maandag 1 juni 2020 | week 23
Home » fbpost » Coalitiepartijen stemmen in met bestemmingsplan Berkel-Centrum-West

Coalitiepartijen stemmen in met bestemmingsplan Berkel-Centrum-West

Coalitiepartijen stemmen in met bestemmingsplan Berkel-Centrum-West

Lansingerland – Na een urenlange vergadering stemden coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie voor het bestemmingsplan Berkel-Centrum-West, zoals dat door het college van b. en w. werd gepresenteerd. Insprekers, amendementen en moties van de oppositie konden het schip niet keren. Dat stoomt in volle kracht vooruit naar een uitgewerkt inrichtingsplan. Wethouder Kathy Arends zegde wel toe dat dit plan ter bespreking aan de raad wordt voorgelegd. Daarmee doet zij een handreiking, omdat vaststelling van het inrichtingsplan in feite onder de competenties van het college valt. Daarmee worden de pijnpunten van de oppositiepartijen echter niet verzacht.

Freek J. Zijlstra

Insprekers mevrouw Van Vliet en de heren Olsthoorn, Vreugdenhil en Vader brachten voor de zoveelste keer hun respectievelijke aandachtspunten over het voetlicht: de fietsveiligheid van schoolgaande kinderen, de geluidsoverlast aan de Röntgenstraat, het integraal opnemen van woningen aan de Westersingel in het centrumplan en de toenemende geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit aan de Gemeentewerf.

De oppositie

Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) diende met steun van D66, GroenLinks en PvdA een amendement in met het verzoek bouwhoogten geleidelijk vanaf de Westersingel te laten oplopen vanaf 12 meter. Hij vroeg zich af of de raad nog wel kaderstellend is en feitelijk met de rug tegen de muur staat als alles met de ontwikkelaar is afgetimmerd en het openbreken van contracten onaanvaardbare financiële risico’s met zich meebrengen. Het amendement werd verworpen (23 tegen 9).
Petra Verhoef (PvdA) bepleitte met steun van WIJ Lansingerland en GroenLinks door indiening van haar amendement uiteindelijke besluitvorming over het inrichtingsplan door de gemeenteraad. Het amendement werd verworpen (26 tegen 6).
Marko Ruijtenberg (GroenLinks) voelt zich voor voldongen feiten geplaatst en is daar geërgerd over. De toenemende geluidsoverlast en de effecten daarvan op de gezondheid worden volgens hem sterk onderschat. Hij diende een motie in waarin maatregelen worden getroffen om geluidsoverlast binnen de wettelijke kaders te houden. De motie werd verworpen (23 tegen 9).
Michiel Muis (D66) stelt vast dat bij de planning niet goed over details is nagedacht, waardoor aanpassingen achteraf noodzakelijk zijn. Dat geldt zeker voor de parkeervoorzieningen. Hij wil meer gespreide parkeerplekken, ook in het oude gedeelte van het centrum, en daarvoor het komende halfjaar van het college een parkeerplan ontvangen. Dit initiatief is opmerkelijk, omdat D66 tot nu toe het gebruik van de fiets naar het centrum wilde stimuleren en belonen. Alle fracties steunden de motie voor het opstellen van een integraal parkeerplan.

De coalitie

De coalitiepartijen zijn over het algemeen tevreden. Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) vindt dat het intensieve contact met omwonenden en het inspreken tijdens vergaderingen tot verbeteringen van het bestemmingsplan heeft geleid. Matthijs Machielse (VVD) is blij met de hoeveelheid starterswoningen in het plan, en vindt dat het verminderen van bouwlagen niet ten koste mag gaan van dit aantal woningen. Hans van der Stelt (CDA) vindt dat er een goed proces is gevolgd tijdens de vormgeving en invulling van het bestemmingsplan. In zijn ogen is de vergrote afstand tussen de oude woningen aan de Westersingel en de nieuwbouw een grote tegemoetkoming aan de bezwaren van de bewoners. Bewoners van de Gemeentewerf moeten gecompenseerd worden als de geluidsoverlast boven de toegestane grenzen ligt, vindt hij. Kees Willem Markus (ChristenUnie) vraagt zich wel af of het ‘dorpse karakter’ van Berkel wel behouden blijft met dergelijke bouwhoogten. Ook hij is blij met de afgesproken starterswoningen en stelt vast dat er een scheiding is tussen taken van raad en college.

Het college

Wethouder Albert Abee stelt dat er gepoogd is een zorgvuldig proces te lopen, waarin zo veel mogelijk tegemoet is gekomen aan de wensen van bewoners. “We hebben maximaal mee bewogen”, zegt Abee.
Wethouder Kathy Arends zegt toe dat het inrichtingsplan zal worden voorgelegd aan de raad. “Het college wil geen onacceptabele geluidsoverlast, en als daar sprake van is, gaan we dat compenseren.”
Wethouder Simon Fortuyn: “U verwijt mij incidenten-politiek!” Toch wil Fortuyn wel kijken wat hij aan korte termijn oplossingen kan bieden voor de parkeerproblematiek, maar wacht eigenlijk liever toekomstige ontwikkelingen van verkeersstromen af bij de herverdeling van parkeerruimten.

Geef een reactie