vrijdag 10 juli 2020 | week 28
Home » Politiek » Herstructurering Het Kleihoogt biedt mogelijkheden glastuinbouw
Vanaf de Berkelse Kleihoogt is een doorsteek gemaakt naar de Hoogseweg in Pijnacker (richting manege). Momenteel wordt nog de bijna gereed zijnde Zijdeweg (voorheen Oostelijke Randweg) aangelegd tussen de N470 en de Katwijkerlaan.

Herstructurering Het Kleihoogt biedt mogelijkheden glastuinbouw

Herstructurering Het Kleihoogt biedt mogelijkheden glastuinbouw

Oostland – De herstructurering van het glastuinbouwgebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Berkel en Rodenrijs, waarvan een rapportage eind 2018 werd gepresenteerd, is inmiddels in gang gezet. Er worden stappen gemaakt in een zorgvuldig proces waar veel belangen meespelen.

Trees Borkus-Henskens

Door een efficiëntere inrichting van het gebied – dat de naam Het Kleihoogt kreeg – zou de glastuinbouw verder kunnen groeien. Dat blijkt uit een onderzoek door Stichting FES (Fonds Economische Structuurversterking) Bedrijfsleven Oostland, dat door voorzitter Piet van Adrichem werd overhandigd aan Fabian van der Horst (directeur Rabobank Zuid-Holland Midden). De bank speelt een belangrijke rol in de herstructurering, doordat het gronden ter beschikking stelde voor een betere ontsluiting van het gebied.

Lange weg

Ruim vijftien jaar geleden reeds werd een begin gemaakt met het in kaart brengen van het gebied dat naast mooie glastuinbouwbedrijven ook minder fraaie plekken bevatte. Het gebied kreeg een financiële bijdrage uit het landelijke Fonds Economische Structuurversterking. Mede met deze gelden werd de infrastructuur in het gebied aangepast. Zo wordt momenteel tussen de N470 en de Katwijkerlaan de bijna gereed zijnde Zijdeweg (voorheen Oostelijke Randweg) aangelegd. Tevens is inmiddels een doorsteek gemaakt vanaf de Berkelse Kleihoogt naar de Hoogseweg in Pijnacker (richting manege). Naast een betere aansluiting staan ook betere internetverbindingen en aansluiting op het riool en de nog te realiseren warmtebron (geothermie) in de herstructureringsplannen. Bovendien zullen woningen moeten worden verplaatst en waterbergingen aangepast.

Het Kleihoogt tussen Berkel en Pijnacker waar werk wordt gemaakt van de herinrichting zodat een mooi en levensvatbaar glastuinbouwgebied gerealiseerd kan worden

Start herstructurering

Een grote groep van de huidige ondernemers in het gebied gaf aan te willen doorontwikkelen en binnen Het Kleihoogt te willen blijven. Met de overige gronden en de gronden van degenen die willen stoppen zou dit mogelijk moeten zijn. De herstructurering zou planmatig opgepakt kunnen worden door de plannen van de stoppers en de groeiers op elkaar af te stemmen. Een groep van bijna 30% gaf aan dat er opvolging klaar staat voor het bedrijf; bij 38% is dat nu nog niet bekend. Samen met het aantal ondernemers dat jonger is dan 50 jaar geeft dit aan dat er een goede toekomst ligt voor het glastuinbouwgebied.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en van de inventarisatie is gestart met herstructurering van het gebied. Er is draagvlak voor herverkaveling. Maar omdat het hier niet alleen gaat om de wens bedrijven te herschikken, maar ook woningen en om het meenemen van mogelijkheden op het gebied van energie, water en infrastructuur gaat het om meer dan alleen het vrijwillig herschikken van eigendom. Het Kleihoogt – de nieuwe naam van het tuinbouwgebied – heeft dus een goede toekomst, op voorwaarde dat werk wordt gemaakt van herstructurering.