zaterdag 23 januari 2021 | week 03
Home » Nieuws » Gemeenteraad wijst bestemmingsplan Dorpsvilla De Lans af
Een meerderheid van de gemeenteraad torpedeerde het postzegelbestemmingsplan De Lans.

Gemeenteraad wijst bestemmingsplan Dorpsvilla De Lans af

Gemeenteraad wijst bestemmingsplan Dorpsvilla De Lans af

Lansingerland – Tijdens een lang en pittig debat besloot de gemeenteraad op 26 november jl. het postzegelbestemmingsplan Dorpsvilla De Lans aan de Rodenrijseweg af te wijzen. Een amendement waarin de voorgestelde bebouwing van een villa met 10 appartementen en 20 parkeerplaatsen werd vervangen door twee kleine vrijstaande villa’s op het perceel, werd met 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. Het aldus geamendeerde voorstel van het college van b. en w. werd met het zelfde aantal stemmen aangenomen. Een motie waarin het college wordt opgeroepen de raad veel eerder bij dat soort projecten te betrekken, behaalde geen meerderheid.

Freek J. Zijlstra

In de vergadering van commissie Ruimte van 10 november jl. werd het postzegelbestemmingsplan ‘Dorpsvilla De Lans’ uitgebreid en intensief besproken. De VVD, het CDA, WIJ Lansingerland, de ChristenUnie en de PvdA waren toen enthousiast. De fracties van Leefbaar 3B, D66 en GroenLinks zagen dat anders. De precedentwerking bij een aanpassing van de Structuurvisie van dit zuidelijke lint en een fundamenteel andere inrichting van deze postzegellocatie waren gehoorde blokkades. Ook omwonenden waren tegen het plan en hadden dat met zienswijzen kenbaar gemaakt.

Amendement

Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) kwam met een amendement dat alles op z’n kop zette. Het huidige plan met de dorpsvilla die onderdak aan 10 appartementen zal bieden, is volgens hem niet passend in de Structuurvisie: te groot en te omvangrijk. In zijn optiek is alleen vervangende nieuwbouw mogelijk en moet het dus kleinschaliger dan het voorliggende plan, waarvoor al geadverteerd is en tientallen geïnteresseerden in de rij staan. Volgens Blonk is de precedentwerking die bij goedkeuring van dit omvangrijke plan uitgaat te groot. Het risico is aanwezig dat dan bij 30 vrijstaande woningen met diepe achtertuinen in het Lint langs de Rodenrijseweg hetzelfde zal gebeuren. Dan zijn er altijd wel argumenten te vinden die de ligging van zo’n locatie aantrekkelijk maken. Blonk: “Er is een verschil tussen gelijke en gelijkwaardige. Gelijkwaardige gevallen bestaan voor het maken van een politieke afweging wel degelijk. Een politiek besluit is geen juridisch besluit.”
Het amendement roept het college op voor de locatie Rodenrijseweg 63 een nieuw ontwerpbestemmingsplan te maken dat past in de Structuurvisie, met de restrictie dat op het perceel slechts ruimte is voor twee vrijstaande woningen. Dat ontwerpbestemmingsplan moet vervolgens aan de raad worden voorgelegd. Blonk: “Raadsleden moeten belangen afwegen, en dat is soms verrekte lastig. We gaan niet lichtzinnig met onze verantwoordelijkheid om. Effectief besturen is ook luisteren naar alle inwoners. Het college had over dit plan actiever met de raad moeten communiceren.”

Het amendement is mede-ingediend door D66, GroenLinks en verrassend ook door het CDA. In de commissievergadering noemde Hans van der Stelt van het CDA het plan nog een goede invulling en dat er grote behoefte is aan dergelijke appartementen. Hij vond toen dat het aangezicht van het Lint hiermee geen geweld wordt aangedaan. Nu zei Van der Stelt: “Ik heb wel een beetje spijt van mijn stellige uitspraken in de commissievergadering. Maar ook spijt over hoe dit proces is gegaan, want dat is gewoon niet goed. Te weinig betrokkenheid, te weinig openheid. We hebben als raad te laat zicht gekregen op de feiten en de effecten van de ontwikkeling van dit plan op de directe omgeving. Dat moeten we onszelf als raad aantrekken. Met het amendement wordt een kleinschaliger ontwikkeling open gehouden, maar blijft het Lint intact. Wij moeten als politiek dus duidelijker uitspreken wat wel of niet inpasbaar is.”

Motie

Mede-indiener Michiel Muis (D66) diende ter aansporing een motie in waarin het college wordt opgeroepen de raad te consulteren bij alle nieuwe verzoeken voor een postzegelbestemmingsplan of afwijkende bebouwing aan de Rodenrijseweg. Bovendien, vooruitlopend op de Omgevingswet, kaders mee te geven aan ontwikkelende partijen voor actieve burgerpartipatie. Die motie kreeg na stemming alleen steun van de andere oppositiepartijen WIJ Lansingerland, GroenLinks en de PvdA, en werd dus verworpen. Michiel Muis was echter heel duidelijk over wat er nu gebeurt met dit postzegelproject: “Het is een drama dat dit nodig is op dit moment in het proces. Het is zuur voor de eigenaar en de ontwikkelaar. Frustrerend voor de omwonenden die er echt niet van kunnen slapen. Teleurstellend wellicht voor wethouder Kathy Arends. We houden hier een onbevredigend gevoel aan over. Daar is deze motie dan ook voor bedoeld om dit soort zaken in de toekomst proberen te voorkomen. Het kan ook anders: Afgesproken kaders zijn belangrijk en daarvan moet niet teveel worden afgeweken bij bestemmingsplannen. Daar moeten ook postzegelbestemmingsplannen aan blijven voldoen. Het is nu voor inwoners onduidelijk wat wel en niet mag bij bebouwingen van percelen. Als het beleid niet duidelijk is, lokt dat speculaties uit. Omwonenden en raad zijn te laat geïnformeerd. De gemeente moet in dergelijke gevallen vooraf duidelijk maken wat het niveau van burgerparticipatie zal zijn, wanneer bewust van het vigerende bestemmingsplan afgeweken wordt. Daarom moeten de kaders beter geborgd worden.”

Daaraan voegde Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) toe: “Wij zijn voorstander van deze kleinschalige ontwikkeling. De raad moet echter niet te elfder ure geconfronteerd worden met een plan wat verwarring en onrust in de omgeving veroorzaakt. Betrokkenen hebben het recht al in een eerder stadium te weten wat wel of niet kan.” Jumelet is echter van mening dat de dorpsvilla een versterking van het Lint kan zijn. Hij relativeert het bouwvolume ten opzichte van de volumina van achterliggende bedrijven.
Marko Ruijtenberg (GroenLinks) is tegen ontwikkeling van de dorpsvilla op die locatie. Er zou wel degelijk precedentwerking van uit gaan. Herbouw met twee vrijstaande villa’s vindt hij prima. En tegen Hans van der Stelt: “Mijn complimenten aan het CDA om op basis van voortschrijdend inzicht hun oordeel aan te passen.”
Petra Verhoef (PvdA) stelt vast dat de plannen al in een vergevorderd stadium zijn en dat het niet heeft geholpen dat de gemeente daarin slecht met omwonenden heeft gecommuniceerd. “Er is een woontekort, dus zullen we creatief om moeten gaan met mogelijkheden die zich aandienen en de kansen benutten. Dan mag het Lint in de ontwikkeling met z’n tijd meegaan. Dus steun ik het oorspronkelijke voorstel van het college, maar vraag me wel af waarom omwonenden zo laat zijn geïnformeerd.”

Boze VVD

Kees-Willem Markus (ChristenUnie) vindt dat de Structuurvisie ruimte biedt voor verschillende interpretaties en invullingen. “Het is geen cultuurhistorische plek, er zijn geen doorzichten naar achterliggende kassen, et cetera. Deze locatie is ook geen essentieel onderdeel van dat Lint.”
Matthijs Machielse (VVD) was verontwaardigd en nam het op hoge toon voor zijn wethouder op en deed een aantal niet mis te verstane uitspraken. “Wij dragen als raad verantwoordelijkheid voor wat we in onze gemeente willen, bijvoorbeeld als er een tekort aan woningen ontstaat. De positieve kant van dit verhaal is het feit dat deze dorpsvilla aan 10 appartementen onderdak biedt. Plannen voor inbreilocaties zijn nooit optimaal passend in de nabije omgeving. Nu wordt drie jaar aan voorbereiding in de prullenbak gegooid. Waar was u tijdens dat traject, heren Blonk, Van der Stelt en Muis?” En in de richting van het CDA: “Ik zie een ommezwaai die ik niet kan plaatsen. Het veranderen van standpunt is niet te volgen.” Machielse vindt overigens wel dat de raad bij particuliere ontwikkelingen van projecten niet voortdurend betrokken hoeft te zijn. Toch zegt hij in de richting van de omwonenden: “Ik doe niets anders dan mijn loyaliteit bij de inwoners te leggen.”

De wethouder

Wethouder Kathy Arends vindt dat het plan van De Lans in het bebouwingsritme past. “Er zijn meerdere bebouwingen met een grote korrel. De dorpsvilla is een verrijking op een unieke locatie.” Over het participatietraject zegt ze: “Er is uitgebreid gecommuniceerd en geïnformeerd.” En over een eventuele precedentwerking: “Daar is geen sprake van! Elke plek is uniek en wordt op de eigen aspecten beoordeeld. De raad heeft altijd de vrijheid om per plan een keuze te maken om iets mogelijk te maken of niet mogelijk te maken.”
En dat was nu precies wat de raad in meerderheid deed.