dinsdag 14 juli 2020 | week 29
Home » Nieuws » Coalitie komt zelf met drie moties over bouwen

Coalitie komt zelf met drie moties over bouwen

Coalitie komt zelf met drie moties over bouwen

Lansingerland – We zijn ruim een jaar verder na de installatie van het college op 15 juni 2018 en de presentatie van het coalitieakkoord ‘Groeien, versterken en koesteren’. Wat is de stand van zaken als het gaat om woningbouw in Lansingerland?

Freek J. Zijlstra

In het coalitieakkoord stond geschreven: ‘Het college wil de inwoners aansprekende, uitnodigende en bereikbare woningen aanbieden met een grote variëteit in prijsklassen, zowel koop als huur. Voor starters en hen die willen doorstromen naar een woning die past bij de volgende fase van het leven. Zo ontstaat er (nog) meer ruimte voor starters en jonge gezinnen, ook die met een krappe beurs, om een woning te vinden in onze veelzijdige gemeente.’ Het afgelopen jaar is uit de maatschappelijke discussie rondom de krapte op de huizenmarkt, ook in De Heraut, gebleken dat het hoog tijd is beloften in woningen om te zetten. De coalitie kwam tijdens het vaststellen van de kaderbrief op 11 juli jl. met moties over verkorting van wachttijden voor huurhuizen, herinvoering van de starterslening en het bouwen van seniorenwoningen. Loze woorden? Wanneer zijn het feiten?

Wachtlijsten huurwoningen

Na de presentatie van de jaarcijfers 2018 door woningcorporatie 3B Wonen kan de politiek er niet meer omheen dat de wachtlijsten voor het toegewezen krijgen van een huurwoning belabberd hoog zijn, namelijk wel 50 maanden! De slagingskans is naar het dramatisch dieptepunt van 1,4% gedaald. Onmogelijk dus om als woningzoekende hier aan de bak te komen, omdat slechts de helft van de beschikbare woningen daadwerkelijk aan woningzoekenden uit Lansingerland werden toegewezen.
Coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie dienden met steun van PvdA een motie in waarin gesteld wordt dat bij een toename van het aantal inschrijvingen de inwoners van Lansingerland centraal moeten staan. Inwoners van Lansingerland zouden niet de dupe mogen worden van de forse sloop van het aantal sociale huurwoningen in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Don van Doorn (Leefbaar 3B): “Er wordt alleen in Lansingerland veel gebouwd. De druk op onze woonomgeving neemt toe. Het college moet de grenzen opzoeken waar het kán en mág.” Alexander Kuipers (VVD): “Het zijn knellende kaders.” Kees-Willem Markus (ChristenUnie): “We hebben al veel over wachtlijsten gepraat, maar nog steeds niet het idee dat we zelf aan de knoppen draaien.”
De oppositiepartijen zien kansen voor een bouwregisseur bij het versneld en meer bouwen van woningen voor starters en in de sociale huurklasse. Leon Hoek (WIJ Lansingerland): “We hebben jarenlang geleund op goedkope woningen in naburige gemeenten. Nu moeten we iets voor de eigen inwoners gaan doen.”
De partijen vragen aan het college van b. en w. exacte cijfers over de groep woningzoekenden en op welke manier de wachttijd voor een sociale huurwoning fors verlaagd kan worden. Wethouder Kathy Arends zegt de komst van een bouwregisseur toe en verwacht goede resultaten van een doorstroommakelaar bij ‘empty nesters’ in huurhuizen.

Herinvoering starterslening

Don van Doorn (Leefbaar 3B) diende namens de vier coalitiepartijen en met steun van WIJ Lansingerland, D66 en de PvdA een motie in over herinvoering van een starterslening. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) heeft financieringsfaciliteiten ontwikkeld voor starters, die daardoor extra geld kunnen lenen en daarmee hun kansen op de huizenmarkt vergroten. De partijen vinden het wenselijk dat de leeftijdsopbouw van de bevolking van de gemeente evenwichtig is. Daarom moet voorkomen worden dat jongvolwassenen die aan het begin van hun carrière staan, de gemeente verlaten omdat ze de financiering van een koophuis binnen de gemeente niet rond kunnen krijgen. Het college wordt verzocht de starterslening voor inwoners van Lansingerland weer in te voeren en de financiële consequenties in de begroting 2020 mee te nemen. Alexander Kuipers: “Laten we het nog eens proberen!” Marko Ruijtenberg (GroenLinks): “Starters verlaten massaal onze gemeente!”
Wethouder Kathy Arends beaamt dat inwoners van Lansingerland door de starterslening hun kansen bij het kopen van een huis ten opzichte van kopers buiten de gemeente vergroten. Ze gaat de herinvoering onderzoeken.

Meer seniorenwoningen

Aan de andere kant van het spectrum vind je de senioren en ook die lopen tegen een beperkt huizenaanbod aan. Kees-Willem Markus (ChristenUnie) diende namens alle acht fracties in de gemeenteraad een motie in waarin gesteld wordt dat het aantal senioren de komende jaren sterk gaat toenemen in Lansingerland en er geen specifiek plan van aanpak is voor seniorenwoningen. De vraag naar seniorenwoningen is nu al erg groot en omdat ouderen verondersteld worden steeds langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, zal de druk op de beschikbaarheid van seniorenwoningen alleen maar toenemen. De raad verzoekt het college onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden tot het meer ontwikkelen van seniorenwoningen, en daarin nieuwe concepten zoals sociale woonprojecten in een ‘Knarrenhof’, levensloopbestendig bouwen en de innovatieve toepassing van robotica te betrekken.

Raad-brede steun

Petra Verhoef (PvdA) en Marko Ruijtenberg (GroenLinks) deden er nog maar een schepje bovenop door een motie in te dienen waarin de raad wordt opgeroepen het college alle steun te geven bij het daadkrachtig uitvoering geven aan de wens om de productie van woningen – in een evenwichtige mix voor verschillende doelgroepen – te versnellen. Petra Verhoef: “Alle seinen op groen voor sneller bouwen in Lansingerland!”
Ze wijst er nog maar eens fijntjes op dat er in 2018 slechts 191 woningen werden opgeleverd in plaats van de geplande 350. Het voornemen is om de komende jaren per jaar 350-400 nieuwe woningen te bouwen. Er is veel vraag naar nieuwe woningen voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een laag en middeninkomen, kleine huishoudens, starters en ouderen. Het bouwtempo van nieuwe woningen moet daarom aanzienlijk verhoogd worden en bij die enorme uitdaging kan het college alle support uit de gemeenteraad gebruiken.