vrijdag 10 juli 2020 | week 28
Home » Politiek » De Jeugdcoach Op School

De Jeugdcoach Op School

De Jeugdcoach Op School

Lansingerland – Op verzoek van de Leefbaar 3B-fractie besprak commissie Samenleving de voorgenomen aanpak van een beleidsaccent in het Sociaal Domein. Het maatschappelijk effect van de extra voorziening zal pas over enkele jaren zichtbaar zijn.

Freek J. Zijlstra

Aan het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 zijn tien beleidsaccenten toegevoegd, onder andere ‘de leraar trekt aan de bel’. Daarmee wordt beoogd signaleringen van kinderen die onderwijs volgen op een passende manier jeugdhulp aan te bieden.
Een goede samenwerking tussen opvoeders, onderwijskundigen, hulpverleners en mensen die extra begeleiding geven, is noodzakelijk om kinderen en jongeren alle kansen te bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Gemeente, scholen, zorgprofessionals en ouders moeten daarom nauw samenwerken en dat vraagt om coördinatie. De gemeente heeft daartoe na overleg met alle scholen en hun besturen gekozen voor (financiële) invulling van een Jeugdcoach Op School (JOS). Als een leerling dus zegt ‘Ik ga even langs bij JOS’, wordt geen plaatselijke fietswinkel bedoeld, maar een schoolmaatschappelijk werker die de weg weet in het veld van hulpverlening en wat de lokale overheid kan bieden en financieren.

Meetbare resultaten

Wouter Hoppenbrouwer vraagt zich na lezing van een uitgebreid rapport af of de extra inzet van financiële middelen werkelijk voor verbetering van de signaleringsfunctie zorgt. Hoe meet je dat? Hij heeft de indruk dat het schoolmaatschappelijk werk stopt na introductie van de Jeugdcoach Op School en wilde weten of het resultaat zal zijn dat kinderen veilig en gezond opgroeien en zich kunnen ontwikkelen.
Juval Pat El (VVD) stelde de vraag af of het extra geld (ruim € 100.000 per jaar jaar) nuttig besteed wordt en Nelleke Bouman (CDA) informeerde wat het ministerie bijdraagt. Volgens Leon Hoek (WIJ Lansingerland) was het de bedoeling de toegankelijkheid voor specialistische hulp te verbeteren en de expertise te vergroten. Hij stelde dat dit soort initiatieven tijd nodig hebben. “Het begint met een startdocument en het eindigt uiteindelijk met de vereiste zorg.” Diana van Reenen (GroenLinks) ziet graag dat de schotten in de leerlingbegeleiding weggenomen worden en vroeg zich af hoe de interactie met de IB-er (intern begeleider) in de praktijk zal plaatsvinden. Kees-Willem Markus (ChristenUnie) wilde weten welke vrijheid van handelen scholen behouden bij een eenduidige aanpak als keuze voor schoolmaatschappelijk werk en de consultatie van Jeugd & Gezin worden gebundeld in een Jeugdcoach. Erik Jonker (D66) ziet nog steeds een rol voor de huisarts als doorverwijzer bij gesignaleerde problemen.
Wethouder Ankie van Tatenhove verduidelijkte de samenvoeging van budgetten van schoolmaatschappelijk werk en gemeente (Jeugdwet en beleidsaccent). Ouders blijven primair verantwoordelijk voor de aanvraag van extra zorg en hulp vanuit school.