dinsdag 14 juli 2020 | week 29
Home » Politiek » Burgerparticipatie kan beter

Burgerparticipatie kan beter

Burgerparticipatie kan beter

Lansingerland – Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer Lansingerland een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop aan burgerparticipatie vorm en inhoud wordt gegeven. Het rapport kreeg de titel ‘Met de beste bedoelingen’ en die verwijst naar de conclusie dat maatregelen die met de beste bedoelingen zijn getroffen, maar in beperkte mate werken. De oorzaken daarvan zijn het ontbreken van een onderliggende visie, het ontbreken van een goede terugkoppeling en communicatie en het invloed hebben op de eigen leefomgeving onvoldoende uit handen geven aan inwoners.

Freek J. Zijlstra

De Rekenkamer heeft vijf casussen onderzocht en ook per generatie bestudeerd. Bovendien is er een enquête uitgevoerd naar de beleving van burgerparticipatie. De Rekenkamer beoogde met het onderzoek vooral inzicht te krijgen hoe en wanneer de gemeente dit instrument inzet bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.

Onder de maat

Het rapport met bijlagen omvat 126 pagina’s. Wij beperken ons tot de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers zelf en een gedeelte uit de reactie van het college.
Men formuleert een zevental hoofdconclusies.
1. Hoewel er vanaf 2010 grote bestuurlijke aandacht is voor burgerparticipatie, heeft de gemeente echter geen heldere visie op de waarde en het gewenste bereik ervan.
2. Veel ambitieuze voornemens zijn niet waargemaakt.
3. Inwoners zijn niet uitgesproken positief over de ruimte die ze krijgen om invloed uit te oefenen en zelf bij te dragen in maatschappelijke kwesties.
4. De gemeente heeft de voorgenomen kennisontwikkeling en supervisie rondom burgerparticipatie onvoldoende toegepast.
5. Het college consulteert het digitale burgerpanel minder vaak dan voorgenomen en heeft niet vastgelegd welke informatie dat moet opleveren en wat ermee gedaan wordt. Dat creëert demotivatie bij deelnemers aan dat burgerpanel.
6. Het college slaagt erin interactieve beleidsvorming toe te passen bij minstens 50% van het beleid. De terugkoppeling daarover blijft doorgaans in gebreke.
7. Er zijn belemmeringen voor een succesvolle deelname van potentiële initiatiefnemers door de relatieve onbekendheid van het programma, beperkte financiën en onheldere communicatie wat er wordt verwacht.

Communicatie

De Rekenkamer komt met specifieke aanbevelingen ter verbetering.
a. Schrijf een nieuw beleidskader, met daarin vastgelegd wat men wil bereiken, met wie en op welke wijze uitgevoerd. Formuleer realistische doelstellingen.
b. Stel een navolgbaar traject op, met daarin benoemd wie benaderd wordt, wat men wil weten, waar info ingewonnen kan worden en hoe terugkoppeling plaatsvindt.
c. Stel een speciale functionaris aan die coördineert en evalueert.
d. Houd vaker peilingen en informeer deelnemers beter over het doel ervan.
e. Bevraag participanten over hun ervaringen na een peiling en gebruik die als verbeterpunten.
f. Versterk het burgerinitiatief in Lansingerland door een grotere bekendheid eraan te geven, meerdere instroommomenten te organiseren, meer ambtelijke ondersteuning te geven en het budget ervoor te vergroten.

Bruikbare handvatten

Het college van b. en w. geeft een korte reactie in het rapport zelf en gaat vervolgens in detail in op de aanbevelingen. Het college: ‘Wij vinden inspraak en participatie door bewoners belangrijk. Daarbij zijn wij van mening dat een veranderende maatschappij en een meer kritische houding van inwoners aanleiding kunnen zijn om de toepassing van burgerparticipatie goed tegen het licht te houden. De conclusies en aanbevelingen uit uw rapport bieden daarom bruikbare handvatten om een ontwikkelslag te maken in het gebruik van onze bestaande vormen van burgerparticipatie en in mogelijke nieuwe toepassingen daarvan.’