woensdag 5 augustus 2020 | week 32
Home » Politiek » Gemeenteraad denkt na over de toekomst
Lansingerland - De gemeenteraadscommissies bespraken de afgelopen week in acht uur digitaal vergaderen grote onderwerpen met elkaar. Het waren stuk voor stuk visies over hoe bijvoorbeeld in de toekomst omgegaan moet worden met onze leefomgeving, hoe we tijdens het verdere verloop van en na de coronacrisis er economisch weer bovenop komen, maar ook hoe we de zorg aan kwetsbaren kunnen blijven geven en betaalbaar kunnen houden.

Gemeenteraad denkt na over de toekomst

Gemeenteraad denkt na over de toekomst

Lansingerland – De gemeenteraadscommissies bespraken de afgelopen week in acht uur digitaal vergaderen grote onderwerpen met elkaar. Het waren stuk voor stuk visies over hoe bijvoorbeeld in de toekomst omgegaan moet worden met onze leefomgeving, hoe we tijdens het verdere verloop van en na de coronacrisis er economisch weer bovenop komen, maar ook hoe we de zorg aan kwetsbaren kunnen blijven geven en betaalbaar kunnen houden.

Freek J. Zijlstra

Commissie Ruimte besprak op dinsdag 2 juni jl. de Omgevingsvisie. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep na een laatste aanscherpingsronde de uitgangspunten vóór het zomerreces in definitieve versie heeft geformuleerd. Tijdens de totstandkoming van het omvangrijke rapport is aan bewoners gevraagd aan te geven wat het tot een aangenaam wonen, werken of recreëren in Lansingerland maakt. Dat wonen moet volgens de geënquêteerden betaalbaar zijn, het werk goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en als het kan mag dat dorpse karakter wel blijven. Naast de snelle groei en verdere verstedelijking van de woonomgeving zijn er ook andere bedreigingen in de vorm van luchthaven, snelweg en hoge snelheidslijn die de kwaliteit van leven en gezondheid kunnen aantasten.

Anders samenleven

Commissie Algemeen Bestuur sprak op woensdag 3 juni jl. met elkaar hoe de gemeenteraad betrokken wordt bij het stellen van kaders voor toekomstige beleidspunten. Actueel is vooral het ‘nieuwe normaal’ dat door de coronacrisis vorm gegeven moet worden. Bij het vinden van antwoorden op kleine en grote problemen zal van lokale overheden ook veel verwacht worden. Treden er blijvende veranderingen op en wat zijn de gevolgen daarvan op de werkgelegenheid en een gegarandeerd inkomen?
Een ander gebruik van een veilig openbaar vervoer en een toenemend gebruik van de fiets kan het beeld van de samenleving veranderen. Maar ook de manier waarop we in onze vrije tijd in de dorpskernen aanwezig zijn of actief in de buitenruimte zonder elkaar tot last of schrikbeeld te zijn. Veilig bij elkaar zijn op school, de vereniging of kerk vraagt veel van besturen en mensen die verantwoordelijkheid dragen in de uitvoering. Kunnen we de noodzakelijke aanpassingen wel betalen en zien ondernemers kans de boel weer op de rails te krijgen? De conclusie is dat er veel vragen zijn waarvoor samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties antwoorden moeten worden gevonden.

Zorgvraag

Commissie Samenleving nam op donderdag 4 juni jl. de jaarrapportage van het Sociaal Domein door en sprak over zienswijzen die zijn opgesteld naar aanleiding van overzichten van GGD-Rijnmond en de GGZ-Jeugdhulp. Kostenstijgingen in de WMO, Jeugdhulp en bijstand hebben lange tijd een zwaar stempel op het Sociale Domein gedrukt. Innovatie, goede monitoring en tijdige bijsturing was noodzakelijk. Extra aandacht voor eenzamen in de samenleving blijft nodig, evenals tegemoetkoming aan de wens van ouderen om te blijven wonen in hun wijk als er een aangepaste woning nodig is. Het aanbod van seniorenwoningen blijft ver achter bij de vraag en nieuwe vormen van wonen voor ouderen zou veel meer support moeten krijgen. Ondanks langer wordende wachtlijsten kunnen inwoners met een urgentie nog altijd in aanmerking komen voor een DirectKans woning. Blijvende knelpunten in het Sociale Domein zijn de toenemende druk op mantelzorgers en vrijwilligers die vaak langere tijd de taken van een professional verlichten of zelfs overnemen.