zondag 28 februari 2021 | week 08
Home » Politiek » Burgerparticipatie bij (particuliere) bouwprojecten
Lansingerland - Gemeenteraadscommissie Ruimte besprak op dinsdag 12 januari jongstleden de wenselijkheid om met een participatieverordening te komen waarin vastgelegd is wanneer en op welke wijze inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling van een bouwproject. Er was grote eensgezindheid. Nu de dagelijkse praktijk nog.

Burgerparticipatie bij (particuliere) bouwprojecten

Burgerparticipatie bij (particuliere) bouwprojecten

Lansingerland – Gemeenteraadscommissie Ruimte besprak op dinsdag 12 januari jongstleden de wenselijkheid om met een participatieverordening te komen waarin vastgelegd is wanneer en op welke wijze inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling van een bouwproject. Er was grote eensgezindheid. Nu de dagelijkse praktijk nog.

Freek J. Zijlstra

Twee weken geleden stelden we lezers de vraag hoe u als bewoner betrokken wilt worden als er ingrijpende veranderingen in uw directe woonomgeving op stapel staan. Uit de zesenzestig reacties van lezers op deze peiling bleek dat 91% zo snel mogelijk geïnformeerd wil worden en 71% daarvan wil tijdens het héle traject – van de allereerste planning tot en met de uitvoering – vinger aan de pols houden.

Minder hoofdpijndossiers?

Recente voorbeelden van woningbouwprojecten die voor veel discussie, onrust en emotie zorgden, stonden initiatiefnemers Kees-Willem Markus (ChristenUnie), Matthijs Machielse (VVD) en Michiel Muis (D66) nog helder voor ogen. Bijvoorbeeld rondom de herontwikkeling van locatie Treurniet, de uitbreiding van Berkel Centrum-West, de bouwplannen voor Driehoek Noordpolder die afgestoft werden en het bouwen van appartementencomplex Villa de Lans in Berkel en Rodenrijs. Daarom schreven zij een werknotitie waarmee ze de discussie over dit onderwerp agendeerden, in aanloop naar een nota met richtlijnen en procedures die gevolgd moeten worden bij elk bouwproject.
Als leidraad stelden de opstellers van de notitie zeven vragen aan de commissieleden.
1. Zijn kaders voor participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk?
2. Moet het participatietraject afhankelijk zijn van de omvang of impact van de plannen?
3. Op welk moment moeten omwonenden geïnformeerd of betrokken worden?
4. Wanneer en op welke wijze moet de gemeenteraad over het participatieproces worden geïnformeerd?
5. Komen alle plannen bij de commissie en uiteindelijk de raad terecht?
6. Wie is initiatiefnemer bij particuliere en gemeentelijke trajecten?
7. Komt het college als volgende stap in deze discussie met een participatieverordening in het kader van de omgevingswet?

Betrek en faciliteer de burger

Namens Klankbordgroep Seniorenbouw Bleiswijk sprak Jan Aardoom eerst de vergadering toe. Met betrekking tot het moment van instappen in de procedure wil zijn groep ook vanaf het allereerste begin dat een bouwplan wordt gelanceerd, al betrokken worden. En dus niet in een (later) stadium waarin zaken al in een bepaalde mate geconcretiseerd of uitgewerkt zijn. Dan beginnen meningen en contouren van het plan namelijk vaak al vorm te krijgen. Dat kan een open discussie en het ontwikkelen van andere of betere ideeën flink in de weg zitten.
Aardoom mist in de gedachtewisseling nog wel hoe burgerparticipatie gefaciliteerd gaat worden. Bewoners moeten zich immers kunnen groeperen en op een efficiënte manier hun visie kunnen inbrengen. Hij wijst erop dat de gemeentelijke overheid wel subsidies verleent aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen bij de uitvoering van taken en activiteiten.

De commissie

De heren Markus, Machielse en Muis mochten het bal openen. Kees-Willem Markus vindt dat particuliere bouwprojecten het verdienen om gehonoreerd te worden. Kaders zijn nodig. De omvang en impact van kleine of grote projecten kan voor een individuele inwoner compleet verschillen. Op het moment dat het college actief medewerking gaat verlenen aan een project, moet op z’n minst gestart worden met het participatietraject. Een traject kan conform de afspraken doorlopen zijn, en toch kunnen de meningen dan nog verschillen. Dan moet de raad onafhankelijk kunnen oordelen.
Matthijs Machielse wil dat er een richtlijn ligt als een ontwikkelaar zich meldt met een projectplan. Participatie is van de inwoners. Hij benadrukt dat geïnformeerd zijn niet hetzelfde is als het met elkaar eens zijn. Vaak gaan inwoners pas 2-3 weken voorafgaand aan de agendering van het bestemmingsplan aan de bel trekken. Dat is rijkelijk laat in het proces. Hij vindt dat de verantwoordelijkheid voor het participatieproces bij de initiatiefnemer van een bouwproject moet liggen; dat kan een particulier of de gemeente zijn.
Michiel Muis stelt dat de omvang van een plan niet van belang is, maar de impact die het op de woonomgeving heeft. Hij wil weten wat er op ambtelijk niveau aan informatie wordt uitgewisseld voordat het principebesluit van het college om mee te werken aan de plannen wordt genomen. Als het burgerparticipatietraject correct doorlopen is, kan de uiteindelijke en onontbeerlijke instemming van de gemeenteraad zonder lastige discussie in de commissie genomen worden.
Jan Pieter Blonk (Leefbaar 3B) wijst erop dat al op 7 februari 2012 de eerste lijnen voor burgerparticipatie zijn uitgezet. Nu moet er nieuw leven worden geblazen in de nota ‘Inwoners aan zet’. Hij kan zich wel vinden in de formuleringen van de initiatiefnemers van de notitie en benadrukt dat goede informatievoorziening van cruciaal belang is. Ook moet helder zijn wie allemaal belanghebbenden in het proces zijn. Hans van der Stelt (CDA) ziet een toezichthoudende rol voor de gemeente weggelegd bij particuliere initiatieven. Hij acht het na de inspraak van Jan Aardoom van belang dat inwoners bij het opstellen van de participatieverordening worden betrokken. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) bepleit een zo vroeg mogelijke betrokkenheid van inwoners om ze niet voor voldongen feiten te plaatsen. Hij vraagt ook om duidelijke tussentijdse rapportages van de resultaten van burgerparticipatie tijdens de voortgang van de projectontwikkeling. Anja de Geus (GroenLinks) wil duidelijke kaders en inwoners direct bij de plannen betrekken. Valmir Xhemaili (PvdA) vraagt om een betrouwbare gemeentelijke overheid als maatschappelijke belangen gewogen moeten worden.
Het college van b. en w. komt 10 februari a.s. tijdens een beeldvormingsavond met de contouren van de nieuwe nota burgerparticipatie.