vrijdag 25 september 2020 | week 39
Home » Politiek » Deelscooters

Deelscooters

Deelscooters

Lansingerland – Het zal u niet ontgaan zijn dat sinds juni twee bedrijven het gebruik van deelscooters aanbieden en zo kun je op allerlei plaatsen in Lansingerland (letterlijk) tegen een lichtgroene Go of donkergroene Felyx aanlopen. Het college van b en w. stelde de gemeenteraad op 1 september jl. op de hoogte over de gang van zaken.

Freek J. Zijlstra

Duurzaam en toekomstgericht zijn te toverwoorden als het om de nieuwe invulling van de flexibele mobiliteitsbehoefte in onze gemeente gaat. Deelmobiliteit en elektrisch vervoer worden als een positieve bijdrage daaraan beschouwd. Hoewel je scooters zou associëren voor het gebruik over een langere afstand, wordt deze vervoersvorm ook ingezet voor de ‘first- & last-mile’, het overbruggen van de afstand van de woning naar de aansluiting op het openbaar vervoer.

Voordelen deelgebruik

De bedrijven Go-Sharing als Felyx zijn al een tijd operationeel in Rotterdam. In juni van dit jaar is het bedrijf Go-Sharing een proef gestart met het aanbieden van elektrische deelscooters in Lansingerland (alleen Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs). Daarbij zijn ca. 10 elektrische scooters in de gemeente geplaatst. Uit deze proef bleek dat de elektrische deelscooters goed worden gebruikt. Het servicegebied is inmiddels uitgebreid naar Bleiswijk en met een huidige inzet van ongeveer 30 deelscooters in Lansingerland actief. Sinds 1 augustus is ook Felyx met gemiddeld 15 deelscooters in Lansingerland actief. De bedrijven verwachten dat het gebruik blijft toenemen.
Door de coronacrisis zijn alternatieve vormen van mobiliteit ontstaan, waarvan bewust gebruik wordt gemaakt. Los van huidige situatie biedt deze vorm van deelmobiliteit volgens het college van b. en w. onze gemeente een aantal voordelen: Een breder mobiliteitsaanbod, snel en flexibel voor- en natransport naar een aansluiting met het openbaar vervoer, afname van het (tweede) autogebruik en een verbeterde bereikbaarheid van woonkernen waar OV in de directe omgeving ontbreekt, minder uitstoot en geluidsoverlast ten opzichte van scooters met een verbrandingsmotor.

Parkeeroverlast

In principe mogen elektrische deelscooters overal (volgens de geldende verkeersregels) parkeren. In de gebruikersapp worden gebieden aangewezen waarbinnen de huur kan worden gestart en beëindigd. Gebruikers moeten de scooters op een veilige en wettelijk toegestane wijze parkeren (op het trottoir, in de berm of op speciaal daarvoor aangewezen plekken).
Helaas ontstaat overlast doordat niet alle gebruikers zich even goed aan de verkeersregels houden of meerdere scooters bij elkaar geparkeerd worden. Na overleg met de gemeente hebben beide aanbieders het servicegebied inmiddels aangepast, zodat er minder parkeeroverlast in de voetgangersgebieden (en markt) van Bergschenhoek Centrum en Berkel en Rodenrijs Centrum ontstaat.

Goede afspraken maken

De gemeente Rotterdam heeft ervaring met het aanbieden van elektrische deelscooters. Men heeft daar begin 2020 beleidsnotities opgesteld en zowel het gebruik als de maximum aantallen voertuigen geregeld. Het college schrijft dat in Lansingerland de noodzaak tot een dergelijk beleidskader nog onvoldoende aanwezig is. Wel zijn er afspraken met de aanbieders van de deelscooters gemaakt over de klachtafhandeling en het desgewenst aanpassingen van het servicegebied. Beide aanbieders houden de gemeente periodiek op de hoogte met gebruikscijfers.
Het college van b. en w. juicht de ontwikkeling van alternatieve en duurzame mobiliteitsconcepten toe en is blij dat deze ook in onze gemeente beschikbaar zijn. Het gebruik van deelauto’s als regulier vervoermiddel kan ook bijdragen aan de transitie naar meer duurzame mobiliteit, het persoonlijk autobezit verlagen en de parkeerbehoefte in woongebieden doen afnemen.