zondag 31 mei 2020 | week 22
Home » Politiek » Gemeente heeft eindelijk visiestuk ‘Lansingerland Duurzaam’ gereed

Gemeente heeft eindelijk visiestuk ‘Lansingerland Duurzaam’ gereed

Gemeente heeft eindelijk visiestuk ‘Lansingerland Duurzaam’ gereed

Lansingerland – Commissie Ruimte sprak op dinsdag 2 juli ruim twee uur over de vertraagd uitgebrachte visie hoe het college vorm en inhoud wil geven aan de energietransitie, de circulaire economie en de klimaatadaptatie. Dit is nog maar het begin. Er staat ons heel wat te wachten. Het onderwerp komt als vast punt op de kwartaalagenda.

Freek J. Zijlstra

Het college van b. en w. schrijft in haar toelichting dat bij een gemeente met een hoogwaardige woonkwaliteit, een bloeiende economie en een goede bereikbaarheid binnen de Randstad ook oog voor een duurzame invulling van de toekomst hoort. In deze duurzaamheidsvisie zet het college de stip aan de horizon in 2050. De ambities en de strategische aanpak om einddoelen te behalen worden beschreven onder energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.
Het college vindt de ambities stevig en stelt in de begroting structureel € 300.000 per jaar beschikbaar, naast het instellen van een (duurzaamheidsfonds voor initiatieven vanuit de samenleving.
Duurzaamheid is een thema in ontwikkeling; reden waarom de visie als een dynamisch document wordt beschouwd dat wellicht elke vier jaar in verband met landelijke doelstellingen en technologische ontwikkelingen aangepast moet worden. Nog dit jaar wordt een uitvoeringsprogramma voor de korte termijn opgesteld, bestaande uit meerdere projecten en acties. Daarover zal de gemeenteraad drie keer per jaar geïnformeerd worden.
In de Klimaatwet staat dat in 2050 de CO2-uitstoot met 95 procent verminderd moet zijn en in
2030 met 49 procent ten opzichte van 1990. De gemeente Lansingerland volgt in de duurzaamheidsvisie dat traject. Daarin is 2030 een tussenstation.

Energietransitie

Wat betreft de energietransitie streeft men ernaar dat in 2030 de helft van het aantal woningen aardgasvrij is en in 2050 alle 30.000 woningen. In de glastuinbouw moet door aansluiting op een warmtenet in 2030 40% minder CO2 uitstoot zijn en in 2040 75% van het energieverbruik buiten de gemeente worden opgewekt, waarna in 2050 de glastuinbouw klimaatneutraal moet zijn. De gemeente wil zelf in 2020 zonnedaken op al het eigen vastgoed hebben liggen, in 2025 emissieloos doelgroepenvervoer, in 2035 al het eigen vastgoed aardgasvrij en in 2050 CO2 neutraal zijn en alle benodigde energie zelf opwekken. Ook mobiliteit krijgt de nodige aandacht: het fietsgebruik wordt gestimuleerd en veiliger gemaakt, in 2025 streeft men naar 30% reductie in CO2 uitstoot en in 2030 moet het openbaar vervoer emissievrij zijn.

Circulaire economie en klimaatadaptatie

De gemeente streeft ernaar om in 2030 de regionale afvalketen geheel circulair gemaakt te hebben. In 2022 moeten bedrijven 50% minder afval hebben in de kantoor-, winkel- en dienstensector. In 2025 wil men emissieloze kassen hebben met een gesloten waterkringloop. De gemeente wil zelf in 2030 alle inkoop circulair hebben gemaakt.
Vanaf 2020 maakt men een begin met het klimaatbestendig inrichten en vanaf 2025 wil men het scheiden van afvalwater en regenwater gaan realiseren. Het streven is om in 2050 zo’n robuust water- en groensysteem te hebben zodat wateroverlast en bodemdaling wordt tegengegaan en noodzakelijke verkoeling kan bieden.

Politieke reacties

Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) stelt dat de energietransitie voor alle inwoners haalbaar en betaalbaar moet zijn. Hij pleit voor meer groen en waterberging om hitte, droogte en wateroverlast de baas te kunnen zijn. Hij wil dat inwoners de weg weten naar het energieloket van de gemeente en daar is een communicatieoffensief voor nodig. Inwoners die investeringen niet kunnen betalen, moeten daarbij door de gemeente geholpen worden.
Jurjen Dieleman (ChristenUnie) wijst op de Bijbel als bron hoe we als goede rentmeesters duurzaam met de aarde om moeten gaan. “We moeten zelf aan de slag. Een ander gaat de aarde niet redden!” Dieleman vindt dat iedereen mee moet kunnen doen; er mag geen ‘energiearmoede’ ontstaan.
Wat Menno Duk (GroenLinks) betreft mogen de ambities wel wat omhoog en is de einddatum 2050 wel heel ver weg. Als het college grootverbruiker glastuinbouw innovatief noemt, schept dat verwachtingen en verplichtingen. Duk vraagt ook aandacht voor woningen die te maken krijgen met paalrot als gevolg van te lage grondwaterstand.
Sam de Groot (PvdA) wijst evenals de ChristenUnie op ongelijkheid die kan ontstaan door duurzaamheidsmaatregelen, ook tussen huurders en huiseigenaren, bij stijgende gastarieven en dalende elektriciteitsprijzen.
Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) wil inzicht in de cijfers uit 1990 die de onderbouwing vormen voor de tussen- en einddoelen. “Hoe kun je monitoren, als je niet weet wat je uitgangspositie is? Wat is het concrete CO2 doel voor 2030? Als aansluiting op het warmtenet er niet komt, wat is dan plan B?” Hij wil een grotere rol voor de raad bij het (tussentijds) vaststellen van de route om de einddoelen te kunnen behalen.
Charles van Harn (CDA) vergelijkt de situatie waarin we zitten met een Deltaplan. Hij vraagt zich af in hoeverre de gemeente op kan trekken met buurgemeenten en de regio, bijvoorbeeld op het gebied van de afvalverwerking.
Matthijs Machielse (VVD) is trots dat deze visie er ligt. Hij wil graag een gedetailleerde tabel met daarin opgenomen welke acties er nu lopen of op welk tijdstip gepland zijn. Wat hem betreft hoeft Lansingerland niet voorop te lopen in de realisatie van duurzaamheid.
Michiel Muis (D66): “We komen van helemaal geen beleid naar een plan voor de toekomst! Het is een utopie dat de gemeente alleen maar hoeft te faciliteren en dat bedrijven en inwoners zelf maar moeten investeren. Daar moet meer geld bij.” Muis vindt juist dat er te weinig urgentie uit de plannen spreekt. ”Aan de slag!”
Wethouder Albert Abee vindt dat daken van bedrijventerreinen zich uitstekend lenen voor het plaatsen van zonnepanelen, en het zal nog een hele uitdaging zijn om tenminste één windmolen in Lansingerland te plaatsen, maar alles heeft tijd nodig. “Deze visie is geen eindpunt, maar een proces waarin we stappen. Gras gaat niet harder groeien door er aan te trekken.” Kijkend naar Menno Duk (GroenLinks) die een wel heel brede scheiding midden op zijn hoofd heeft: “Misschien heeft de heer Duk dat op zijn hoofd geprobeerd?” Duk: “Ik trek inderdaad de haren uit mijn hoofd als ik zie hoe traag het gaat met het realiseren van de duurzaamheidsvisie!”
Volgens wethouder Abee is de innovatieve glastuinbouw dan wel een grootverbruiker, die sector is wel van belang in het (mede)voeden van de wereldbevolking.

Geef een reactie