vrijdag 4 december 2020 | week 49
Home » Algemeen » Huisvesting voor senioren in Bleiswijk
Toekomstig woningbouwgebied Lange Vaart / Korenmolenweg.

Huisvesting voor senioren in Bleiswijk

Huisvesting voor senioren in Bleiswijk

Bleiswijk – Bleiswijk vergrijst. Senioren vormen een steeds groter deel van de inwoners. Vaak wonen deze senioren nog in ruime woningen. Zij zouden wel willen verhuizen, maar blijven het liefst in Bleiswijk. En daar wringt de schoen. Er zijn nauwelijks geschikte woningen, zoals appartementen of gelijkvloerse woningen, beschikbaar. Een aantal inwoners van Bleiswijk heeft daarom een particulier initiatief ontwikkeld om de ontwikkeling van huisvesting voor senioren in Bleiswijk te bevorderen.

De leden van de Klankbordgroep Seniorenhuisvesting Bleiswijk vertellen graag wat meer over haar activiteiten.

Waarom een klankbordgroep?

“De huisvesting in Lansingerland is volop in beweging. Diverse nota’s zijn verschenen en de commissie Ruimte besteedt veel aandacht aan dit onderwerp. Daarbij komt het seniorenhuisvestingsvraagstuk nadrukkelijk aan de orde. Bleiswijk heeft met betrekking tot dit vraagstuk, binnen Lansingerland, een aantal specifieke kenmerken. Een aantoonbaar tekort aan seniorenhuisvesting nu en in de toekomst; verschillende bouwlocaties binnen de grenzen van Bleiswijk (Lijsterlaan / Merenweg en Korenmolenweg / Lange Vaart); en een specifiek dorpskarakter passend binnen de kern van Bleiswijk.
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben wij op 1 juli 2020 de Klankbordgroep Seniorenhuisvesting Bleiswijk opgericht. Wij hebben, als inwoners van Bleiswijk gemeen, dat wij actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van huisvesting voor senioren in Bleiswijk. Daarbij maken wij gebruik van elkaars expertise en ervaring.”

Wat wil de klankbordgroep?

“De klankbordgroep wil meedenken en meepraten over de planvorming tot en met de realisatie van seniorenhuisvesting in Bleiswijk. Kortom, wij willen bevorderen dat er op korte termijn daadwerkelijk voor senioren in Bleiswijk gebouwd wordt. Hiertoe werken wij nauw samen met gemeentelijke, maatschappelijke en politieke organisaties.”

Een tweede locatie is de Merenweg / Lijsterlaan.

Wat is de huidige situatie in Bleiswijk?

“Bleiswijk is de afgelopen jaren niet sterk gegroeid en vormt een hechte gemeenschap met een sterke sociale samenhang. Bleiswijkers willen in Bleiswijk blijven wonen, maar er is een tekort aan woningen voor specifieke doelgroepen, waaronder senioren. De komende jaren zal het aantal ouderen in Bleiswijk alleen maar toenemen, waardoor een grote behoefte bestaat aan de bouw van levensloopbestendige woningen. Senioren tonen in toenemende mate interesse voor appartementen en gelijkvloerse woningen, zowel huur als koop.
Om aan deze behoefte tegemoet te komen willen wij procedures om het bouwen voor senioren in Bleiswijk mogelijk te maken activeren en versnellen. Ook willen we diverse bouwvormen met als kenmerk ‘levensloopbestendig’ in beschouwing nemen. Sommige van deze bouwvormen bestaan reeds, zoals de Knarrenhof en ‘Samenbouwen.In’.
We zouden de locaties Lijsterlaan / Merenweg en Korenmolenweg / Lange Vaart hiervoor willen bestemmen. Ook willen we de mogelijkheid tot ‘inbreiding’ (woonvormen voor ouderen op bestaande plekken in het dorp) onderzoeken.”

Welke disciplines zoeken wij nog?

“Een bouwproces loopt van de initiatieffase tot en met de definitieve oplevering van de bouw. In dat bouwproces, dat jaren kan duren, is per fase verschillende specifieke kennis nodig. Voor iedere fase zou het voor ons waardevol zijn om, ter beoordeling van bepaalde aspecten, terug te kunnen vallen op bepaalde specifieke deskundigheid. Dit kan ervaringskennis zijn, maar ook technische kennis, planologische/architectonische, juridische, financiële of administratieve kennis.
Heeft u specifieke kennis, bent u geïnteresseerd in, betrokken bij en/of deskundig op het gebied van de bouw? Heeft u tijd, interesse, en vindt u het leuk om op basis van vrijwilligheid mee te werken aan de realisatie van woningen voor senioren in Bleiswijk? Meldt u dan aan op het e-mail adres: seniorenbouwbleiswijk@gmail.com.”
Naar aanleiding van uw aanmelding zal de klankbordgroep contact met u opnemen.