vrijdag 5 juni 2020 | week 23
Home » fbpost » Gemeenteraad beslist over beleidsuitgangspunten Wilderszijde
Zo stellen de plannenmakers het wonen in Wilderszijde zich voor: dorps karakter van vrijstaande huizen in de Polderwijk (boven) of in een rijtjeswoning in een groene en autoluwe omgeving (beneden).

Gemeenteraad beslist over beleidsuitgangspunten Wilderszijde

Gemeenteraad beslist over beleidsuitgangspunten Wilderszijde

Lansingerland – Commissie Ruimte sprak behalve over Berkel Centrum West en de Transitievisie Warmte op dinsdag 12 november jl., op donderdag 14 november jl. nog een extra avond over de ontwikkeling van Wilderszijde. Het ging niet alleen over woningen en de daarbij noodzakelijke basisvoorzieningen, maar ook hier over parkeren en mobiliteit en een beetje over het milieu. De discussie wordt vervolgd in de gemeenteraad waar het op donderdag 28 november tot besluitvorming moet leiden.

Freek J. Zijlstra

Sociale woningbouw

Eric Kampinga (VVD) wil geen sociale woningbouw als ‘overloop voor naburige grote gemeenten’ omdat daar veel sociale huurwoningen afgebroken worden. Hij rekent onder 20% sociale woningbouw niet alleen huurwoningen, maar ook goedkope koopwoningen en huurwoningen in het middensegment. Dat mag dan samen 30% worden. Midden-huurwoningen bevorderen de doorstroming, denkt hij. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) mist de expliciete aantallen starterswoningen en levensbestendige woningen voor ouderen. Hij wil zo snel mogelijk de schop in de grond, tempo maken en dit project als topprioriteit bestempelen. Michiel Muis (D66) begrijpt ook niet dat het ondanks de aanduiding ‘versnellingslocatie’ nog tot het vierde kwartaal van 2021 duurt voordat met werkzaamheden begonnen wordt. Neemt de kans op vertraging door een aanstaande recessie daardoor niet toe? Realisatie van de complete woonwijk kan immers zomaar tien jaar duren. Ook wil hij weten wat Lansingerland regionaal terugkrijgt door minstens 150 huurwoningen beschikbaar te stellen aan Rotterdammers (20% sociale huurwoningen van 3.000 woningen; 25% huurders komen uit Rotterdam). Tot slot, is spreken over een ‘dorps karakter’ niet misleidend met een aanvliegroute van luchthaven RTHA boven het woongebied? Dat wordt onderstreept door Henk Meester (Leefbaar 3B), die echter met het realiseren van Wilderszijde wel ongekende kansen ziet om tegemoet te komen aan de enorme woningbehoefte.
Arjen Hofman (ChristenUnie) bepleit een mix van inwoners en meer aandacht voor betaalbaarheid. Als je in Wilderszijde gaat wonen, ga je akkoord met de overlast door de luchthaven. Petra Verhoef (PvdA) heeft de indruk dat de goedkope woningen in latere jaren gebouwd gaan worden. Moet daar niet juist mee begonnen worden?
Wethouder Albert Abee geeft aan dat de grondontwikkelaars en de provincie tempo willen maken. “We liggen op schema. Zorgvuldigheid bij de planning en inspraak is mogelijk en nodig, en dat kost tijd. De huidige planning is haast moordend. Nog meer versnellen is onmogelijk.” Risico’s liggen nu, anders dan bij de economische crisis, bij marktpartijen. “De gemeente bouwt geen woningen, dat doen ontwikkelaars met aannemers. Maar, de kans is aanwezig dat we tijdens de jarenlange ontwikkeling van Wilderszijde te maken krijgen met een volgende crisis. Daarom worden er deelprojecten gebouwd die als woonomgeving zelfstandig kunnen functioneren. We zullen zeker ook in het begin woningen in het goedkopere segment bouwen.”

Winkeliers

Christiaan Veltrop sprak namens de drie winkeliersverenigingen aan het begin van de commissievergadering in. Meer inwoners betekent meer potentiële klanten. Toch baart de vestiging van lokale voorzieningen in Wilderszijde de huidige ondernemers zorgen. Een voorgenomen oppervlakte van 3.000-5.000 m2 voor ‘een winkel om de hoek’ staat op gespannen voet met de wens van Bergschenhoek (weer) een bruisende kern te maken en in Berkel Centrum West niet voor leegstand te bouwen. De winkeliers raden het toevoegen van een groot winkelbestand in Wilderszijde daarom af. Ze willen vanaf nu actief bij het ontwikkelen van plannen betrokken worden.
Hans van der Stelt (CDA) beschouwt de wijk Wilderszijde met de omvang van 7.000-8.000 inwoners als een op zichzelf staande kern. Hij begrijpt de zorg van de winkeliers, maar het is volgens hem de bedoeling een kleinschalig winkelgebied te realiseren. Hij vraagt het college met klem winkeliersverenigingen bij de planning te betrekken. Jan Jumelet mist ruimte voor een kerk in het (sociaal-cultureel) ontmoetingscentrum. Michiel Muis vindt juist dat ruimten van in de wijk aanwezige scholen, moskee en gemeentehuis beter moeten worden benut.
Wethouder Abee: “De complete woonwijk wordt een dorp op zich. Bergschenhoek en Berkel moeten meeprofiteren van woningbouw in Wilderszijde. De gemeente maakt daarin keuzes; winkeliersverenigingen kunnen adviseren.”

Mobiliteit en parkeren

Hoewel Eric Kampinga zijn VVD niet aangeduid wil zien als ‘vroempartij’ wordt hij niet blij van de voornemens Wilderzijde autoluw en ‘auto te gast’ te maken en het bezit van een tweede auto te ontmoedigen. Jan Jumelet ziet jaarlijks het autobezit toenemen en acht daarom de plannen voor een autoarme wijk niet realistisch. Bovendien, het OV zit al overvol, met name de metrolijn barst tijdens de spits uit z’n voegen. Dus, daarin tijdig investeren en de capaciteit verhogen! Michiel Muis wil afdoende maatregelen om het vervoer van kinderen naar school per auto te beperken. Huurders en kopers moeten bij het tekenen van het contract weten dat ze in een autoluwe wijk – met beperkingen – komen te wonen, vindt hij. Henk Meester ziet dat het parkeren op eigen terrein in de regel weinig plaatsvindt, waardoor het aantal plaatsen op de openbare weg nog meer onder druk komt te staan. Ook vindt hij, evenals Menno Duk, 1.175 laadpalen voor elektrische auto’s verre van realistisch. Het ‘groots en meeslepend’ mag wel meer ‘ingetogen’. Arjen Hofman wil onderbouwde gegevens over de verkeersafwikkeling uit de woonwijk.
Wethouder Abee: “We willen een wijk van de toekomst bouwen. Grondgebonden woningen zullen rond de parkeernormen liggen, maar appartementen krijgen een lagere parkeernorm.”

Duurzaamheid en milieuoverlast

Menno Duk vraagt zich af waarom de woningen ‘bijna energie neutrale gebouwen’ worden (BENG). Ivana Citterbartová (GroenLinks) ontnuchtert het sprookje van het mooie wonen in groen/blauwe wijk, met vergezichten waar mensen elkaar in de buitenruimte kunnen ontmoeten. De wijk wordt volgens haar ingeklemd tussen de aanvliegroute van RTHA, de uitstoot van de A16 Rotterdam, de geluidsoverlast van de HSL en de verkeersdrukte op de Boterdorpseweg. Ook Petra Verhoef vraagt aandacht voor het wonen in een gebied met dreigingen van geluidsoverlast en luchtvervuiling.
Wethouder Abee: “Alleen nul-op-de-meter woningen bouwen zou tot eenvormigheid leiden. Ik ben niet ontevreden over het duurzaamheidsgehalte van de wijk. Aansluiten op een warmtenet is niet haalbaar.”
En over het wonen in een wijk omringd door milieurisicofactoren: “De milieueffectrapportage (MER) zal te zijner tijd uitsluitsel geven over geluidsbelasting en luchtvervuiling. We zullen eerlijk moeten communiceren wat de beperkingen van de woonomgeving zijn.”

Geef een reactie