donderdag 3 december 2020 | week 49
Home » Algemeen » Er ligt een conceptplan voor Bosland
De huidige indeling van het gebied.

Er ligt een conceptplan voor Bosland

Er ligt een conceptplan voor Bosland

Lansingerland – De ambtelijke organisatie praatte op dinsdag 3 november de gemeenteraadsleden bij over de gebiedsvisie die het college van b. en w. heeft op het afvalbrengstation en het woonwagencentrum aan Bosland in Bergschenhoek.

Freek J. Zijlstra

Nadat de commissie Ruimte hierover op 10 en/of 11 november van gedachten heeft gewisseld, wordt de raad op 26 november gevraagd met de plannen in te stemmen. Hiertoe is een vijftal rapporten tussen februari en juni, inclusief vier van adviesbureaus, toegevoegd. Een programma van eisen stamt uit september van dit jaar. Een wel heel heikel punt is dat over de precieze plannen (nog) geen overleg met de bewoners van het woonwagencentrum blijkt te zijn geweest.

Drie activiteiten

Te midden van een kassengebied zijn op de huidige pijpenla van het langgerekte gebied langs de enige toegangsweg die Bosland heet, het afvalbrengstation (ABS) Bergschenhoek, het woonwagencentrum en een composteringsbedrijf ondergebracht. De drie activiteiten worden dan wel als drie afzonderlijke deelprojecten beschouwd, de te volgen strategie en besluitvorming vereist echter een integrale aanpak, een term die op ambtelijk niveau vaker gebezigd wordt. Het ABS is aan een stevige upgrade anno 2020 toe, de kwaliteit van leven voor bewoners van het woonwagencentrum schiet op die locatie ernstig tekort en het achterterrein dat sinds 2016 in eigendom van de gemeente is en tijdelijk verhuurd wordt, moet nog een definitieve bestemming krijgen.

Alternatieven voor het ABS

Het ABS moet dusdanig gemoderniseerd worden, dat auto’s een helling op en een rondje kunnen rijden op een verhoogd plateau en vervolgens gemakkelijker hun afval in de daaronder opgestelde containers kunnen deponeren. Nu moet men een wankele trap op en het afval van bovenaf in een container proberen te gooien. De bereikbaarheid van het ABS is ronduit slecht. Wie herinnert zich de files tijdens de eerste lockdown niet? Is er in Lansingerland een alternatieve locatie beschikbaar en wat zijn de mogelijkheden voor de dan vrijgekomen ruimte, met grond die wellicht flink gesaneerd moet worden? Men heeft zeven centraal gelegen locaties onderzocht, waarbij gekeken is naar een snel beschikbare ruimte, bereikbaarheid, verkeersdoorstroming, milieuvereisten en de geraamde kosten. Er bleven drie locaties over, te weten het perceel aan de voorzijde van Bosland, de huidige locatie in ruimere opzet en een locatie op het bedrijventerrein aan de Leeuwenhoekweg. Gebruik van die locatie kost geld, omdat de grond dan niet meer verkocht kan worden om bedrijven zich te laten vestigen.

Waar komt het woonwagencentrum?

Er is een stedenbouwkundige studie voor Bosland uitgevoerd, waaruit blijkt dat dit gebied niet voor maatschappelijke functies inzetbaar is. De strook is ook te smal om het geschikt te maken als toegevoegd kassengebied. Het achtergebied kan geen zinvolle groenvoorziening worden en zou geschikt gemaakt kunnen worden als zonnepanelenweide. Bij uitplaatsing van het ABS naar de Leeuwenhoekweg zou het woonwagencentrum in het middendeel verruimd en opgeschoven kunnen worden, eventueel aangevuld met kleine bedrijfsactiviteiten. Het woonwagencentrum kan alsnog naar een andere locatie verhuizen, maar dat deelplan is helemaal niet uitgewerkt. Er moet nog steeds een inventarisatie van wensen, eisen, rechten en plichten gemaakt worden. De ambtenaar zei dat er eerst een besluit over verhuizing van het ABS genomen moet worden, daarna wordt er verder gedacht over de juiste locatie voor het woonwagencentrun. Hij gaf wel aan dat er gewerkt wordt aan een betere relatie met de bewoners.

Kosten

De inrichting en bouw van een nieuw afvalbrengstation gaat € 2 miljoen kosten. Daarbovenop komt het verlies aan grondwaarde voor een bedrag van € 1,5 miljoen. De directe kosten worden verhaald op de inwoners. Met een afschrijvingsduur van 20 jaar moet er jaarlijks € 100.000 opgehoest worden en dat komt per huishouden neer op een verhoging van de afvalstoffenheffing met € 3,71. In 2020 bedroeg deze heffing voor een meerpersoonshuishouden € 290,49. De te verwachten inkomsten van de zonnepanelenweide vallen weg tegen de huuropbrengsten van de grond aan het huidige composteringsbedrijf.