kan dus zomaar veel groter uitpakken dan nu voorzien.
Er zijn twee goed bezochte digitale bijeenkomsten met omwonenden en geïnteresseerden geweest op 13 en 14 oktober jl. Dat heeft nuttige input en bereidheid om mee te denken opgeleverd. De klankbordgroep seniorenhuisvesting Bleiswijk is ook betrokken. Aandachtspunten en zorgen zijn: beperkte hoogbouw, het verloren gaan van uitzicht en toenemende verkeersdruk.