dinsdag 9 maart 2021 | week 10
Home » Algemeen » De resultaten van de lezerspeiling

De resultaten van de lezerspeiling

Wat kun je allemaal met € 137 miljoen doen?

De resultaten van de lezerspeiling

Lansingerland – Tientallen lezers van De Heraut hebben uitgebreid gereageerd op de vraag hoe in hun ogen de ontvangen € 137,6 miljoen Eneco-gelden het best besteed zouden kunnen worden. Een kwart van de lezers kiest voor duurzame en groene investeringen. Bijna een kwart is voor het mogelijk maken van betaalbare woningen voor starters en senioren. Krap een zesde van de lezers wil gewoon cashen, meestal door een flinke jarenlange verlaging van de OZB. De andere lezers willen dat er geld naar de financiële reserves gaat, naar cultuur en sport, gratis OV voor ouderen of meer toezichthoudende Boa’s.

Freek J. Zijlstra

Met het plaatsen van een artikel in De Heraut van 2 september jl. werden lezers uitgenodigd met voorstellen voor de besteding van de geïncasseerde € 137,6 miljoen te komen. Er werden enkele suggesties gedaan, zoals teruggave aan de inwoners via verlaging van de OZB, investeren in een duurzame samenleving of het nemen van klimaat adaptieve maatregelen, het plaatsen van tijdelijke starterswoningen, meer cultuur en sportaccommodaties, of inzetten op zorg en veiligheid.

Verantwoording

Lezers werden ook via Twitter en Facebook op de peiling geattendeerd. Men werd verzocht een mail met gemotiveerde suggestie(s) naar peiling@de-heraut.nl te sturen. Daarmee werd een weldoordachte reactie gegarandeerd en was de indiener traceerbaar. De gegeven motivaties werden uiteraard anoniem verwerkt bij de beschrijving van de gegroepeerde resultaten. Soms citeren we in de hiernavolgende tekst een bewerkte quote. Na sluiting van de indieningstermijn hadden 70 lezers (29 vrouwen en 41 mannen) 100 onderbouwde suggesties gedaan. Sommige lezers noemden meerdere mogelijkheden waaraan deze gemeenschapsgelden besteed zouden kunnen worden. Wij vinden de schriftelijke respons voor een lezerspubliek een uitstekende opbrengst en we danken die lezers dan ook hartelijk dat ze weloverwogen keuzes hebben gemaakt en überhaupt de moeite hebben genomen dat goed te verwoorden! We beseffen natuurlijk dat dit onderzoekje geen representatieve steekproef is. De resultaten geven echter in hoofdlijnen een helder beeld en zijn wat ons betreft veelzeggend indicatief.
De komende weken lichten we de top vier aan uitkomsten er nog eens uit en bieden alle lezers de mogelijkheid geheel anoniem vóór of tegen een vraag over dat item te stemmen. Vandaag maken we daar al een begin mee (zie bijgevoegd kader ‘de vraag van de week’).

Uitbetalen aan inwoners

In deze economisch spannende corona tijden gaat het niet iedereen voor de wind. Elk extraatje is welkom. Daarom kiest wellicht 17% van de lezers voor uitbetaling van een bedrag aan de inwoners. ’Geld van de gemeenschap moet daarin terugvloeien’ en ‘Gebruikers die jarenlang afnemer van Eneco waren, hebben recht op een evenredig aandeel’, schreef men. Een andere lezer rekende uit dat een gelijkelijk verdeelde opbrengst € 2.200 per inwoner betekent. ‘We moeten voorkomen dat door politiek handjeklap de opbrengst versnipperd wordt.’ De meeste lezers die voor cashen kozen, schatten het echter iets reëler in door een substantiële verlaging van de OZB over een reeks van jaren voor te stellen, zonder een bedrag te noemen. Een lezeres wilde de opbrengst naar rato per inwoner verdelen, maar als voorwaarde stellen dat het ontvangen bedrag zou worden aangewend om het huis te verduurzamen en de eigen woonomgeving klimaatbestendig te maken. Dat brengt ons bij de volgende twee mogelijkheden.

Duurzaam investeren

We gaan op den duur onvermijdelijk van de gasaansluitingen af. Dus moeten er andere oplossingen worden gezocht om ons huis te verwarmen en schone energie op te wekken. Ongeveer 12% van de lezers kiest daarom voor duurzame investeringen ten behoeve van de energietransitie, zoals het aanleggen van een warmtenet, het plaatsen van windmolens en/of zonnepanelen of het vullen van een subsidiefonds waarop huishoudens bij die transitie aanspraak kunnen maken. ‘Zo hebben we er langdurig plezier van’ en ‘Dat zijn investeringen voor de toekomst van onze (klein)kinderen.’ Eén lezer ziet wel wat in de aanschaf en exploitatie van pakweg 2.000 elektrische deelauto’s, wellicht geïnspireerd door de groene deelscooters die nu in Lansingerland te gebruiken zijn.

Meer groen in de woonomgeving

Met het oog op klimaat adaptieve maatregelen vindt 13% van de lezers het vanzelfsprekend dat er meer bomen en struiken worden aangeplant, bijvoorbeeld in de middenberm en langs de doorgaande wegen, zoals de Klapwijkseweg en Oudelandselaan. Dat zou de uitstoot en geluidsoverlast door het autoverkeer beperken. Een lezer wil ook de nieuw ingerichte rotondes dan vergroenen. ‘Dit kan volgens ons door het aanbrengen van bomen en struiken aan de binnenzijde van de fietspaden rondom de rotonde, zonder dat het zicht op die fietspaden voor het autoverkeer gehinderd wordt.’ Andere lezers willen meer aanplant in de verstedelijkte winkelcentra en zo ‘urban jungles’ scheppen. ‘Zo kunnen we een leefbare woonomgeving aan onze kinderen achterlaten’ en ‘Ik ben in deze gemeente komen wonen omdat er zoveel groen was. Jammer genoeg is daar weinig meer van over’. Vergroenen en een hoog onderhoudsniveau stimuleert bovendien de werkgelegenheid, betogen lezers.

Betaalbare woningen voor doelgroepen

Het zal u wellicht niet verbazen dat 22% van de lezers vindt dat er geld naar de bouw van starterswoningen, seniorenwoningen en kleine appartementen moet gaan. Wie niet weet dat het gebrek aan dat soort woningen een nijpend probleem in Lansingerland is en dat dit om een snelle oplossing vraagt, heeft de laatste tijd onder een steen geleefd. Echter, de gemeente bouwt zelf toch geen huizen, maar heeft wel financiële belangen bij de ontwikkeling van bouwgrond? Toch denken veel lezers dus dat linksom of rechtsom geld moet worden uitgetrokken voor het realiseren van meer (tijdelijke) woningen voor doelgroepen. Dus zou de gemeente kunnen beginnen met het snel neerzetten van Tiny Houses of flexwoningen, zegt een aantal lezers. Anderen vragen om levensloopbestendige appartementen, zodat senioren kunnen doorstromen en er zo woningen voor startende gezinnen vrijkomen.

Financiën op orde en reserveren

Minder lezers (9%) zijn van mening dat met dit geld de gemeentelijke financiën op orde gebracht moeten worden. Dat kan zijn door schulden af te lossen, door het geld opnieuw te beleggen en de opbrengst ervan toe te voegen aan de jaarrekening en begrotingstekorten te dekken of een financiële reserve te creëren (niet duidelijk waarvoor).

Investeren in cultuur en sport

Ook maar 9% vindt dat een bedrag in cultuur en sport omgezet moet worden. Meer specifiek wordt dan gedacht aan het herstel van het klokkenlint, het uitbreiden van speelplekken voor de jeugd en het verbeteren van een aantal fietspaden waardoor skaters beter uit de voeten kunnen. Een lezer stelt voor het evenemententerrein bij De Windas te verplaatsen naar een plek ver buiten de bebouwde kom, waardoor overlast voor bewoners beperkt wordt.

Meer Boa’s en OV voor ouderen

Tot slot, slechts 6% van de lezers kiest voor meer veiligheid, toezicht en handhaving en vindt concreet dat er véél meer Boa’s op straat moeten komen. Het OV zou voor ouderen gratis moeten zijn en nog verbeterd kunnen worden, vindt 5%. ‘De senioren van nu hebben gezorgd voor dat Eneco-vermogen. Een fractie van die miljoenen zou nu ten goede moeten komen aan die ouderen’ en ‘Er is geen OV vanuit de woonwijken naar de drie dorpscentra’.

Diversen

Lezers willen glasvezelaansluitingen in de buitengebieden. Anderen vinden dat er extra geld naar de zorg voor ouderen mag, er meer ‘vakbekwame ambtenaren’ nodig zijn en meer snelheidscontroles moeten worden gehouden. Of geld geven aan anderen: ‘We gunnen het mensen om schuldenvrij aan een nieuw leven te beginnen, en daarom is een generaal pardon voor inwoners met schulden een goede besteding.’ Een heel actuele reactie: ‘Laten we het geld gebruiken om mensen die het hard nodig hebben hierheen te halen en een goede toekomst te geven, zoals vluchtelingen van de Griekse eilanden.’