dinsdag 14 juli 2020 | week 29
Home » Politiek » Commissie Ruimte begint nieuwjaar met overdaad aan bespreekpunten

Commissie Ruimte begint nieuwjaar met overdaad aan bespreekpunten

Commissie Ruimte begint nieuwjaar met overdaad aan bespreekpunten

Lansingerland – Commissie Ruimte beet op dinsdag 14 januari jl. het spits af en had maar liefst tien onderwerpen op de agenda geplaatst, waardoor de vergadering al om zeven uur ’s avonds begon. Het ging onder andere over het meten van fijnstof en geluidsoverlast, de lijst van onderwerpen die op de duurzaamheidsagenda moeten komen, de verhoogde afvalstoffenheffing, de hoge wachttijd voor huurwoningen en het ruimtelijk beheer van wegen en groen. En dat allemaal in viereneenhalf uur.

Freek J. Zijlstra

De commissieleden begonnen zelfs nog eerder met een besloten gedeelte van de vergadering. In onze transparante democratie zijn er tóch nog feiten waarvan de burger geen kennis mag nemen. Na wat schuiven en doorschuiven van onderwerpen bleven er nog acht bespreekpunten en onderwerpen ter advisering aan de raad over. We lichten daarvan een aantal toe.

Explane app en het burgermeetnet

Ivana Citterbartová (GroenLinks) vraagt aandacht voor de Explane app. Met deze app kan op elke mobiele telefoon het geluidsniveau van vliegverkeer gemeten en geregistreerd worden. Citterbartová stelt dat in het afgelopen jaar het aantal meldingen van geluidsoverlast door het luchtverkeer naar en vanaf RTHA sterk gestegen is. Zij is van mening dat zowel het vliegveld als DCMR het toenemend aantal klachten bagatelliseert, en daarbij alleen rekenkundige modellen hanteren. Daarom hebben inwoners behoefte aan een realistisch beeld van de omvang van de overlast. “Door de inwoners op het bestaan van deze app te wijzen nemen we hen met hun klachten serieus,” aldus Citterbartová. De Explane app, die ontwikkeld is door SchipholWatch, meet de piekbelasting en legt dat vast. Citterbartová ziet de app als een waardevolle aanvulling op de meetpunten van DCMR, waarvan alleen gemiddelde jaarcijfers worden verstrekt.
Henk Meester (Leefbaar 3B) beaamt dat de gemiddelde jaarcijfers van DCMR geen juist beeld geven van uitschieters en dat zijn volgens Petra Verhoef (PvdA) nu juist de (nachtelijke) overlastmomenten die inwoners willen melden. Eric Kampinga (VVD) vindt daarom dat ingezet moet worden op handhaving op basis van de zes vaste meetpunten die DCMR ter beschikking heeft. Het probleem met de Explane app is het ontbreken van een officiële status (Arjan Hofman, ChristenUnie). De aldus verkregen gegevens vormen geen solide basis voor verdere oordeelsvorming, stelt Jan Alsemgeest (WIJ Lansingerland). Hans van der Stelt (CDA) vindt dat we niet te benauwd moeten zijn over initiatieven die geen ‘keurmerk’ hebben. Ronald van der Stad (D66) voelt meer voor het toevoegen van de geluidsapplicatie aan de tien vaste meetpunten van het inmiddels gestarte burgermeetnet in Lansingerland. Dat heeft ook de instemming van wethouder Simon Fortuyn, die dit initiatief van meetnetten in provincie Zuid-Holland van harte steunt.
Inspreker Martin Liefting, voorzitter van het Burgermeetnet Lansingerland, vindt de Explane app een goed initiatief omdat iedereen hiermee actief kan participeren in het doen van geluidsmetingen. Wel plaatst hij vraagtekens bij de wisselende kwaliteit en betrouwbaarheid van microfoons in mobiele telefoons. Het Burgermeetnet Lansingerland wil zich daarom sterk maken om geluidssensoren te laten toevoegen aan de bestaande kastjes die inmiddels verdeeld over Lansingerland staan. Dan kunnen metingen van fijnstof (2,5 en 10 micrometer), temperatuur en luchtvochtigheid óók aan geluid gekoppeld worden en gecorreleerd met vliegbewegingen en overlast als gevolg van HSL en wegverkeer. De deelnemers aan het Burgermeetnet nodigen u uit om eens een kijkje te nemen op hun site www.burgermeetnetlansingerland.nl . Vooral de metingen van de uitstoot aan fijnstof rond de recente jaarwisseling zijn indrukwekkend.

Duurzaamheidsagenda

De commissie stelde ook de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019 – 2022 vast. Henk Meester stelt vast dat daarin een groot aantal onderwerpen worden benoemd, waardoor de kans dat door versnippering bepaalde zaken buiten het aandachtsveld dreigen te vallen, groot is. Hij weet ook niet goed welke aandachtspunten onder de uitvoerende taak van het college vallen of juist bij de kader stellende raad. Michiel Muis (D66) ziet welke voorstellen de gemeente gaat doen, maar vraagt zich ook af welke invloed de raad heeft en Kees-Willem Markus (ChristenUnie) wil dat de inwoners nog meer betrokken worden. Hij pleit voor meer aandacht voor biodiversiteit en wil evenals het CDA het groene karakter van onze woonomgeving koesteren en niet aanwenden voor weides met zonnepanelen. Die zonnepanelen moeten zoveel mogelijk op daken van bedrijfspanden. Als Wilderszijde niet op een warmtenet aangesloten kan worden, zouden die zonnepanelenweides wel eens nodig kunnen zijn, denkt Petra Verhoef. Wethouder Albert Abee verwijst naar de twee infoavonden over duurzaamheid die inmiddels voor inwoners zijn gehouden. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) mist ambitie en gedrevenheid in de Uitvoeringsagenda. “Jammer dat we niet concreter kunnen zijn op diverse deelonderwerpen. Een betere titel zou zijn ‘Wij doen ons best’.”

En wat verder ter tafel kwam

Op verzoek van Michiel Muis (D66) sprak de commissie nogmaals over het vast te stellen afvalbeleid.
Muis refereert aan de aanbevelingen in het rekenkamerrapport en dat de raad tijdens een werkbezoek aan het afvalverwerkingsbedrijf kennis heeft genomen van ‘het nieuwe inzamelen’. Hij stelt vast dat door het uitblijven van nieuw beleid het aantal kilo’s restafval per inwoner niet afneemt en dus de landelijke doelstelling van 100 kilogram restafval niet wordt gehaald in 2020. De afvalstoffenheffing gaat komend jaar met bijna 25% omhoog en nieuw beleid kan naar verwachting op z’n vroegst begin 2021 worden ingevoerd. Hamvraag in deze hele discussie is of het houdbaar is dat inwoners die een wel een goede bronscheiding doen tóch geconfronteerd worden met een verhoging van de afvalstoffenheffing. Michiel Muis wil van de andere fracties weten of een goede voorscheiding beloond moet worden. Dit onderwerp komt in het tweede kwartaal nog uitvoerig terug.
De commissie stond ook weer stil bij de nog altijd hoge wachttijd voor huurwoningen (50 maanden). Jan Alsemgeest (WIJ Lansingerland) vergeleek de situatie van nu met die van veertig jaar geleden. “De wachttijd voor een sociale huurwoning is chronisch ziek. De in de notitie genoemde pleisters die wij daarop plakken gaan niet werken bij zo’n chronisch zieke. Als we verder gaan op de ingeslagen weg, halen we de opgelopen achterstand in het aantal huurwoningen niet in.” Wethouder Albert Abee denkt nog steeds dat het streven om 25% in nieuwe bouwprojecten te willen realiseren, haalbaar is.
Over de overdracht van het provinciale beheer van de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg aan de gemeente Lansingerland oordeelt de commissie Ruimte positief. De gemeente had al het beheer over de rotondes, dus is het logisch dat nu ook de verbindende wegen onder het beheer valt.
De begrotingswijziging van het Recreatieschap Rottemeren wordt goedgekeurd, al merkt Henk Meester (Leefbaar 3B) op dat de wegvallende renteopbrengsten van ruim een ton opgevangen moeten worden. Wethouder Fortuyn acht de kans dat van de omringende gemeenten een hogere bijdrage wordt gevraagd niet uit te sluiten.