zondag 12 juli 2020 | week 28
Home » Politiek » Deze maand besluit gemeenteraad over cultuurhuis in Berkel Centrum
Een artist impression van het Cultuurhuis in Berkel Centrum.

Deze maand besluit gemeenteraad over cultuurhuis in Berkel Centrum

Betalen we cultuurhuis Blok B met elkaar?

Deze maand besluit gemeenteraad over cultuurhuis in Berkel Centrum

Lansingerland – Het college van b. en w. heeft na uitgebreid onderzoek alsnog besloten dat realisatie van een cultuurhuis in Berkel Centrum West met publiek geld bekostigd moet gaan worden. Behalve een miljoenen investering is na het eerste jaar in 2023 nog eens bijna € 783.000 aan exploitatiekosten nodig, een bedrag dat geleidelijk naar € 650.000 per jaar gaat àls Blok B een succes wordt. De commissie Ruimte en de gemeenteraad spreken er deze maand weer over om tot een definitief besluit te komen. De knopen worden dan geteld.

Freek J. Zijlstra

Vestiging van een cultuurhuis in Berkel Centrum West past in de ambitie van het college dat elke kern een eigen ontmoetingsplek heeft waar jong en oud samenkomen voor ontspanning, ontwikkeling en inspiratie. Daar is ook ruimte beschikbaar voor culturele en maatschappelijke organisaties, winkeliers en ondernemers. Op basis van publieke peilingen blijkt dat inwoners van onze groeigemeente meer cultureel aanbod in de eigen woonomgeving willen, die bestaat uit film, cabaret, festivals, literair aanbod en (jeugd)theater.
Als uitgangspunten werd door het college vastgesteld dat er aansprekende horeca aanwezig moet zijn, een bibliotheekfunctie A vestiging, een zaal met filmdoek en/of een groot podium en een capaciteit van 200 – 250 stoelen, commercieel gebruik van multifunctionele ruimtes, en toegankelijk voor minder validen en een ruime parkeergelegenheid.

Hot topic in 2019

We hebben u vorig jaar in een achttal artikelen uitgebreid geïnformeerd over de collegeplannen. De eerste contouren werden geschetst en besproken in april en mei. Vervolgens werd een conceptvoorstel ‘Cultuurhuis Blok B’ gepresenteerd en werden na bespreking in achtereenvolgens commissie Samenleving en Gemeenteraad de politieke en financiële afwegingen gemaakt en een voorlopig groen licht gegeven. Het college kreeg in haar voornemens openlijke steun van de Winkeliersvereniging Berkel Centrum en Ondernemend Lansingerland. Ook Mario van Vliet kwam namens ’t Web vertellen hoe een cultuurhuis succesvol kan functioneren en woordvoerders van Bibliotheek Oostland lieten weten reikhalzend uit te kijken naar een onderkomen in zo’n nieuw jasje. Niet iedereen ziet voordelen in vestiging van Blok B. Er zijn kritische en bezorgde kanttekeningen van horeca/zaalexploitanten die bijvoorbeeld oneigenlijke concurrentie door subsidie voorzien.

Toch publieke financiering?

Tijdens de beeldvormingsavond op 16 oktober 2019 bleken gedetailleerde cijfers over private òf publieke financiering niet beschikbaar te zijn, waarna besloten werd de bespreking en besluitvorming daarover op te schorten tot december. Nu staat op de agenda van Commissie Samenleving van donderdag 16 januari a.s. alsnog de bespreking en gevraagde beslissing over cultuurhuis Blok B op het programma.
De private en publieke varianten zijn doorgerekend en daaruit blijkt dat de publieke variant financieel het meest aantrekkelijk is. De gemeente heeft bovendien meer invloed om op de organisatie, financiën en inhoud van de programmering te sturen. Risicoanalyse wijst uit dat er geen verschil tussen beide varianten is. De kans dat er een private investeerder wordt gevonden acht men uiterst klein.
In de gemeenteraadsvergadering van 30 januari a.s. wordt de uiteindelijke beslissing genomen of cultuurhuis Blok B in publiek eigendom gerealiseerd wordt. De ontwikkeling staat gepland in bouwblok 5. De exploitatie zal via een nog op te richten beheerstichting verlopen.
De rol van het college is groot: het sluit een overeenkomst met de ontwikkelaar, het onderhoudt een subsidierelatie met de beheerstichting, het stimuleert het cultureel en sociaal programma, het is verantwoordelijk voor groot onderhoud van het pand en het waarborgt de continuïteit van het concept.
Na het definitieve groene licht van de gemeenteraad wordt de koop- en aanneemovereenkomst met de ontwikkelaar afgesloten, worden overeenkomsten met de kernpartners opgesteld (Bibliotheek Oostland, LantarenVenster en een horecaonderneming) en wordt een werkgroep opgericht. Daarna worden inwoners, partners, verenigingen en ondernemers betrokken.

En wat kost dat?

Voor de aankoop van de grond, het casco en de vaste en losse inrichting van Blok B is een investeringskrediet nodig. De hoogte van dat bedrag valt onder de geheimhouding van de gemeenteraad. Deze procedure wordt gevolgd om een open inschrijving voor dit bouwproject met een zo scherp mogelijke offerte mogelijk te maken. Het college heeft echter laten vaststellen dat het gunnen van de opdracht tot bouw van een cultuurhuis aan de ontwikkelcombinatie ABB Bouwgroep / Waaijer Projectrealisatie zonder aanbestedingsprocedure op juridische gronden mogelijk is.
Buiten de investering voor het vastgoed – er worden door deskundigen bedragen van € 10 miljoen en meer genoemd – wordt als jaarlijks terugkerend budget € 650.000 in de begroting opgenomen. Er wordt rekening gehouden met aanloopkosten, die in 2023 op € 132.754 worden geraamd en in de jaren daarna achtereenvolgens op € 91.189, € 47.156 en € 25.386 in 2026. Tegen die tijd moet de beheersstichting selfsupporting zijn, buiten die structurele begroting van € 650.000. Conform gemeentelijk beleid wordt jaarlijks een vast bedrag begroot voor groot onderhoud, volgens de kostenraming jaarlijks oplopend vanaf € 23.500.
Tegenover de uitgaven staan huurinkomsten die voorzichtig geraamd worden rond de € 450.000 per jaar.
Mocht Blok B onverhoopt geen succes worden dan is in principe ombouw van het complex naar appartementen en een horecavoorziening op straatniveau mogelijk. Daar hangt wel een nu niet in te schatten prijskaartje aan.
De kosten voor de realisatie van de fietsenstalling worden voor een bedrag van € 1 miljoen ten laste van de grondexploitatie Berkel Centrum gebracht.