zondag 24 januari 2021 | week 03
Home » Politiek » Depot veroorzaakt problemen bij omwonenden
De Noordeindseweg wordt compleet heringericht.

Depot veroorzaakt problemen bij omwonenden

Depot veroorzaakt problemen bij omwonenden

Berkel en Rodenrijs – De Noordeindseweg wordt in 2020 compleet heringericht. Dat geeft voor omwonenden veel overlast, maar dan heb je aan het eind van het jaar ook wat! Buren een straatlengte verderop ‘genieten’ mee van de overlast aan bouwmaterieel en vinden onvoldoende gehoor bij aannemer en gemeente. Ze zijn naar de rechter gestapt.

Freek J. Zijlstra

Het bouwdepot op de hoek van de Westersingel en de Oudelandselaan.

Werkzaamheden in de openbare ruimte kunnen voor direct omwonenden heel ingrijpend zijn en als deze maanden aanhouden de leefbaarheid enorm onder druk zetten. Vooral als er sprake is van het vervangen van het rioleringsstelsel en de openbare weg maanden lang is veranderd in een bouwput. Zwaar materieel schrikt je ’s morgens in alle vroegte op en het kan zomaar gebeuren dat bouwcontainers, grote machines, steenhopen of bergen zand wekenlang het uitzicht van de woonomgeving bepaalt. Dat vereist een goede afstemming tussen de uitvoerende aannemers en bewoners, en de gemeente die verantwoordelijk is voor adequate communicatie vooraf en tijdens de hele operatie. Daar gaat het nogal eens mis, en dan blijkt dat omwonenden niet gehoord of slecht geïnformeerd zijn of met hun (tussentijdse) klachten geen gehoor vinden. Als het aan burgerparticipatie schort, gaan sommige inwoners naar de gemeenteraad. Ze spreken daar in of zorgen dat een politieke partij zich er mee bemoeit. Dat levert antwoorden op, maar, ‘het werk moet wel gedaan worden’ zegt de gemeente dan. Soms gaat men naar de rechter om af te dwingen dat er snel iets aan de nijpende situatie wordt gedaan. Samen maken we het weer leefbaar, tòch?

Vragen door de raad

Tijdens de commissievergadering van 7 juli heeft het CDA vragen gesteld over de herinrichting van de Noordeindseweg en de overlast die daardoor wordt veroorzaakt voor bewoners tegenover het perceel grenzend aan de Oudelandselaan en de Westersingel. Deze openbare ruimte wordt namelijk (tijdelijk) gebruikt als opslagplaats en uitvalsbasis voor de aannemers die de werkzaamheden aan de Noordeindseweg uitvoeren. Volgens de verontruste bewoners doen zich verkeersonveilige situaties voor op de momenten dat het rijdend materieel zich verplaatst van of naar de Noordeindseweg en als er materialen aangevoerd of afgevoerd moeten worden naar deze opslagplaats.
Het college heeft op 10 juli schriftelijk geantwoord. In de brief zegt het college de overlast die de omwonenden van het werkterrein ervaren te betreuren. Er is met een tweetal bewoners overleg geweest en vervolgens een bewonersbrief rondgestuurd. De aannemers zeggen zich bewust te zijn van het feit dat ze zich met zwaar materieel in de openbare ruimte begeven en dat de veiligheid en leefbaarheid van groot belang zijn. Daarop zijn de directievoerder en de toezichthouder dagelijks op de locatie aanspreekbaar, maar daar is geen gebruik van gemaakt.
Het college legt uit dat bewust voor deze locatie als opslagplaats is gekozen. Op de Noordeindseweg zelf is hiervoor geen ruimte beschikbaar en dit perceel op de hoek van de Westersingel en de Oudelandselaan is een vrij liggend openbaar stuk terrein, dat verder toch niet (of nauwelijks) gebruikt werd, relatief in de buurt van de uit te voeren werkzaamheden. Het college weerlegt het beeld dat er zich hierdoor onveilige situaties voordoen. Dat gedeelte van de Oudelandselaan betreft een 30 km/h-zone en de kruising Oudelandselaan-Noordeindseweg is momenteel afgesloten, waardoor er veel minder ‘overig’ verkeer op dit gedeelte van de Oudelandselaan rijdt. Bouwverkeer van en naar de opslagplaats (uitrit) verleent voorrang aan alle verkeer. Het college stelt dat de werkzaamheden netjes en conform afspraken uitgevoerd worden.

GroenLinks heeft op woensdag 22 juli nog een aantal aanvullende vragen aan het college gesteld, nadat met omwonenden was gesproken. De fractie vraagt in hoeverre de gemeente informatie en klachten die daar binnen komen daadwerkelijk deelt met de directievoerder en de toezichthouder. Omdat veel klachten van omwonenden over de verkeersveiligheid gaan, begrijpt de GroenLinks-fractie niet dat er tóch geen verkeersregelaars ter hoogte van de opslagplaats worden ingezet. Wat zijn de richtlijnen voor inzet van verkeersregelaars?
En passant vraagt de fractie zich af welke plannen de gemeente na beëindiging van de werkzaamheden voor dit perceel aan de Westersingel/Oudelandselaan heeft en oppert de mogelijkheid er in overleg met het Hoogheemraadschap Delfland een wateropslaggebied van te maken.

De maat is vol: gang naar de rechter

Een aantal omwonenden heeft op 20 juli bezwaar aangetekend tegen het besluit van b. en w. om een omgevingsvergunning te verlenen aan de aannemer voor het opslaan van bouwmaterialen op openbare gronden. Het depot is nu al een aantal maanden ingericht en operationeel voor dagelijks gebruik. In verband met de aard en ernst van de overlast, de periode dat deze heeft geduurd en nog dreigt te blijven aanhouden, is de voorzieningenrechter gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Het doel hiervan is de ervaren overlast zoveel mogelijk te beperken, zowel in tijdsduur als in omvang.
In het bezwaar is ook sprake van het bijplaatsen van meerdere bouwketen en toilet die door werklieden van diverse ondernemingen worden gebruikt. Het depot wordt dus niet alleen gebruikt voor opslag van goederen, maar ook voor het parkeren van voertuigen en werktuigen en als uitvalsbasis en verblijfslocatie van personeel. In conclusie gaat het dus niet om een bouwplaats maar om een gebied van waaruit werkzaamheden elders worden gefaciliteerd. Er staan regelmatig zware werktuigen en voertuigcombinaties op de openbare weg geparkeerd. Dat veroorzaakt voor omwonenden onveilige verkeerssituaties, waar bovendien sprake is van doorgaande fietsers vanaf de Almaardermeerlaan richting de Oudelandselaan of Westersingel. Direct omwonenden ervaren het depot als zeer ontsierend en zien er erg tegenop hier een jaar of wellicht nog langer op te moeten blijven uitkijken.
(Wordt ongetwijfeld vervolgd.)