vrijdag 10 juli 2020 | week 28
Home » Algemeen » Johan van der Burg draagt zijn waterschapstaken over aan zijn opvolger

Johan van der Burg draagt zijn waterschapstaken over aan zijn opvolger

Johan van der Burg draagt zijn waterschapstaken over aan zijn opvolger

Johan van der Burg bij het gemaal
aan de Noordeindseweg.

Berkel en Rodenrijs – Hoogheemraad Johan van der Burg kon zich geen mooier
afscheid wensen. Bij de vorige maand georganiseerde starthandeling voor het
nieuwe boezemgemaal Vlotwatering te ’s-Gravenzande bleek dat het gemaalzijn naam gaat dragen. Als erkenning voor zijn jarenlange inzet als
dagelijks bestuurder van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het ‘gemaal
J.J.J.M. van der Burg’ draagt binnenkort bij aan een betere waterafvoer uit
het Westland.

Trees Borkus-Henskens

In april 1994 volgde Johan van der Burg zijn voorganger Arie Vrij op in het
bestuur van het Hoogheemraadschap. Die had de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt en stopte met zijn werk. “Na een jaar in het dagelijks bestuur
gezeten te hebben volgden in 1995 verkiezingen en bleek dat ik mijn werk in
het DB kon voortzetten als hoogheemraad met in de portefeuille onder andere
het onderhoud van de watergangen en aanleg van nieuwe waterwerken. Er
volgden enkele rustige jaren tot zich aan het einde van de vorige eeuw een
roerige, maar vooral natte periode aankondigde. “Een periode met forse
wateroverlast. Naar aanleiding van de prognoses dat we steeds meer te maken
zouden krijgen met veel regenval werd een van de grootste projecten in de
geschiedenis van Delfland op touw gezet: het ABC programma (Afvoer- en
Bergings Capaciteit). Daarmee namen mijn werkzaamheden voor Delfland enorm
toe.” Op dit moment zijn vele honderden projecten in voorbereiding of
uitvoering. Het gaat om het vergroten van gemalen, aanleggen van bergingen
en verbreden van kanalen en vaarten in het hele gebied van Delfland.

Agrariër
Van der Burg heeft een eigen landbouwbedrijf langs de Noordeindseweg.
“Officieel werkte ik tweeënhalve dag voor het Hoogheemraadschap, maar omdat
ik tevens de functie van loco dijkgraaf heb werden dat er vaak vier of vijf
per week. Met daarnaast veel bijeenkomsten op avonden, veel leeswerk en
representatieve verplichtingen. Inmiddels heb ik geen vee meer in het land
lopen, maar er staat nog wel gewas op. Van fulltime agrariër werd ik steeds
meer een weekendlandbouwer. Omdat zich geen opvolging aandiende in het
bedrijf zijn we gaan kijken naar andere invulling van de gronden. Die
plannen zijn momenteel volop in ontwikkeling.”

Waterplannen
De Berkelaar neemt na de verkiezingen met gemengde gevoelens afscheid van
het werk dat hem jarenlang boeide en nog steeds zijn brede interesse heeft.
“Samen met de verschillende gemeenten in het gebied van Delfland werden
volop plannen gemaakt voor een goede waterbeheersing en betere
waterkwaliteit. “We kunnen veel samen doen; onder andere de waterberging in
de polders. Het is daarbij zaak goede afspraken te maken en zorg te dragen
voor de juiste werkwijze. Dat vergt veel overleg tussen de verschillende
partijen. Ook was er steeds de zorg voor de zoetwatervoorziening in tijden
van droogte.”
Na bijna 15 jaar deel uitgemaakt te hebben van het dagelijks bestuur vindt
Johan van der Burg nu het moment aangebroken om over zijn eigen toekomst na
te denken. De verkiezingen vormden daarvoor een logisch moment.
“Ik stond voor de keuze; nog vier jaar doorgaan of een andere bestuurlijke
uitdaging oppakken. De belangrijkste projecten staan allemaal goed op de
rails of zijn afgerond. Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan heb mogen
bijdragen. Ik ga me nu richten op andere functies. Onder andere in de
landbouw als lid van het Tuchtgerecht productschap Akkerbouw. En zoals
reeds eerder gezegd ga ik me de komende tijd richten op het verder
ontwikkelen van de gronden aan de Noordeindseweg.”

Aantrekkelijk
De contacten met de ingelanden heeft Johan als een van de leuke kanten van
zijn werk voor het Hoogheemraadschap ervaren. “Soms was men het met een
beslissing eens, maar ook vaak niet. Dan kon je uitleggen waarom iets moest
gebeuren (meestal om wateroverlast te voorkomen) en vervolgens met
projecten van start gaan om die plannen ook daadwerkelijk te realiseren. Je
had altijd met mensen en meningen te maken; in zowel de uitleg als de
uitvoering. In de loop der jaren hebben we hard gewerkt aan een betere
communicatie vanuit het Hoogheemraadschap. De uitleg omvatte veelal niet
alleen het presenteren van plannen en projecten rond één facet –
bijvoorbeeld een dijkverhoging – maar vaak werd en wordt meteen het hele
gebied aangepakt. Dat maakte het geheel nog boeiender.”

Uitslag Delfland
Inmiddels is de uitslag van de verkiezingen bekend.
Dijkgraaf Van Haersma Buma: “In totaal zijn 149.380 geldige stemmen
uitgebracht; 2.117 kiezers stemden blanco en 9.849 stemmen waren ongeldig.
Het opkomstpercentage in Delfland was 19,6 procent. Ik vind dat zwaar
teleurstellend. Gelukkig vormt deze uitslag wel een goede basis voor
stabiele verhoudingen in het algemeen bestuur van Delfland.”
Voor het verdelen van de 21 zetels wijst de voorlopige uitslag in de
richting van vier zetels voor CDA, PvdA, Water Natuurlijk en de VVD. De
Algemene Waterschapspartij zou op basis van deze uitslag drie zetels
krijgen en de Partij voor de Dieren twee. De overige partijen zijn niet in
het bestuur gekozen. Op 2 december om 10.00 uur stelt het stembureau de
definitieve zetelverdeling vast. Johan van der Burg is inmiddels gevraagd
op te treden als informateur bij de komende collegeonderhandelingen.
De installatie van de nieuwe bestuurders volgt op 8 januari; dan pas zal er
een officieel einde komen aan de bestuursperiode van Johan van der Burg die
het werk van Delfland ongetwijfeld vanaf de zijlijn nauwlettend zal blijven
volgen.