donderdag 4 maart 2021 | week 09
Home » Politiek » De gemeentelijke organisatie blijft werken aan verbetering
.

De gemeentelijke organisatie blijft werken aan verbetering

De gemeentelijke organisatie blijft werken aan verbetering

Lansingerland – Het college van b. en w. heeft de gemeenteraad op 7 en 12 november jl. schriftelijk op de hoogte gebracht van de voortgang in de organisatieontwikkeling. Die is nog behoorlijk in beweging, want de directie versmalt. Men is van plan voortaan jaarlijks een rapportage te sturen.

Freek J. Zijlstra

In het najaar van 2017 is een organisatieontwikkeltraject vastgesteld. Het doel daarvan is een toekomstbestendige organisatie neer te zetten die weet wat er in de samenleving speelt. In vervolg is in het voorjaar van 2018 extra geld vrijgemaakt voor een kwalitatieve impuls van de ambtelijke organisatie. Inmiddels zijn formatieve versterkingen in de organisatie gerealiseerd.
Per 1 januari 2019 is een nieuwe hoofdstructuur ingevoerd. Binnen drie domeinen (Samenleving, Ruimte & Economie en Dienstverlening & Bedrijfsvoering) zijn beleid en uitvoering in de teams dichter bij elkaar gebracht. Medio november jl. heeft de concerndirecteur Dienstverlening & Bedrijfsvoering echter besloten de organisatie te verlaten. Vervolgens heeft de directie kenbaar gemaakt de samenstelling van de directie terug te brengen tot de algemeen directeur/gemeentesecretaris, de concerndirecteur Samenleving en de concerndirecteur Ruimte & Economie. De algemeen directeur wordt verantwoordelijk voor de taken en werkzaamheden binnen de bedrijfsvoering.

Doorontwikkeling

Teammanagers hebben het afgelopen jaar de structuur, bezetting, aanwezige functies en opgaven van hun team in beeld gebracht. Vervolgens is een analyse gemaakt van het takenpakket, het ambitieniveau en voor welke uitdagingen het team de komende jaren kan komen te staan. Ter ondersteuning heeft een extern bureau een programma ontwikkeld dat op teamcompetenties is gericht. Begin 2020 zullen alle vijftien teams aan het programma hebben deelgenomen. Geconstateerd is dat huidige functies met bijbehorende salariëring niet meer passen binnen de nieuwe structuur. De doorontwikkeling en afstemming hiervan wordt door een ander extern bureau begeleid.

Koersverandering

De gemeente staat onder andere voor de ontwikkeling van een aantal grootschalige bouwprojecten. Daarvoor is de juiste kennis en expertise, capaciteit en manoeuvreerruimte nodig. Het college stelt dat in een krappe arbeidsmarkt de gemeente zich dient te positioneren als aantrekkelijke werkgever waar medewerkers verantwoordelijkheden kunnen dragen en doorontwikkelingsmogelijkheden hebben. Via de aanpak op zowel team-, functie- als individueel niveau faciliteert de gemeente dit en wordt geïnvesteerd in de medewerkers. Dat blijft topprioriteit in de ambtelijke organisatie. De signalen die in een drietal anonieme brieven werden afgegeven, worden door het college en de directie serieus genomen en bespreekbaar gemaakt. Dat moet op een positieve manier bijdragen aan de ingezette koersverandering en verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Kengetallen

In een bijlage geeft het college een overzicht van een aantal kengetallen. De verzuimpercentages schommelden in 2017 en 2018 rond het landelijk gemiddelde, namelijk 6,31% en 5,57%. Het personeelsverloop is tot 1 september jl. 10,3%. In 2018 en 2017 was dit respectievelijk 10,8% en 10,3%.
Hoewel binnen de ambtelijke organisatie ongeveer 400 medewerkers werkzaam zijn, wordt regelmatig gebruik gemaakt van het inhuren van expertise. Dat doet men als specifieke kennis in de organisatie ontbreekt, als er tijdelijk extra capaciteit nodig is, of ter vervanging bij langdurige ziekte. Daarnaast wordt ingehuurd wanneer, vooruitlopend op de invulling van vacatures, werk niet kan blijven liggen. De afgelopen jaren nemen de kosten voor inhuur weer toe. Als oorzaak noemt het college de krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat het lastig is om mensen langer aan de organisatie te binden. Ook door het aantrekken van de woningmarkt en de vraag naar bedrijventerreinen is de hoeveelheid werk binnen het domein Ruimte & Economie fors toegenomen. Die werkzaamheden worden gedeeltelijk verricht door externe inhuur van medewerkers.