dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Politiek » Groen licht voor verhuizing afvalbrengstation en parkeerplan Berkel Centrum Oost
Lansingerland - Na een lang en bewogen debat over bestemmingsplan De Lans handelde de gemeenteraad laat op de avond in hoog tempo besluitvorming over plannen voor de ontwikkeling van Bosland en parkeren in Berkel Centrum Oost af.

Groen licht voor verhuizing afvalbrengstation en parkeerplan Berkel Centrum Oost

Gemeenteraad:

Groen licht voor verhuizing afvalbrengstation en parkeerplan Berkel Centrum Oost

Lansingerland – Na een lang en bewogen debat over bestemmingsplan De Lans handelde de gemeenteraad laat op de avond in hoog tempo besluitvorming over plannen voor de ontwikkeling van Bosland en parkeren in Berkel Centrum Oost af.

Freek J. Zijlstra

Kees-Willem Markus (ChristenUnie) stelde met het indienen van een amendement aan de orde dat in het raadsvoorstel staat in te stemmen met scenario 2B uit de gebiedsvisie Bosland als voorlopig einddoel voor de ontwikkeling van Bosland. Deze gebiedsvisie is echter niet tot stand gekomen met de inbreng van de betrokkenen in dit gebied. Dit geldt speciaal voor de bewoners van woonwagencentrum. Het opstellen van en het vaststellen van een gebiedsvisie kan pas als hierover afstemming heeft plaatsgevonden met de bewoners van het woonwagencentrum en overige betrokkenen in het gebied. Dit is de juiste volgorde. Met het amendement wordt de verhuizing van het afvalbrengstation en het woonwagencentrum losgekoppeld van elkaar in de besluitvorming. Nu wordt alleen een besluit genomen over uitplaatsing van het afvalbrengstation naar de Leeuwenhoekweg.
Markus wil dat eerst gesprekken met bewoners van het woonwagencentrum worden gevoerd en dan mogelijkheden worden uitgewerkt.
Volgens D66 is hier weer sprake van ‘omgekeerd participeren’ en ook GroenLinks stelt vast dat belanghebbenden steeds via inspreken aan de bel moeten trekken. Uit de inspraak namens bedrijven aan de Leeuwenhoekweg blijkt dat men niet benaderd is door de gemeente over de op stapel staande plannen. Men is beducht voor toestroom van verkeer en een vuilstort tegenover je bedrijf is geen reclame. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland): “Ook hier hebben we weer te maken met slechte participatie. Nu gaat het om bewoners en bedrijven die niet door de gemeente worden geïnformeerd. Ik roep wethouder Fortuyn op zo spoedig mogelijk met iedereen overleg te gaan voeren en alle plooien glad te strijken. Ook de inpassing van het afvalbrengstation vraagt om grote zorgvuldigheid.” Wethouder Simon Fortuyn gaat nu ‘het goede gesprek aan’. Zijn verdediging is: “Zo lang de raad niet besloten heeft, wanneer ga je in contact met betrokkenen? Het is overigens geen vuilstort, maar een ‘milieupark’. Maar, we gaan de omgeving er bij betrekken en daar veel aandacht aan geven.”

Parkeren Berkel Centrum Oost

Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) diende een amendement in over het aantal parkeerplaatsen in Berkel Centrum Oost. Aan het raadsbesluit werd toegevoegd geen parkeergarage te realiseren, maar in te zetten op een uitbreiding van het parkeren op maaiveld (parkeervariant 1b), waarbij het dwars parkeren aan de Molenwerfstraat langs de begraafplaats gehandhaafd blijft.
Michiel Muis (D66) diende een motie ‘120 blijft 120’ in waarin het college wordt verzocht zo snel mogelijk te starten met het verkennen en uitwerken van opties voor het realiseren van de overige benodigde parkeerplaatsen, zodat er plannen zijn voor minimaal 120 plaatsen. Hierbij moeten nadrukkelijk alle opties die door winkeliers, ondernemers en andere belanghebbenden worden genoemd, serieus verkend worden en bij verdere planvorming betrokken. Hierbij tekent Muis aan dat het realiseren van extra parkeerplaatsen niet stapsgewijs en zeker niet richting 2030 moet zijn. “Niets doen betekent verdere leegstand en verpaupering van Berkel Centrum Oost,” aldus Michiel Muis. Petra Verhoef (PvdA): “Boodschappen doen voor de hele week kan alleen met de auto.” De GroenLinks-fractie denkt daar anders over: “Als je duurzaam bent, ga je niet meer parkeerplaatsen maken,” aldus Selgei Gabin.
Volgens wethouder Kathy Arends belemmert dwars parkeren de doorstroming van het autoverkeer en veiligheid van fietsers. Ze steunt het amendement echter wel. Wel is ze van mening dat 82 extra plaatsen de komende jaren voldoende is, maar dat bestrijdt Frits Heel namens de winkeliersvereniging. Het onderzoek uit 2019 laat immers duidelijk zien dat er 120 plaatsen nodig zijn. Fietsparkeren gaat ten koste van plaatsen voor auto’s stelt de wethouder. Ze komt er in de mobiliteitsvisie op terug. Alleen GroenLinks stemde tegen het amendement en de motie. Het voorstel met de bestemmingsplanprocedure Berkel Centrum Oost werd unaniem aangenomen.